Yksilöllinen opetus liikuntaryhmässä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa omien arvojensa, asenteidensa ja kulttuuritaustansa vaikutuksen oppilaan yksilöllisessä kohtaamisessa
- osaa kriittisesti pohtia omaa toimintaansa opettajana tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista
- ymmärtää kehollisuuden merkityksen liikunnanopetuksessa
- osaa havainnoida oppilaiden yksilöllistä osallistumista ja oppimista heterogeenisessa opetusryhmässä
- osaa toteuttaa opetustaan siten, että kaikilla ryhmän oppilailla on tasavertainen mahdollisuus ominaisuuksistaan ja taustastaan riippumatta osallistumiseen ja onnistumisen kokemiseen oppitunneilla

Opintojakson kurssikuvaus Liikuntatieteellisen tiedekunnan sivuilla osoitteessa https://www.jyu.fi/ops/fi/sport/liikuntapedagogiikan-kandidaattiohjelma/unit/5815

Osallistuaksesi Liikuntatieteellisen tiedekunnan järjestämälle kurssille tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden sekä kurssille liittymisen avaimen, jonka saat kurssin opettajilta.