Koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin tuki

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Koulun opiskeluhuoltotyöstä vastaa moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka muodostavat rehtori, vararehtori, erityisopettaja, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi sekä käsiteltävästä asiasta riippuen myös oppilasta tai luokkaa opettava opettaja.
Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin.
Myös koti voi pyytää opiskeluhuoltopalaveria ollessaan huolissaan tai kaivatessaan tukea oppilaan koulunkäyntiin. Ottakaa tällöin yhteys joko opettajaan tai rehtoriin.

 

Tukiopetus

Tukiopetuksella autetaan oppilasta luomaan tai säilyttämään myönteinen opiskeluasenne, kehittämään työskentelytapojaan ja luottamaan kykyihinsä osata ja oppia sekä vahvistamaan oppimista. Tukiopetus ei ole rangaistus tai pakko, vaan aina mahdollisuus perustaitojen ja itseluottamuksen vahvistamiseen.
Joitain oppilaita autetaan tukiopetuksella säännöllisesti koko lukuvuoden ajan, mutta tukiopetusta voidaan antaa myös lyhyissä jaksoissa vaikeuksien ilmetessä tai jo sitä ennen.

Kolmiportainen tuki

Jos oppilas selviää luokallaan hyvin tai keskitasoisesti omalla tasollaan ilman sen suurempia tukitoimenpiteitä kuin opettajan neuvominen tai muutaman tukiopetustunnin saaminen silloin tällöin, ei ole syytä toimenpiteisiin.

Mikäli opettajalla herää huoli oppilaan osaamisesta, käytöksestä, unohduksista jne. ja tarvitaan jo hiukan enemmän tukiopetusta, satunnaisia käyntejä erityisopettajalla tai kuraattorilla tai enemmän yhteydenottoja kotiin, aloitetaan yleisen tuen (YTY) jakso ja laaditaan

Pedagoginen arvio

 • luokanopettaja tai aineenopettaja tekee
 • huoltajille tiedotetaan joko palaverissa, kirjallisesti tai soittaen
 • arvio on voimassa sille asetetun määräajan, jonka jälkeen mietitään miten jatketaan
 • jos tilanne on korjaantunut, pedagoginen arvio lopetetaan
 • jos tilanne on korjaantumassa, jatketaan vielä pedagogista arviota
 • jos tukitoimet eivät riitä ja tarvitaan lisää tukitoimia, esimerkiksi säännöllistä tukiopetusta, viikoittaista erityisopetusta, oppimateriaalin laajempaa erittämistä, avustajan avun lisäämistä, kuraattorin säännöllisiä palveluja yms., siirrytään tehostettuun tukeen (TEHO) ja laaditaan

Oppimissuunnitelma

 • laaja-alainen erityisopettaja laatii yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa, myös oppilas osallistuu oppimissuunnitelman laadintaan ikäkauden edellytysten mukaan
 • oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon
 • oppimissuunnitelmakausi on pidempi, esimerkiksi lukukauden mittainen
 • jakson lopussa pidetään arviointipalaveri, jossa arvioidaan, miten riittävää tuki on ollut
 • mikäli tukitoimia voidaan vähentää, laaditaan pedagoginen arvio
 • oppimissuunnitelmaa jatketaan, jos lapsi tarvitsee samoja tukitoimia edelleen ja selviää niillä
 • mikäli tukitoimet eivät vieläkään riitä, mietitään, pitääkö siirtyä erityiseen tukeen (ETU) ja laatia oppilaasta

Pedagoginen selvitys

 • oppilashuoltoryhmä laatii, huoltajia kuullaan, ja tämän pohjalta rehtori tekee esityksen opetustoimenjohtajalle, joka tekee päätöksen erityisestä tuesta
 • tässä vaiheessa mietitään jo oppilaan yksilöllistämistä jossain aineessa tai mahdollista siirtoa pienryhmäopetukseen


Kun oppilaalle on laadittu pedagoginen selvitys ja oppilas on siirtynyt erityisen tuen oppilaaksi, tilannetta arvioidaan säännöllisesti ja mikäli katsotaan aiheelliseksi esittää erityisen tuen purkua, oppilashuoltoryhmä laatii yhdessä huoltajien kanssa pedagogisen selvityksen jatkolomakkeen, jonka pohjalta asiaa esitetään opetustoimenjohtajalle.
Mikäli erityinen tuki puretaan, siirtyy oppilas takaisin tehostettuun tukeen.
Eli portaittain edetään molempiin suuntiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä