4.2 Joensuun aikuislukion ohjaussuunnitelma

Ohjauksen järjestäminen

Ohjaustoiminta aikuisten lukiokoulutuksessa muodostaa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Opiskelijan tekee opintojensa alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja seuraa sen toteutumista. Opiskelijalla on mahdollisuus varata aika opinto-ohjaajalle ohjauskeskusteluun ja saada tarpeen mukaan henkilökohtaista opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja päätösten tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan opintojensa sisällön ja rakenteen sekä tekemään omista lähtökohdistaan ja asettamiensa tavoitteiden perusteella tarkoituksenmukaisia valintoja. Opinto-ohjaus pyrkii tukemaan opiskelijoita heidän tehdessään koulutustaan sekä työuraansa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Jokaisen tutkinto-opiskelijan olisi suositeltavaa päivittää lukuvuosittain omaa opinto- ja yo-kirjoitussuunnitelmaansa yhdessä aikuislinjan opinto-ohjaajan kanssa.

Ohjauksen tavoitteet
Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy noudattamaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti, kykenee kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan sekä löytämään omat yksilölliset oppimisen tapansa ja vahvuutensa opiskelijana.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Opiskelijalle pyritään tarjoamaan tarvitessaan ohjausta jatko-opintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa siten, että hänellä on tietoa eri opiskeluvaihtoehdoista.

Ohjauksen toteuttaminen
Kaikki oppilaitoksen opettaja- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat osallistuvat ohjaustoimintaan. Valinta- tai muissa ongelmatilanteissa sekä päätöksentekotaitojensa kehittämiseksi opiskelijat saavat henkilökohtaista- tai ryhmäohjausta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelija voi keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa, tulevaisuuteensa ja elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijaa ohjataan laatimaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, seuraamaan sen toteutumista ja päivittämään sitä siten, että suunnitelmassa tapahtuneita muutoksia on mahdollista seurata. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan ja hyväksiluetaan opiskelijan aikaisemmat korvaavat opinnot.

Rehtorin vastuulla on luoda ohjaukselle sellaiset toimintamahdollisuudet, että erilaisten ohjausmenetelmien ja työnjakojen toteuttaminen onnistuu. Rehtori tukee omalla toiminnallaan opinto-ohjaajien ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua koko oppilaitoksen yhteisenä tehtävänä. Rehtori tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Jokaisen aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa koko lukio-opintojen ajan.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestelyistä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelutyötä opinto-ohjaaja tekee yhteistyössä apulaisrehtorin, erityisopettajan ja aineenopettajien kanssa.

Opinto-ohjaaja vastaa opinto-ohjausta koskevasta yhteistyöstä muiden oppilaitosten kanssa. Toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö painottuu opiskelijoiden valintoihin liittyviin asioihin sekä jatko-opiskelumahdollisuuksien esittelyyn. Opinto-ohjaajilla on velvollisuus huolehtia omasta ammattiosaamisestaan. Tämä toteutuu ohjaajan oman aktiivisuuden kautta ja osallistumalla säännöllisesti ohjaajille suunnattuihin koulutus- ja kehittämistapahtumiin niin valtakunnan kuin paikallisesti Itä-Suomen alueella. Lisäksi oppilaitosten järjestämät yhteiset koulutus- ja yhteistyötapaamiset sekä yhteydet työvoimaviranomaisiin sekä yrityselämän edustajiin edesauttavat oman ammattitaidon ylläpitämistä.

Koulusihteeri ohjaa opiskelijaa opiskelun käytännön järjestelyissä, opastaa opintososiaalisissa asioissa ja neuvoo ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä kysymyksissä.

Aineenopettaja ohjaa lisäksi opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija. Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus ohjaukseen. Ohjausta voidaan järjestää kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä