1. luokka

20.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 1. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan

S1

· kohtelias kielenkäyttö, kysyminen, vastaaminen, pyytäminen, kertominen, mielipiteen ja tunteiden ilmaiseminen,

· kieli erilaisissa tilanteissa,

· ääntäminen, kuullun ymmärtäminen, toisen kuunteleminen ja toiselta oppiminen,

· kielen rakenteiden vahvistamista toisen kielen oppimisen näkökulmasta ymmärtämisen ja tuottamisen tueksi

T1: L1, L2, L4, L5,

· Harjoitellaan viestinnän perustaitoja ja -tapoja (esim. leikit, pelit, keskustelu, draama).

· Monipuoliset leikit ja muut ikäkauteen sopivat menetelmät kielelliseen ilmaisuun liittyvien taitojen harjaantumiseen

· Harjoitetaan havaitsemaan ja erottamaan kieleen liittyviä ominaisuuksia (esim. äänteiden kesto, astevaihtelu, taivutusmuodot).

T2 Harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua

· tunteiden ja mielipiteiden kieli,

· rooli- ja teatterileikit, vuorovaikutus-harjoitukset,

· sadut ja lorut

T2: L1, L2, L7

· rooli- ja teatterileikit, vuorovaikutus-harjoitukset,

· sadut ja lorut

Tekstien tulkitseminen

T4 Innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja käsitevarannon kartuttamiseen

S2

· erilaiset lukukokemukset,

· tekstien ymmärtäminen otsikoiden, kuvien ja virketarkastelun avulla,

· erilaiset tekstit (lastenkirjallisuus, yksinkertaiset tietotekstit ja media),

· erilaiset tavat ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa,

· tekstin ymmärtämisen strategioita, sana- ja käsitevaraston laajentaminen,

T4: L1, L4, L5, L7

· Aapisen maailman lisäksi taitotason mukaan erilaisia tekstejä (esim. tietotekstit, mainokset, ohjeet). Varmistetaan käsitteiden ymmärtäminen.

· Monella tavalla tuotetut lukuelämykset (esim. äänikirjat, toisen lukemat tarinat).

· Pelit ja tvt-mahdollisuudet (esim. Ekapeli)

Tekstien tuottaminen

T8 Kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita

S3

· kieliopillisten rakenteiden perusteita,

· kirjoitettuja tekstejä yksin ja ryhmässä,

· käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen harjoittelua.

T8: L4

Huolellisella perusharjoittelulla tavoitellaan hyvää teknistä kirjoitustaitoa.

Näppäintaitojen harjoittelua esim. leikkinäppäimistön ja erilaisten ohjelmien avulla.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9 Innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen.

T10 Innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen

T11 Ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin

S4

· kieli ja kulttuuri koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,

· eri kielten ja puhetapojen aktiivinen havainnointi koulussa, medioissa ja vapaa-ajalla

· keskustelussa tarvittavat kielitiedon käsitteet,

· kertomukset, leikit ja juhlat eri kulttuureissa,

· lukuharrastuksen herättäminen

T9: L1, L2, L3, L4, L5

T11: L6, L7

· Hyödynnetään lähiympäristön kielten ja kulttuurien moninaisuus. Tutustutaan satuhahmoihin ja tarinoihin eri maista. Harjoitellaan kohteliasta vuorovaikutusta, kysymistä ja vastaamista.

· T10: L6

· Tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa: esim. satutunnit, lainaaminen, kirjavinkkaus.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 Auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana

T14 Ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan

S5

· eri oppiaineiden tekstit,

· malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista,

· tiedonhankinnan harjoittelua (havaintoja ympäristöstä, kuvien ja tekstien tulkitsemista),

· oppilaan oman äidinkielen taito oppimisen tukena

T12: L1, L2, L4,

· Harjoitellaan tiedonhankintaa oppikirjoista, tietokirjoista ja tieto- ja viestintävälineistä.

T14: L3

· Annetaan jatkuvaa palautetta oppijalle, rohkaistaan ja kannustetaan oppimaan sekä tekemään omatoimisesti havaintoja kielestä. Herätetään kiinnostus opittavaan kieleen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä