Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3) 2 op

Opintojakso perehdyttää Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen. Opintojaksossa seurataan ajankohtaisia maailman tapahtumia käyttäen monipuolisia tietolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. Opintojaksolla on mahdollista toteuttaa tutkivaa oppimista.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • hahmottaa laaja-alaisesti globalisaatiota ja Suomen asemaa osana sitä
 • ymmärtää eurooppalaista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä ja verkottumista
 • tuntee Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia ja arvioida kriittisesti sitä koskevaa tietoa
 • ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa toimia EU- ja globaalikansalaisena
 • osaa eritellä globalisaation ja Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta
 • osaa eritellä ja arvioida kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä muutoksia, uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Keskeiset sisällöt

Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen
 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus
 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet
 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja
 • kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti
Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen
 • eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus
 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa
 • EU:n talous- ja aluepolitiikka
 • EU globaalina toimijana
Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä
 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus
 • Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka
 • muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuu hyvinvointiosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Tavoitteiden kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan media-analyysin, tutkielman tai esitelmän avulla. 

Arviointi

Osaamisen arviointi kohdistuu yhteiskuntaopin yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointipalaute tukee opiskelijaa tulemaan tietoiseksi oppimisestaan ja osaamisestaan sekä kehittämään omia työskentelytapojaan yhteiskunnalliselle ajattelulle ominaisten tietojen ja taitojen saavuttamiseksi. Arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen osaamisen näyttöön sekä opiskelijan kykyyn soveltaa osaamistaan esimerkiksi globalisaation ymmärtämiseen, kansainvälisen politiikan ja kansallisen politiikan suhteiden hahmottamiseen sekä Suomen aseman näkemiseen osana eurooppalaista ja globaalia maailmaa.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Lakitieto (YH4) 2 op

Opintojaksossa perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Opintojakso harjaannutaan oikeudelliseen ajatteluun, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Painopiste on yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa. 

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen ja ymmärtää sen toimintaa ohjaavat oikeudellisen ajattelun periaatteet
 • osaa etsiä oikeudellisen tiedon lähteitä, tulkita niitä ja soveltaa niiden antamaa tietoa
 • tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä osaa soveltaa tätä tietoa tavanomaisia oikeusasioita koskeviin kysymyksiin
 • osaa eritellä oikeudellisia kysymyksiä koskevaa julkista keskustelua ja arvioida siinä esitettyjä näkemyksiä.

Keskeiset sisällöt

Oikeusjärjestyksen perusteet
 • juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet
 • oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö
 • oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
 • oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos
Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla
 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • varallisuusoikeus
 • tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus
 • työoikeus
 • asumiseen liittyvä sopimusoikeus
 • hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa
 • prosessi- ja rikosoikeus
 • ympäristöoikeus

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuu yhteiskunnallinen osaaminen. Tavoitteiden kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavien oikeustapausanalyysien avulla. 

Arviointi

Osaamisen arviointi kohdistuu yhteiskuntaopin yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointipalaute tukee opiskelijaa tulemaan tietoiseksi oppimisestaan ja osaamisestaan sekä kehittämään omia työskentelytapojaan yhteiskunnalliselle ajattelulle ominaisten tietojen ja taitojen saavuttamiseksi. Arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen osaamisen näyttöön sekä opiskelijan kykyyn soveltaa lain tulkintaa oikeudellisiin käytäntöihin tapausesimerkkien avulla.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä