Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Terveys voimavarana (TE1) 2 op

Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä ja niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä. 


Tavoitteet


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy kuvailemaan ja jäsentelemään keskeisiä ihmisen voimavaroja ja terveyttä määrittäviä tekijöitä sekä analysoimaan niiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja terveyteen
 • osaa selittää erilaisten terveyskulttuurien ilmiöiden muodostumista ja arvioida niiden merkitystä terveydelle sekä soveltaa keskeisiä sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita elintapojen omaksumisen selittämisessä
 • tunnistaa omiin elintapoihinsa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan elintapavalintojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle sekä antamaan perusteltuja ehdotuksia siitä, miten terveyttä edistäviä elintapoja voidaan ylläpitää ja vaarantavia ehkäistä.


Keskeiset sisällöt

Terveyden kokonaisvaltaisuus

 • terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit
 • terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit: suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli
 • terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita, medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli vaihtoehtohoidot

Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet

 • terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta
 • seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet
 • mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät; stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä; keinoja kuormituksen hallintaan
 • opiskeluhyvinvointi

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista hyvinvointiosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen kytkeytyvät tähän opintojaksoon. Laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä tuetaan esimerkiksi kytkemällä opintojakson keskeisiä sisältöjä omaan arkielämään sekä valitsemalla vuorovaikutteisia työtapoja.

Opintojakson arviointi

Arviointi kohdistuu opintojakson asiatietojen hallintaan ja käsitteiden täsmälliseen käyttöön sekä kykyyn soveltaa, analysoida, arvioida ja yhdistellä terveyttä ja terveystottumuksia koskevaa tietoa sekä rakentaa sille perusteluja. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana saavutettua opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi vuorovaikutteisia työtapoja ja opiskelijan omien elintapojen analysointitehtäviä. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Terveys ja ympäristö (TE2) 2 op

Opintojaksolla kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Keskeistä on mediaympäristön ohella tarkastella myös muiden elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioida omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. Lisäksi opintojaksossa syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin. 


Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää tutkimustiedon hankkimisen periaatteista ja tutkimusprosessin vaiheista sekä osaa soveltaa näitä tietoja ja kuvata perustellen, miten terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liittyvistä aiheista voidaan saada luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa
 • osaa hakea tietoa ja pystyy vertailemaan eri lähteiden luotettavuutta
 • osaa kuvata terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja sekä analysoida terveysviestinnän merkitystä ihmisten terveyskäsityksille ja terveydelle
 • osaa esitellä ja analysoida fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveydelle sekä arvioida omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä ympäristön terveydelle ja terveellisyydelle
 • osaa eritellä riippuvuuden muotoja ja niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä analysoida riippuvuuksiin liittyviä terveys- ja muita haittoja.

 

Keskeiset sisällöt

Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta

 • tieteellinen tieto ja arkitieto, ajattelun vinoumia, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimustiedon luotettavuuden arviointi
 • terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja, terveysviestinnän merkityksen ja luotettavuuden arviointi

Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus

 • rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen
 • kestävä kehitys ja terveys
 • ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
 • työhyvinvointi

Mielihyvä ja riippuvuus

 • riippuvuuteen vaikuttavat biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset mekanismit
 • keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet, riippuvuuksien syitä ja ehkäisykeinoja, riippuvuuksien aiheuttamia haittoja


Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä monitieteinen ja luovaosaaminen kytkeytyvät tähän opintojaksoon. Laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä tuetaan esimerkiksi hyödyntämällä opetuksessa tutkimusartikkeleita ja analysoimalla ympäristön sekä omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä terveydelle.

Opintojakson arviointi 

Arviointi kohdistuu opintojakson asiatietojen hallintaan ja käsitteiden täsmälliseen käyttöön sekä kykyyn soveltaa, analysoida ja arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana saavutettua opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi tiedonhaku- ja analysointitehtäviä sekä eettisiä pohdintatehtäviä. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Terveys ja yhteiskunta (TE3) 2 op

Opintojaksolla ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin.

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, sosiaali- ja terveyspolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteen sekä teknologian muutosta, kehitystä ja yhteyksiä väestön terveyteen
 • pystyy erittelemään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, esittämään perusteltuja ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä arvioimaan sairauksien ja tautien merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle sekä elintapojen vaikutuksia tarttumattomien ja tartuntatautien näkökulmasta
 • osaa esitellä perustellen, mihin sosiaali- tai terveyspalveluihin yksilö voi hakeutua erilaisissa tilanteissa, arvioida kriittisesti palvelujen järjestämistä ja tuottamista sekä arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle
 • osaa analysoida terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuvata ja arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä analysoida terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä.

 

Keskeiset sisällöt

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina

 • terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja
 • keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan liittyviä tekijöitä
 • tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia

Sairaudet ja hoito

 • epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen
 • itsehoito ja omahoito

Eettiset kysymykset

 • eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit, arvot ja normit
 • keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, kuten hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, geeniteknologia, eutanasia
 • terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi
 • terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen


Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista yhteiskunnallinen osaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen kytkeytyvät tähän opintojaksoon. Laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä tuetaan esimerkiksi hyödyntämällä opetuksessa media-analyyseja tai pohtimalla yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta terveyteen.


Opintojakson arviointi
 

Arviointi kohdistuu opintojakson asiatietojen hallintaan ja käsitteiden täsmälliseen käyttöön. Arvioinnissa otetaan huomioon myös opiskelijan kyky tarkastella ja arvioida terveyteen ja sairauksiin liittyviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana saavutettua opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi analysointitehtäviä sekä eettisiä pohdintatehtäviä. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä