3.3 Opiskeluympäristöt ja - menetelmät

Opiskeluympäristöt ja - menetelmät

Joensuun Aikuislukiossa opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat koulutusta ohjaava oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen kehittämisessä ja menetelmien valinnassa otetaan huomioon myös opiskelijoiden yhdenvertaisuus, edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet. Aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon aikuisopiskelun erityispiirteet, joista keskeisin on aikuisopiskelijoiden opiskelulähtökohtien moninaisuus. Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien avulla luodaan mahdollisuuksia joustaviin yksilöllisiin ja yhteisöllisiin opiskelumahdollisuuksiin. Joensuun Aikuislukiossa joustavia opiskelumahdollisuuksia tuetaan mm. verkko-opiskelun ja opintojen itsenäisen suorittamisen keinoin.Etäopiskelulla
tarkoitetaan vuorovaikutteista ja opettajan järjestämää, esimerkiksi etäyhteyksien ja digitaalisten oppimisympäristöjen avulla toteutettavaa pääosin aikaan sidottua opiskelua, jossa noudatetaan opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä lukion opetussuunnitelman määräyksiä. Poikkeustilanteessa opintojaksoon kuuluva lähiopetus voidaan määrätä toteutettavaksi etäopetuksena lähiopetusta vastaavana ajankohtana.

Verkko-opiskelulla
tarkoitetaan kokonaisen opintojakson tai opintojakson osan opiskelua, jossa opiskelija suorittaa määrätyt opinnot oman oppilaitoksen opettajan tai muun opetuksen järjestäjän hänelle/hänen kanssaan tekemän aikataulun, ohjauksen ja ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija opiskelee opintoihin määriteltyjen oppimateriaalien avulla ja suorittaa hänelle määrätyt tehtävät sekä osallistuu opintojaksolla tarjottavaan verkko-ohjaukseen ja keskusteluun (esim. korkeakoulujen kaikille avoimet verkkokurssit).

Itsenäisellä opiskelulla tarkoitetaan opintojakson tavoitteiden mukaista opiskelua opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaan, opettajan osoittaman materiaalin, ohjeistuksen ja palautteen avulla. Itsenäiseen opiskeluun sisältyy myös vuorovaikutusta opettajan kanssa esimerkiksi ohjaukseen ja formatiiviseen arviointiin liittyen. Itsenäinen opiskelu sopii vaihtoehdoksi esimerkiksi tilanteeseen, jossa opiskelija on jo osittain opiskellut opintojaksoa, mutta suorituksesta puuttuu vielä jokin rajattu osa. Silloin, jos olosuhteet estävät opiskelijan osallistumisen lähi- tai verkko-/etäopiskeluun, myös kokonaisten opintojaksojen opiskelu itsenäisesti on mahdollista.

Joensuun Aikuislukiossa opiskelijalle voidaan myös lukea hyväksi muualla suoritetut opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä vastaavat opinnot tai tunnustaa muualla hankittu osaaminen silloin, kun se vastaa opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä.
Opiskeluympäristöt

Joensuun Aikuislukion opetus toteutetaan opiskeluympäristöissä, jotka ovat mahdollisimman monipuolisia, turvallisia ja viihtyisiä. Erilaisten opiskeluympäristöjen avulla pyritään edistämään opiskelumotivaatiota ja rikastuttamaan opiskeluun liittyviä kokemuksia sekä tarjoamaan mahdollisuuksia itselle sopivien opiskelumenetelmien hyödyntämiseen. Hyvä ja tarkoituksenmukainen opiskeluympäristö tukee sekä vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä että itsenäistä opiskelua. Opiskeluympäristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Opiskelijoita aktivoidaan kehittämään opiskeluympäristöjään.

Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monin tavoin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Opiskeluympäristöä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä tiedon hankintaan, käsittelyyn ja arviointiin sekä tuottamiseen ja jakamiseen. Yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja osaamisen kehittymistä voidaan tukea tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etä- tai verkko-opiskeluna. Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomioon opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa.

Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.


Opiskelumenetelmät

Joensuun Aikuislukiossa käytetään monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä, joilla on yhteys oppiaineissa edellytettyyn tiedonalan käsitteelliseen ja menetelmälliseen osaamiseen. Opetusta koskevilla ratkaisuilla pyritään rakentamaan myös kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua.

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Joensuun Aikuislukiossa opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä hänen kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijaa rohkaistaan ja ohjataan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia. Elämänkokemus sekä taito arvioida omaa ajatteluaan ja oppimistaan ovat lukiossamme erityinen voimavara.

Joensuun Aikuislukiossa toteutettavan opetuksen ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijan aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Opiskelija saa tilaisuuksia käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä itsenäisessä että yhteisöllisessä työskentelyssä ja päivittää digitaalista osaamistaan.

Opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin sekä sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä