Tehtävät

Kertaustehtäviä (pienryhmä)

1. Käsitteiden kertausta.

Pelatkaa aliasta seuraavien käsitteiden avulla.

- filosofia
- argumentti
- premissi
- argumenttivirhe
- dualismi
- objektiivinen
- subjektiivinen
- empirismi
- rationalismi
- determinismi
- ajatuskoe
- deduktiivinen päättely
- tieto
- tiede
- informaatio
- idealismi
- etiikka eli moraalifilosofia
- metafysiikka
- tieto-oppi eli epistemologia
- logiikka
- estetiikka
- yhteiskuntafilosofia
- arkitieto
- tieteellinen tieto
- induktiivinen päättely
- monismi


2. Valkoiset partaukot
- Oppikirjassa on lähes jokaisessa luvussa esitelty yksi filosofi. 
- Valitkaa jokaiselle kolme filosofia. 
- Laatikaa jokaisesta filosofista pienoisesitelmä kirjan tekstin perusteella
- Esitelkää muulle ryhmälle.

Ryhmätehtävät 17.2.

Muodostakaa kolmen hengen ryhmät.

1. Jokainen ryhmän jäsen tutustuu yhteen näennäistieteeseen kirjan ja internetin avulla.

a) astrologia, b) grafologia, c) homeopatia, d) rokotusvastaisuus, e) älykäs suunnittelu
Jokainen pitää omasta näennäistieteestään lyhyen esitelmän ryhmän muille jäsenille vastaten seuraaviin kysymyksiin:
Mitä ko. näennäistiede väittää?
Miten se selittää todellisuuden?
Miksi kyse ei ole tieteestä?

2. Pohtikaa miksi jotkut ihmiset hurahtavat näennäistieteisiin?

3. Pohtikaa miten yhteiskunnan pitäisi suhtautua rokotekriittisiin, jotka eivät suostu ottamaan rokotetta vaarantaen samalla muiden turvallisuuden?


Tehtävät 10.2.1. Lue oheinen Valheenpaljastajan vuosikatsaus. Olitko törmännyt kyseisiin huijauksiin? Pohdi millaisilla keinoilla voit suojautua nettihuijauksilta.

2. Lue luku 11 Arkitieto ja tieteellinen tieto.

3. Laadi luvun perusteella käsitekartta, jonka ydinkäsitteenä on tieto. Sisällytä karttaan myös seuraavat alakäsitteet: arkitieto, naiivi realismi, ilmikuva, tieteellinen tieto, tieteellinen kuva, kognitiiviset vinoumat, intuitio, tiedeyhteisö, vertaisarviointi, autonomisuus, julkisuus, objektiivisuus, kriittisyys ja edistyvyys.

4. Miten vahvistusvinouma voi liittyä syrjintään? Perustele vastauksesi.

5. Pohdi, miten tieteellisen tiedon piirteet näkyvät lukiossa eri oppiaineissa ja opetuksessa.

Palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Propagandatehtävä 10.2. (Pienryhmissä)

Lue oheinen artikkeli, joka kertoo suomalaisten toimista ns. kylmän sodan aikana.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja keskustele niistä ryhmäsi kanssa.

a. Millaista informaatiota on propaganda?

b. Miten ja missä asioissa Suomesta informoitiin länsimaita?

c. Mitkä tiedon ehdot kyseenalaistuvat propagandassa?

d. Pohdi miten helppoa on erottaa tieto propagandasta, kun media uutisoi nykyisistä kansainvälisistä jännitteistä.

Kotitehtävät 8.2. lukuun 10.

Lue luku 10 Tieto ja informaatio.

1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin.

a. Mitä eroa on informaatiolla ja tiedolla?

b. Mitä ehtoja tiedon on täytettävä klassisen tiedon määritelmän mukaan?

c. Mitä ongelmia klassisella tiedon määritelmällä on?


2.
Etsi internetistä erilaisia salaliittoteorioita. Pohdi,

a. miten teorioita perustellaan.

b.  täyttävätkö ne klassisen tiedon määritelmän ehdot.

 

 

 

Palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kotitehtävät 3.2.

Lue luku 8 Todellisuus - sattumaa vai määräytynyttä?

1. Kerro omin sanoin, miten determinismi, indeterminismi ja predeterminismi eroavat toisistaan. Sisällytä tekstiisi seuraavat käsitteet: tahdon vapaus, ennalta määräytyneisyys, syy-seuraussuhde, sattumanvaraisuus ja päämäärä.

2. Mitä mielestäsi tahdon vapaus edellyttää? Perustele vastauksesi.

Palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tiistai 1.2.

1) Kirjoita kaksi tekstiä aiheesta "Koronarajoitukset", joista toisessa on henkilökohtainen eli subjektiivinen näkökulma ja toisessa objektiivisempi, tieteellisempi näkökulma.

2) Lue oppikirjan luku 6.

3)
Määrittele omin sanoin seuraavat käsitteet: subjektiivisuus, objektiivisuus, intersubjektiivisuus.

4) Katsele nyt ympärilläsi olevaa tilaa. Kiinnitä katseesi eri esineisiin, väreihin ja muotoihin. Kuvaile tilaa subjektiivisesti ja objektiivisesti. Miten kuvailut eroavat?

5) Eksistentialistisessa filosofiassa elämän mielekkyys ja tarkoitus ovat yksilöstä riippuvaisia subjektiivisia kysymyksiä. Oletko samaa mieltä? Onko mahdollista, että kaikilla olisi sama elämän tarkoitus? Perustele vastauksesi.

Palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kotitehtävät 27.1. Argumentaation heikkouksia

1. Mitä ongelmia seuraavissa päätelmissä on ja miksi?

a. ”Kettutytöt puolustavat kettuja, mutta unohtavat nälkäänäkevät lapset.”

b. ”Jos kouluihin tulee pakollinen kasvisruokapäivä, kohta lihan syöminen kielletään kokonaan.”

c. ”Kaikissa kulttuureissa on uskontoja, Jumalan on siis pakko olla olemassa.”

d. ”Lääketiede keskittyy vain oireiden hoitamiseen ja on siksi arvotonta. Homeopatia ottaa koko ihmisen huomioon.”

e. ”Jos eutanasia sallitaan, pian kukaan ei uskalla mennä sairaalaan.”

f. ”Jumala on olemassa, koska Raamatussa oleva Jumalan ilmoitus todistaa niin.”

g. ”Jo puolet käyttäjistä on tyytyväisiä. Aine auttaa tutkitusti finneihin.”


2. 
Pohdi, liittyykö seuraaviin tilanteisiin virheellistä päättelyä.

a. Virvoitusjuomayhtiön palkkaaman tutkijan tutkimus väittää, että ruoan epäterveellisyyteen vaikuttaa enemmän rasva kuin sokeri. Tutkijan työtä pidetään epäluotettavana hänen työnantajansa takia.

b. Yritän välttää alkoholin juomista kokonaan. Aiemman käyttäytymiseni perusteella, tiedän, ettei sille tule loppua. Viimeksi se lopulta johti maksuhäiriömerkintään.

c. Yksisarviset puhuvat minulle ja tuovat minulle hyvää onnea. Vai voitko todistaa, että näin ei ole?

d. Koska oikeistolaiset haluavat laskea verotusta, heidän täytyy olla joko itsekkäitä tai pahoja!

 

Palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tehtävät lukuun 3.

1. Laadi luvun perusteella mindmap eli miellekartta, johon kokoat luvun keskeiset asiat. Käytä miellekartassa ainakin seuraavia käsitteitä:
filosofia, metafysiikka, tieto-oppi, etiikka, yhteiskuntafilosofia, estetiikka, logiikka, eksistenssi, essentia, olemisen eri lajit, arkitieto, tieteellinen tieto, dogmaattisuus, skepsismi, kuvaileva etiikka, normatiivinen etiikka, metaetiikka, soveltava etiikka, oikeudenmukaisuus, vapaus, kauneus, taiteen luonne, formalisointi, johdonmukainen ajattelu

2. Aristoteles esitti, että metafysiikka on kaiken filosofoinnin lähtökohta eli niin sanottu philosophia prima, ensimmäinen filosofia. Pohdi, miten tätä ajatusta voidaan perustella.

3.
Antiikin Kreikassa esitettiin, että todellisuuden perusarvot ovat totuus, hyvyys ja kauneus.
a. Etsi esimerkiksi internetin avulla määritelmiä näille käsitteille.
b. Pohdi, miten käsitteet näkyvät filosofian eri osa-alueissa.

Palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tehtävät luku 1 (20.1.2022)

1. Vastaa lyhyesti luvun alussa esitettyihin kysymyksiin.
a. Mihin filosofia pyrkii?
b. Mitä filosofia on?
c. Mikä tekee sinusta filosofin?
d. Miksi kannattaa opiskella filosofiaa?

2.
Laadi 5 erilaista miksi-kysymystä, jotka liittyvät jollakin tavalla alla olevaan kuvaan.

3. Tutustu internetin avulla kahteen filosofiseen ajatuskokeeseen. Pohdi, miten ajatuskokeet kyseenalaistavat arkikäsityksemme todellisuudesta.

4. Pohdi, millainen olisi ihanteellinen yhteiskunta eli utopia.

 

 

Palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki
 • Palauta äänitallenne

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä