Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Perustason alkeet 3 (VKB21) 2 op

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Hyvinvointiosaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi haastattelu ja itsearviointi, joiden avulla kehitetään opiskelijan henkilökohtaista kieliprofiilia ja kartoitetaan opiskelustrategioita yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa. Vuorovaikutusosaamista vahvistavia työtapoja voivat olla esimerkiksi keskustelutehtävät, videotehtävä, animaatio tai sarjakuva. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 1 (VKB22) 2 op

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
 • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
 • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Globaali- ja kulttuuriosaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla hyödyntämällä eri medioiden aineistoja ajankohtaisista aiheista. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi ryhmätyö, esitelmä ja videotehtävä.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 2 (VKB23) 2 op

Opintojakson tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Opintojaksossa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Omaan hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä voidaan pohtia esimerkiksi toteuttamalla projektinomaista päiväkirjaa omasta arjesta opintojakson aikana. Muita laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi esitelmä ja eri medioiden seuranta.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 3 (VKB24) 2 op

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelija kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Opintojaksossa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Opintojakson aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
 • ajankohtaiset kulttuuriaiheet
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuuriosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita vahvistetaan opintojaksolla hyödyntämällä eri medioiden aineistoja. Opintojakson laaja-alaista osaamista tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi ryhmätyö, uutisseuranta, esitelmä, videotehtävä, blogi, oppimispäiväkirja.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 4 (VKB25) 2 op

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi kirjoitelma, vierailu, haastattelu, työhakemus.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 5 (VKB26) 2 op

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Opintojaksossa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaiset aiheet
 • kohdekieliset mediat
 • lähdekritiikki
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita vahvistetaan hyödyntäen erityisesti kohdekielisten medioiden aineistoja koskien ajankohtaisia aiheita ja kehittäen samanaikaisesti monilukutaitoa ja lähdekriittisyyttä. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi väittely tai uutisseuranta.


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustason jatko 1 (VKB27) 2 op

Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa vahvistamaan perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset asuinympäristöt
 • kestävä elämäntapa
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat eettisyys ja ympäristöosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Opintojaksossa käytettäviä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi puhe ja mielipidekirjoitus.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustason jatko 2 (VKB28) 2 op

Opintojakson tehtävänä on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason kielitaidosta. Opintojakson aikana vahvistetaan taitoja, joita opiskelija hyödyntää pystyäkseen jatkamaan osaamisensa omaehtoista kehittämistä.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
 • tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
 • kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Opintojaksossa käytettäviä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi vierailu ja eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvat taitotasotestit.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä