Leken - Leikki

Barns lek - Lasten leikit

Det är genom leken som barnen lär sig och därmed är leken den främsta inlärningsmetoden i Silva. Genom leken får barnet bearbeta tidigare upplevelser, uppleva nya saker och utveckla sitt språk. Genom leken utveckla barnet sin social förmåga: känna empati, samarbeta, lösa konflikter, följa regler, anpassa regler, ta andra i beaktan osv.

Personalen erbjuder dagligen möjligheten till både fri lek och styrd lek. I den styrda leken är det personalen som lagt upp en målsättning med leken, ett inlärningsmål. I den fria leken är det barnen som fritt får leka enligt deras önskemål och behov. Personalen handleder barnen enligt behov både i den styrda leken och fria leken.Leikin kautta lapsi oppii ja täten leikki on ensisijainen oppimismenetelmä Silva päiväkodissa. Leikin kautta lapsi saa käsitellä aikaisempia kokemuksia, kokea uusia asioita ja kehittää kieltä. Sosiaaliset taidot kehittyy leikin kautta, lapsi oppii; tuntemaan empatiaa, tehdä yhteistyötä, ongelmaratkaisua, toimia sääntöjen mukaan, muokata sääntöjä, ottaa muita huomioon j.n.e.

Päivittäin henkilökunta tarjoaa lapsille mahdollisuuden hojattuun ja vapaan leikkiin. Ohjatussa leikissä henkilökunta on asettanut leikille jonkun oppimistavoitteen. Vapaassa leikissä lapsi saa vapaasti leikki oman tahdon ja tarpeensa mukaan. Sekä vapaassa että ohjatussa leikissä henkilökunta tarjoaa lapsille tarpeen mukaista ohjausta.