Tukea oppilaalle (mm. kouluterveysdenhuolto, oppilashuolto ja erityisopetus)

Näin sinusta pidetään huolta

Oppilashuolto

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki korostaa tuen jatkumoa ja yhtenäisiä käytänteitä esiopetuksesta toiselle asteelle.

Huoltajien, koulun henkilöstön ja oppilashuollon ammattihenkilöstön yhteistyö oppilaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi on nostettu keskiöön.

Uuden lain hengessä oppilashuoltotyön painopistettä siirretään yksilökohtaisesta oppilashuoltotyöstä yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön, missä kouluyhteisöstä ja sen käytänteistä pyritään rakentamaan oppilaan hyvinvointia tukevia. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö sisältää oppilaan yksilöllisen oppilashuollollisen tuen suunnittelun ja sen toteuttamisen moniammatillisesti. Sillä tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, joka toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen tarvitaan oppilaan ja/tai huoltajan suostumus.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ei vaikuta perusopetuslain mukaisten, tuen kolmiportaisuuteen liittyvien, asioiden käsittelyyn, vaan niiden käsittelyssä toimitaan moniammatillisesti ja yhteistyössä huoltajan kanssa kuten aikaisemminkin.

Koululle on laadittu oppilas- ja opiskelijahuollon lain edellyttämä suunnitelma, joka on luettavissa Wilmassa.

Koulupsykologi

Koulumme psykologi on Maija Hentunen, puh. 02061 55443

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on neuvoa, ohjata ja tukea oppilaita ja heidän huoltajiaan koulunkäyntiin liittyvissä pulmatilanteissa (esim. kaveri - ja kotisuhteet, arkuus, levottomuus, pinnaus)

Koulumme kuraattorit ovat Ulla Jutila, p. 02061 58560 ja jopo- luokilla Tarja Rantala 02061 58562

Kuraattoriin voivat vanhemmat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä.

Psyykkari (psykiatrinen sairaanhoitaja)

Psyykkarin työn tavoitteena on lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhaisen tuen tarjoaminen sekä lapsen / nuoren kanssa puhuminen ja ymmärryksen lisääminen.Oppilaat ohjautuvat psyykkarille pääosin oppilashuoltotyöryhmän, kouluterveydenhoitajan tai kuraattorin kautta tai oppilaat ja vanhemmat voivat ottaa yhteyttä psyykkariin itse.

Työ sisältää tapaamisia lapsen tai nuoren ja tarvittaessa perheen kanssa, oppilaan havainnointia luokka- tai ryhmätilanteessa, yhteydenpitoa vanhempiin ja tarvittaviin yhteistyökumppaneihin sekä opettajien ja oppilashuoltotyöryhmän konsultointia oppilaan tukemiseksi koulussa

Koulumme psyykkari Mari Räsänen, sijainen 31.1.2021 asti Tiia Niemelä, p. 02061 56657

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea ja auttaa kaikkia oppilaita saavuttamaan yleisopetuksen perustiedot ja taidot. Erityisopetuksella pyritään siihen, että oppilas pystyy selviytymään mahdollisemman pitkälle omassa opetusryhmässään.

Luokkien 0-5 erityisopettaja on Leena Karjalahti, p. 02061 58306 ja luokkien 6-9 Anne Koskinen, p. 02061 58532

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja pyrkii tukemaan 7.-9. luokkalaisten opiskelua (opiskelutekniikat) ja auttamaan urasuunnittelussa ja työelämään tutustuttamisessa sekä ohjaamaan heitä ainevalinnoissa.

Koulumme oppilaanohjaajan Tanja Turkian tavoittaa puhelinnumerosta 02061 55325 ja Heidi Joutjärven 020 615 4154

Resurssiopetus

Osalla oppitunneista on resurssiopettaja, jonka tehtävänä opettajien työparina on tukea oppilaan oppimista. Resurssiopetusta annetaan pääsääntöisesti vieraissa kielissä ja matematiikassa. Resurssiopettajana lukuvuonna 2018-2019 Eveliina Sallinen.

Tukiopetus

Oppilailla, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai tarvitsevat muutoin erityistä tukea, on mahdollisuus saada tukiopetusta. Tukiopetus järjestetään pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen terve kasvu ja kehitys sekä terveellisten elämäntapojen omaksuminen.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu varsinainen sairaanhoito lukuun ottamatta äkillisiä sairastumisia tai ensi-apua.

Koulumme terveydenhoitaja on Minna Saxlin. p. 0442238869.

Puhelinaika terveydenhoitajilla klo 9.30-10 (maanantaista perjantaihin).

 

Avoin vastaanottoaika ma- pe klo 10-11. Koululääkärin ajanvaraus terveydenhoitajalta.

Hammashuolto

Suun terveydenhuolto p.02061 51008

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä