Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Perustason alkeet 1 (RUB31) 2 op

Opintojakson tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan. Opintojaksossa tutustutaan ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön Suomessa ja Pohjoismaissa. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan aktiivisesti, monenlaisia vähäistä kielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen. 


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • hahmottaa ruotsin kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin ja hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
 • löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella ruotsin kieltä
 • hahmottaa ruotsin kielen aseman Suomessa
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • rutiininomaiset viestintätilanteet
 • keskeisimmät viestintästrategiat
 • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamista sekä globaali- ja kulttuuriosaamista voidaan tukea opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä haastattelua. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustason alkeet 2 (RUB32) 2 op

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään ruotsin kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin. Opintojaksossa tutustutaan suomenruotsalaiseen, ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuri- ja yleistietoon.  


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • oman lähipiirin ja arjen kuvailu
 • vuorovaikutustilanteet arjessa
 • erilaiset asiointitilanteet

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamista sekä globaali- ja kulttuuriosaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä haastattelua. 


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustason alkeet 3 (RUB33) 2 op

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä ruotsin kielen opinnoissa.  


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • nuorten elämä ja ihmissuhteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutus- ja hyvintointiosaamisen kehittymistä voidaan tukea opintojaksolla hyödyntämällä esimerkiksi blogia sekä toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä. 


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 1 (RUB34) 2 op

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään ruotsin kieltä tiedonhankinnan välineenä. Opintijaksossa tutustutaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja elinympäristöihin Pohjoismaissa ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä ruotsiksi.  


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset ruotsin puhujat
 • tutustuminen Suomeen ruotsiksi
 • suomalaiset tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Globaali- ja kulttuuriosaamisen kehittymistä voidaan vahvistaa hyödyntämällä esimerkiksi blogia sekä toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä. 


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 2 (RUB35) 2 op

Opintojakson tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista ruotsiksi tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Opintojaksossa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.  


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen tavoitteita voidaan tukea opintojaksolla hyödyntämällä esimerkiksi blogia ja toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä. 


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 3 (RUB36) 2 op

Opintojakson tehtävänä on ohjata opiskelija keskeisten pohjoismaisten kulttuuri-ilmiöiden ja ruotsinkielisten medioiden pariin. Opintojaksossa harjaannutetaan opiskelijaa käyttämään rohkeasti ruotsin kieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Opintojakson aikana opiskelija tekee oman ruotsinkielisen tuotoksen.


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt
 • ruotsinkieliset mediat
 • ajankohtaiset aiheet
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Globaali- ja kulttuuriosaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla laatimalla oma tuotos hyödyntäen eri medioiden aineistoja ajankohtaisista aiheista ja esimerkiksi videointia.


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 4 (RUB37) 2 op

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Opintojaksossa selvitetään, millaista ruotsin kielen taitoa vaaditaan jatkossa.


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • lukio-opinnot, mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Yhteiskunnallisen osaamisen kehittymistä voidaan tukea hyödyntämällä erilaisia kirjallisia ja suullisia tuotoksia kuten esimerkiksi työhakemus ja haastattelu.  


Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Perustaso 5 (RUB38) 2 op

Opintojakson tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan eri tasoisia ja pituisia tekstejä oman kielitaitonsa mukaisesti. Opintojaksossa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa ruotsin kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä) ja taitotason A2.1 (taito tuottaa tekstejä) tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaiset aiheet
 • ruotsinkieliset mediat
 • lähdekritiikki

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Globaali- ja kulttuuriosaamisen taitojen kehittymistä voidaan vahvistaa opintojaksolla laatimalla omia lyhyitä tuotoksia hyödyntäen eri medioiden aineistoja ajankohtaisista aiheista ja esimerkiksi videointia.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä