Psykologia

Miksi opiskella psykologiaa?

Lähde: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Psykologia

 • tukee arjen ilmiöiden ymmärtämistä
 • antaa valmiuksia havainnoida, ymmärtää ja arvioida ihmisen mielen toimintaa sekä siihen vaikuttavia biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • opettaa ymmärtämään tieteellistä tutkimusta sekä tapoja rakentaa tietoa
 • kehittää ajattelun taitoja ja kriittistä ajattelua
 • vahvistaa taitoa arvioida ja soveltaa opittua
 • tukee opiskelutaitoja
 • vahvistaa vuorovaikutusosaamista ja kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä
 • tukee itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä sekä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Psykologian lukiokurssit

LOPS 2015

Psykologian valtakunnalliset syventävät kurssit (Kurssit 1-5)


Ps1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
 • Sisältö: Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan, opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista sekä psykologisen tiedon muodostuminen
Ps2 Kehittyvä ihminen
 • Sisältö: kehityksen tutkiminen, kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa, nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet, kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät
Ps3 Tietoa käsittelevä ihminen
 • Sisältö: kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä sekä kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta, kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä, havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
Ps4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
 • Sisältö: tunteiden muodostuminen, universaalius ja kulttuurisidonnaisuus, tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena, tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä, psyykkinen hyvinvointi, uni ja nukkuminen, stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot, keskeiset mielenterveyden ongelmat, synty ja hoito sekä sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille
Ps5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
 • Sisältö: persoonallisuuden määrittely, pysyvyys ja muuttuvuus, persoonallisuusteorioita/malleja, yksilöllisten persoonallisuuserojen tutkiminen, tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa, kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan


Paikalliset syventävät kurssit (kurssit 6 ja 7)

Ps6 Psykologian kertauskurssi
 • Sisältö: psykologian kurssien 1-5 aiheiden kertaaminen ja syventäminen, psykologian ilmiöiden soveltaminen oppiainerajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi, ylioppilaskirjoitusten psykologian kokeeseen valmistautuminen muun muassa vastaustekniikkaa harjoittelemalla ja vanhoihin yo-kokeisiin tutustumalla
Ps 7 Elämän kriisit
 • Sisältö: kriisi-käsitteen moniulotteisuus, paikallisiin kriisitilanteiden auttajatahoihin tutustuminen, keskeisiä teemoja ovat: mielenterveys, elämänkriisit, traumaattiset kriisit ja kehityskriisit, trauma, shokki, suru, stressi sekä koulujen kriisivalmius


LOPS 2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä