3.4 Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta oppilaitoksen tehtävästä. Se tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa ja sen jäsenten tavassa kohdata toinen toisensa. Lukio on oma koulutusmuotonsa, ja jokaisella aikuisten lukiokoulutusta järjestävällä oppilaitoksella on omanlaisensa toimintakulttuuri. Tämän opetussuunnitelman eri osat konkretisoituvat Joensuun Aikuislukion toimintakulttuurissa. Toimintakulttuuri sisältää sekä tiedostettuja että tiedostamattomia tekijöitä, jotka heijastuvat oppilaitoksemme toimintaan.

Joensuun Aikuislukion toimintakulttuurin keskeinen ajatus on opiskelijoiden ja opettajien kiinteä yhteistyö sekä toimiva opetussuunnitelma. Toimintakulttuurimme on avoin yhteistyölle ja vuorovaikutukselle muiden oppilaitosten ja yhteiskunnan kanssa. Toimintamme on ennen kaikkea joustavaa, ja pyrimme huomioimaan opiskelijoiden elämäntilanteen ja erityistarpeet. Toimintakulttuurin arviointi esimerkiksi säännöllisin keskusteluin työyhteisössämme on keskeinen edellytys oppilaitoksemme kehittämiselle.

Joensuun Aikuislukion toimintakulttuuri tukee opiskelijan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. Aikuislukion toimintatavat edistävät jokaisen opiskelijan mahdollisuuksia osallistua lukion opiskeluympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Aikuislukion toimintakulttuurin avulla pyritään korostamaan sellaista toimintaa ja vuorovaikutusta, joka luo myönteistä asennetta, innostaa oppimiseen ja edistää kestävää tulevaisuutta. Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä opiskelijoiden, huoltajien, lukion koko henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Joensuun Aikuislukion toimintakulttuurin keskeiset teemat sekä kehittämisen lähtökohdat on esitetty alla olevassa kuvassa. Lisäksi jokaista teemaa on avattu tarkemmin tekstinä sekä esitetty lopuksi toimintakulttuurin kehittämisen ja arvionnin periaatteet.


Oppiva yhteisö

Joensuun Aikuislukio on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Yhteisön rakentuminen edellyttää, että jokainen osallistuu välittämisen ilmapiirin luomiseen. Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista vahvistavia käytäntöjä kehitetään suunnitelmallisesti. Toiminta on opiskelijalähtöistä, ja se vahvistaa opiskelijan omaa kehitystä ja hyvinvointia sekä oppimista ja jaksamista. Myönteinen asenne oppimiseen luo perustaa tulevaisuuden taidoille ja myöhemmälle oppimiselle.

Joensuun Aikuislukiossa luodaan ja kehitetään sekä henkilöstön että opiskelijoiden avulla toimintatapoja rakentavalle vuorovaikutukselle. Toimintatapoja ja vuorovaikutusta kehitetään niin oppilaitoksen sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Jotta hyvät toimintavat sekä vuorovaikutuskeinot kehittyvät, tehdään yhteistyötä huoltajien, muiden oppilaitosten ja koulutusasteiden, kulttuuri- ja tutkimuslaitosten sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen hyödyntämiseen. Joensuun Aikuislukiossa opiskelijaa ohjataan toimimaan verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa.

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijan kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen. Joensuun Aikuislukiossa edistetään jokaisen opiskelijan osallisuutta ja luodaan monipuolisia mahdollisuuksia osallistua opiskeluympäristön ja toimintakulttuurin kehittämiseen sekä opiskelijaan itseensä vaikuttavien päätösten valmisteluun. Opiskelijan osallisuudesta yhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin rakentamisessa huolehditaan. Opiskelijaa rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä muun muassa vastaamalla opiskelija-asioita koskeviin kyselyihin, osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen sekä toimimaan vastuullisesti yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Joensuun Aikuislukiossa jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Yhteisöllisyyden tukemiseksi opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen muun muassa opiskelija- ja henkilökunnan yhteisiin tapahtumiin. 

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavia menettelytapoja kehitetään suunnitelmallisesti yhteisön ja yhteistyökumppaneiden välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista.

Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus

Lukiokoulutus vahvistaa opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa valmiuksia niiden ylläpitämiselle elämän eri vaiheissa. Vaikutukset opiskelijan hyvinvointiin otetaan huomioon kaikessa lukion suunnittelu- ja kehittämistyössä, johon osallistetaan myös opiskelijat. Hyvinvoinnin näkökulmat ohjaavat kaikkea oppilaitoksen toimintaa ja jokaisen työtä niin arkisissa kohtaamisissa kuin osana opetusta. Opiskelijaa kannustetaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Joensuun Aikuislukiossa opiskelijaa rohkaistaan toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu oppilaitoksemme arjen valintoihin ja toimintatapoihin. Toimintatavat ja käytännöt tukevat opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia sekä ilmapiirin kiireettömyyttä ja turvallisuutta. Yhteisön vuorovaikutuksessa korostetaan avoimuutta, välittämistä ja keskinäistä arvostusta. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen oppilaitoksemme toimintaan ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. Ohjaus on Joensuun Aikuislukiossa yhteinen tehtävä. Opiskelijalla on mahdollisuus saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea hänen yksilöllisyytensä ja erityistarpeensa huomioon ottaen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Joensuun Aikuislukiossa kaikessa toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kuulluiksi, kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina. Oikeudenmukaisuuden, turvallisuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemusten kautta luodaan luottamusta ja edistetään työrauhaa. Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia tai syrjintää ei hyväksytä, vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan.

Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista ja arvostamista. Joensuun Aikuislukiossa opetus on sukupuolitietoista ja jokaisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Oppiva yhteisö rohkaisee opiskelijaa tunnistamaan omat arvonsa, asenteensa ja voimavaransa. Aikuislukiossa opiskelijaa ohjataan suhtautumaan eri oppiaineisiin ja valintoihin ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja sekä suuntautumaan tulevaisuuteensa ja omiin päämääriinsä avoimin mielin.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Joensuun Aikuislukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät oppilaitoksessamme rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Aikuislukion oppiva yhteisö hyödyntää maan kulttuuriperintöä, kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta. Aikuislukiossa ymmärretään kielten keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on tapansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja omat tekstikäytäntönsä, jotka avaavat käsiteltäviin ilmiöihin eri näkökulmia. Aikuislukio on kielitietoinen oppilaitos, jossa kehitetään opiskelijan monikielistä osaamista. Monikielinen osaaminen koostuu tieteenalojen kielten, äidinkielten, niiden murteiden ja rekistereiden sekä muiden kielten eritasoisesta hallinnasta. Joensuun Aikuislukion jokainen opettaja on myös oppiaineensa tiedonalan kielen ja monilukutaidon opettaja. Vieraskielisten opiskelijoiden kotoutumista tuetaan vahvistamalla opetuskielen hallintaa osana kaikkien oppiaineiden opetusta ja oppilaitoksen muuta toimintaa.

Toimintakulttuurin kehittämisen ja arvioinnin periaatteet

Toimintakulttuuria tarkastellaan Joensuun Aikuislukiossa säännöllisesti henkilökunnan yhteisissä palavereissa rehtorin johdolla. Lukion jokapäiväisessä arjessa toteutuvaa toimintakulttuuria peilataan edellä mainittuihin kehittämisen lähtökohtina toimiviin teemoihin. Jokaisen teeman kohdalla pohditaan, miten hyvin siinä on onnistuttu ja olisiko kehittämisen sijaa. Tietoa opiskelijoiden ja sidosryhmien näkemyksistä toimintakulttuurin teemojen toteutumisesta saadaan esimerkiksi palautteiden ja kyselyjen kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä