Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Kotitalouden lukiodiplomi (KOLD1) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja ilmentää omaehtoista harrastuneisuuttaan kotitaloudessa
 • osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat
 • antaa näytön kotitalouden osaamisesta osoittamalla tutkivaa ja soveltavaa opiskelua, vuorovaikutteista toimintaa, yhteisöllistä tiedon rakentamista ja osaamisen jakamista sekä kriittistä tiedon ja työskentelyn arviointia
 • osaa tuottaa kokonaisuuden, jonka sisällön valinta, tehtäväidea sekä suunnittelu- ja toteutusprosessi tukevat toisiaan.

Keskeiset sisällöt

 • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä opiskelijan valitsemaan teemaan, tehtäväideaan ja suunnittelu- ja toteutusprosessiin
 • muodostuvat lukiodiplomityöstä, esseestä sekä itsearviointia ja kotitalouden tuntemusta kuvaavasta portfoliosta, jotka arvioidaan annettujen kriteerien perusteella.
Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa
 • osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia
 • osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat
 • osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja esittämisen tavat tukevat toisiaan
 • osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta
 • osaa arvioida työskentelyprosessia ja teosta oman oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan
 • muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan käsityössä
 • osoittaa osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä oppimisensa arvioinnissa
 • osoittaa hallitsevansa käsityöprosessiin sisältyvät tavoitteiden asettamisen, ideoinnin ja suunnittelun vaiheet ja vaatimukset
 • hallitsee, seuraa ja arvioi käyttämiään resursseja, työskentelyään ja oppimisprosessiaan
 • osaa ottaa tuotteessa tai teoksessa huomioon esteettisyyden, eettisyyden, omaehtoisuuden näkökulmat ja ekologisuuden vaatimukset
 • osaa ratkaista tuotteen tai teoksen toimivuuden, taloudellisuuden, ergonomisuuden, innovatiivisuuden ja teknisen toteutustavan vaatimukset käyttöympäristössään.

Keskeiset sisällöt

 • perustuvat valittuun tehtävään, ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin
 • muodostuvat käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.

Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa
 • pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.

Keskeiset sisällöt

 • muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Median lukiodiplomi (MELD5) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan
 • osoittaa hallitsevansa monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä
 • osoittaa hallitsevansa informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa
 • osaa analysoida omaa mediasuhdettaan ja tunnistaa median toimintaympäristön.

Keskeiset sisällöt

 • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan
 • muodostuvat portfolion ja mediaesityksen muodostamasta kokonaisuudesta.

Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Musiikin lukiodiplomi (MULD6) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa
 • osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto
 • erilaiset toteutustavat ja osa-alueet

Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Tanssin lukiodiplomi (TALD7) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa
 • kehittää tanssillisen tehtävän myötä tanssillista osaamistaan edelleen
 • kuvaa kirjallisesti tanssin opiskelupolkuaan ja tanssillista kehitystään.

Keskeiset sisällöt

 • tanssillisena tehtävänä soolo- tai ryhmäteos, jonka opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian
 • tanssilliseen tehtävään liittyvä kirjallinen työ
 • tanssin lukiodiplomiin sisältyvä tutkielma
Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Teatterin lukiodiplomi (TELD8) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa
 • vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitojaan sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitojaan.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijan määrittelemä aihe joltakin teatterin alalta ja siihen liittyvä esitys
 • työskentelyprosessin hallinta
 • taiteellisen prosessin arviointitaidot
 • taiteellisen kokonaisuuden ymmärtäminen
 • teatterin keinot
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus

Arviointi

Lukiodiplomi arvioidaan Opetushallituksen ainekohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä