5.15.2 Ortodoksinen uskonto

5.15.2 Ortodoksinen uskonto

Pakollinen kurssi

1. Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
 • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen
 • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä
 • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
 • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet
 • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä
 • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta
 • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
 • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
 • ensimmäiset kristilliset synodit
 • kristillisen kirkon jakaantuminen
 • katolinen kirkko ja protestantismin synty
 • Luther ja Pohjoismaat
 • vapaat kristilliset suunnat
 • uskonnottomuus


Kurssi arvioidaan numerolla 4–10.Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Ortodoksisuus maailmassa (UO2)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
 • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
 • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
 • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
 • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
 • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
 • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
 • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

Keskeiset sisällöt

 • kristillisen kirkon laajeneminen
 • patriarkaatit ja paikalliskirkot
 • orientaaliset kirkot
 • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
 • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
 • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
 • ortodoksinen tapakulttuuri
 • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
 • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
 • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus


Kurssi arvioidaan numerolla 4–10.3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UO3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä


Kurssi arvioidaan numerolla 4–10.4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UO4)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt
 • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa
 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
 • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä
 • kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin
 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

 • suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio
 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
 • uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
 • uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
 • ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina
 • uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa
 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

Kurssi arvioidaan numerolla 4–10.


5. Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa (UO5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu taidemuotoihin uskonnon ilmentäjänä
 • tunnistaa ja tietää ortodoksisen taiteen erityispiirteet
 • perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä
 • tunnistaa eri uskontojen opin ilmenemismuotoja taiteessa
 • ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron
 • tunnistaa uskonnon vaikutuksen nyky- ja populaaritaiteeseen.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot
 • sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero
 • ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide
 • uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama


Kurssi arvioidaan numerolla 4–10.6. Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa (UO6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • perehtyy mediakuvaan ortodoksisuudesta ja eri uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti
 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 • uskontojen mediajulkisuus
 • ortodoksisen kirkon mediamaailma
 • median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi


Kurssi arvioidaan numerolla 4–10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä