Språkmedveten verksamhet - Kielitietoinen toiminta

Innehåll - Sisältö

Syftet med en språkstödjande handlingsplan är att skapa en struktur för att långsiktigt och systematiskt stödja barnens språkutveckling. Handlingsplanen är direkt kopplad till de mål som finns i de nationella styrdokumenten och tanken är att den ska vara ett stöd för att bedriva en verksamhet som ger alla barn möjlighet att bli framgångsrika i sin språkutveckling.

Planen innehåller terori samt diskussionfrågor men även konkreta saker så som hur ofta biblioteksbesök förverkligas och hur man beaktar det andra inhemska språket i gruppen.

Vi gör en kartläggning för varje barn gällande barnets språkliga omgivning. Samtidigt diskuteras föräldrarnas önskemål kring språkutveckling och på vilket sätt föräldrarna stöder barnets språk. Nedan hittar ni blanketten.

Kielellistä kehitystä tukevan toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda rakenne, jolla tuetaan lapsen kielellistä kehitystä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Toimintasuunnitelma liittyy kiinteästi kansallisissa ohjausasiakirjoissa määriteltyihin tavoitteisiin, ja sen tarkoituksena on tukea toimintaa, joka tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden onnistuneeseen kielelliseen kehitykseen.

Suunnitelma sisältää teoriaa sekä keskusteluaiheita mutta myös käytännön asioita kuten kuinka usein käydään kirjastossa ja miten toista kotimaista kieltä huomioidaan ryhmässä.

Kartoitamme jokaisen lapsen oman kielellisen ympäristön. Samalla keskustellaan vanhempien toiveista kielellisen kehityksen tiimoilta ja siitä, miten vanhemmat tukevat lapsen kieliä. Alta löytyy lomake.