Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Maailmanlaajuinen kristinusko (UK2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää kristinuskon merkitystä katolisen kirkon, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan sekä pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
 • perehtyy katolilaisuuden erilaisiin ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa ja osaa hahmottaa niiden suhteen katolisen kirkon viralliseen oppiin
 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää mediasisältöä ja keskustelua.

Keskeiset sisällöt

 • katolisen kristillisyyden synty ja kehitys, kirkon erityispiirteet, suhde Raamattuun, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset historiassa
 • ortodoksisen ja protestanttisen kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • katolisten sääntökuntien merkitys kirkossa ja yhteiskunnassa
 • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa
 • kirkon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa globaalisti
 • ekumenia ja uskontojen välinen dialogi
 • kristinusko ja ympäristökysymykset sekä muita ajankohtaisia kristinuskoon ja katolisuuteen liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UK3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee maailman uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää, niiden paikallisia vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä suhdetta katoliseen kirkkoon
 • tuntee Aasiassa esiintyvien uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • hahmottaa ja osaa analysoida luonnonuskontojen keskeisiä piirteitä ja levinneisyyttä
 • hahmottaa ja osaa analysoida uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä
 • kehittää uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa ja valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • katolisen kirkon suhtautuminen muihin uskontoihin
 • Intian uskonnot ja niiden vaikutus kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • Kiinan uskontojen ja katsomusten vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • shintolaisuus ja muut Japanin uskonnot
 • Intian, Kiinan ja Japanin uskontojen vaikutus länsimaissa sekä uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä
 • luonnonuskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys
 • katolinen kirkko ja uskontojen välinen dialogi

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (UK4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee muinaissuomalaista uskonnollisuutta ja tunnistaa sen vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä
 • tutustuu kristilliseen historiaan katolisesta Ruotsin vallan ajasta nykypäivään ja perehtyy katolisen kirkon vaiheisiin suhteessa muihin uskonnollisiin suuntauksiin Suomessa
 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
 • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä
 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

 • muinaissuomalaiset ja skandinaaviset uskonnot suomalaisessa kulttuuriperinnössä
 • katolisuus suomalaisessa kulttuuriperinnössä
 • kristilliset suuntaukset Suomessa
 • katolisia yhteisöjä Suomessa ja niiden suhde yhteiskuntaan
 • muita uskonnollisia yhteisöjä Suomessa
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
 • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa katolisen kirkon näkökulmasta
 • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa, katolinen perhekäsitys
Osana moduulia voidaan toteuttaa vapaaehtoistyöhön liittyvä projekti tai perehtyä jonkin katolisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan.

Uskonto taiteissa ja kulttuurissa (UK5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hahmottaa uskontojen ja taiteen suhdetta yleisesti
 • ymmärtää uskonnollisen taiteen sekä luovan ilmaisun merkityksen kulttuurin muodostumisessa, erityisesti katolisen kirkon vaikutuksen länsimaisen taiteen kehityksessä historiallisesti sekä nykyajassa
 • perehtyy siihen, miten taiteiden avulla voidaan ilmaista uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja
 • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan omassa ympäristössään.

Keskeiset sisällöt

 • uskontojen ja taiteen vuorovaikutus
 • katolisen kirkon suhde taiteisiin
 • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
 • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa
 • Raamatun kertomusten ja katolisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla: historiallisia ja ajankohtaisia esimerkkejä kuvataiteesta, musiikista, kirjallisuudesta sekä elokuvataiteen, TV:n ja sähköisen median piiristä
Moduuli voidaan toteuttaa yhteistyössä yliopiston, korkeakoulun tai jonkin katolisen yhteisön taiteen teologisen kurssin tai taideprojektin kanssa.

Uskonto, tiede ja media (UK6)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee kansainvälisen uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla, erityisesti katolisesta näkökulmasta
 • ymmärtää katolisen kirkon suhteen tieteisiin historiallisesti sekä nykypäivänä
 • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa yleensä sekä erityisesti katolisen kirkon ja katolisten yhteisöjen tuottamaan kansainväliseen uutisointiin
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla
 • katolisen kirkon ja tieteen suhde
 • katolisten korkeakoulujen rooli ja vaikutus tieteeseen historiallisesti ja nykypäivänä
 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa, historiallisia ja ajankohtaisia esimerkkejä
 • katolinen media Suomessa ja kansainvälisesti
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
Osana moduulia voidaan toteuttaa korkeakouluyhteistyötä ja/tai laatia uskontoon liittyvä mediasisältö tai media-analyysi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä