Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Omat kuvat, jaetut kulttuurit (KU1) 2 op

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen oppimisen tavoitteet 

Opintojaksossa opiskelija perehtyy erilaisiin taidekäsityksiin. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista. 

Kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa opiskelija tutkii todellisuutta taiteen keinoin. Oppiaineen keskeisenä päämääränä on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään. Kokemukset, mielikuvitus ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle oppimiselle. Opetuksessa tarkastellaan taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opiskelija vahvistaa aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tuntemustaan, joka tukee traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetuksella tuetaan laaja-alaisen yleissivistyksen rakentumista sekä aktiiviseen paikalliseen ja globaaliin toimijuuteen kasvamista. 

Tässä opintojaksossa kehitetään vuorovaikutusosaamista esimerkiksi rakentamalla dialogia ja ymmärrystä ihmisten välille erilaisia kuvakulttuureja tarkastelemalla, niitä jakamalla ja niistä keskustelemalla. Opinnot kehittävät yhteistoiminnallisia taitoja esimerkiksi taiteelle ominaisen kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Erilaisten kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen kuvien analysoinnissa, arvioinnissa ja tuottamisessa luo valmiuksia merkitysten jakamiselle ja niistä keskustelemiselle. 

Kuvataiteen opinnot tukevat opiskelijan hyvinvointiosaamista esimerkiksi kuvailmaisuun sisältyvien aistinautintojen, tunteiden ja henkilökohtaisten merkitysten avulla. Itselle merkityksellisen visuaalisen kulttuurin ymmärtäminen ja ilmaiseminen voi tukea identiteettien rakentumista, ihmisenä kasvua, hyvinvointia ja elinikäistä oppimista. 

Globaali- ja kulttuuriosaamista voidaan syventää tällä opintojaksolla esimerkiksi tutkimalla todellisuuden kulttuurista monimuotoisuutta sekä arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä. Opiskelijaa ohjataan esimerkiksi tutkimaan, miten visuaalinen kulttuuri heijastaa ja muokkaa yksilöitä, yhteisöjä ja maailmaa. Kulttuuriperintöä voidaan tarkastella globaalista, kansallisesta ja opiskelijan kulttuurisen taustan näkökulmasta.  

Kuvataide syventää opiskelijan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa, jonka avulla myös monitieteinen ja luova osaaminen kehittyy. Taiteelle ominaisessa työskentelyssä voidaan hyödyntää erilaisia tutkimisen, ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja. Opinnoissa kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan esimerkiksi visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttämällä. Kuvatulkinnassa voidaan tarkastella myös kuvan intertekstuaalisia viittauksia esimerkiksi lauluun, näytelmään tai toiseen kuvaan. Opiskelijat voivat hyödyntää eri taiteen- ja tieteenalojen näkökulmia heidän tuottaessaan ja tulkitessaan visuaalista kulttuuria. 

Esimerkkejä soveltuvista työtavoista 

 • Erilaiset kuvailmaisun välineet, materiaalit ja teknologia  
 • Kuvan lähestymistavat itsenäisessä tai ryhmätyöskentelyssä 
 • Taidehistoria, eri kulttuurien kuvien tarkastelu, sosiaalisten ryhmien kuvakulttuurit 
 • Nykytaiteen ilmiöt, taide tutkimisen tapana, yhteisötaide 
 • Virtuaalinäyttely 
 • Sarjakuva 
 • Mobiilisovellusten käyttö 
 • Draamatyöskentely 
 • Museovierailu/ virtuaalimuseovierailut 
 • Teosanalyysi, kuva-analyysi 
 • Intertekstuaalinen lähestymistapa /työskentelytapa 
 • Olemassa olevien kuvataiteen elementtien uusiokäyttö 
 • Monitaiteisuus 

Yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä kuvia sekä jakaa ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen  
 • käyttää erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita ja lähestymistapoja itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä 
 • soveltaa visuaalisen viestinnän ja teknologian keinoja näkemysten esittämisessä sekä osallistumisessa ja vaikuttamisessa 
 • tutkii ja tulkitsee taidetta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista  
 • tutkii ja tulkitsee eri aikojen, kulttuurien ja yhteisöjen visuaalista kulttuuria  
 • tutkii ja tulkitsee kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä 
 • ymmärtää kuvakulttuurien merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa 
 • ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjänä, kulttuuriperinnön uudistamisessa ja kestävän tulevaisuuden kannalta. 

 

Keskeiset sisällöt 

Omat kuvat 

 • opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana 
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana 

Taiteen ja ympäristön kuvat 

 • kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja taiteessa, ympäristössä ja mediassa 
 • kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin käsitteistöihin ja kuvastoihin tutustuminen 
 • erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin tutustuminen 
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen 
 • kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa 
 • vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin 

 

Opintojakson arviointi 

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opintojakson aikana tapahtuvaa kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää, ei dokumentoivaa arviointia. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Summatiivisessa arvioinnissa painotetaan kuvataiteellisen osaamisen kehittymistä, prosessia ja työskentelyn tuloksia.

Laaja-alaisen osaamisen toteutumista voidaan arvioidaan keskusteluilla ja itsearvioinnilla omista prosesseista ja tuotoksista. 

Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. 

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 4 –10.

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (KU2) 2 op

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen oppimisen tavoitteet  

Opintojaksossa avataan silmät itsensä ulkopuolelle ja tutustutaan arkkitehtuurin, muotoilun ja ympäristötaiteen käsitteisiin ja kuviin. Keskeinen näkökulma opintojaksolla on ympäristön tiloihin, paikkoihin ja ilmiöihin liittyvä kuvataiteellinen työskentely. Perehdytään omiin ja ympäristön kuviin tekijänä, tulkitsijana, arvottajana ja toimijana. 

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista yhteiskunnallinen osaamineneettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen painottuvat opintojaksolla.

Yhteiskunnallinen osaaminen painottuu opintojaksolla, kun tutkitaan esimerkiksi miten visuaalisen kulttuurin arvot ja merkitykset ilmenevät rakennetussa ja rakentamattomassa ympäristössä, muotoilussa ja taiteessa. Opiskelijoita myös rohkaistaan esimerkiksi käsittelemään omissa töissään yhteiskunnallisia aiheita ja kulttuurillisia arvoja, sekä osallistumaan keskusteluihin ja vaikuttamaan töillään esimerkiksi kestävän tulevaisuuden puolesta. Yhteiskunnallinen osaamisen toteutumista voidaan arvioida keskusteluilla ja itsearvioinnilla omista prosesseista ja tuotoksista.

Eettisyyttä ja ympäristöosaamista voidaan syventää esimerkiksi tutkimalla ympäristön eettisiä ja ekologisia kysymyksiä kuvailmaisun kautta. Myös pohtimalla esimerkiksi miten tuotteita, ympäristöä rakennetaan kestävän kehityksen periaatteella. Eettisyyden ja ympäristöosaamisen arvioinnissa opiskelijoita kannustetaan esimerkiksi pohtimaan ja arvioimaan omia valintojaan, ratkaisujaan ja tekojaan kestävän elämäntavan näkökulmasta.

Globaali- ja kulttuuriosaaminen painottuu opintojaksolla opiskelijoiden esimerkiksi omiin elinympäristöihin ja eri kulttuurien ympäristöihin liittyvien tehtävien kautta. Laaja-alaista osaamista voidaan pyrkiä edistämään myös esimerkiksi kannustamalla oppilaita keskusteluun ja työskentelyyn, jotka edesauttavat tutkimaan kulttuurin moninaisuutta ja globaalisuutta.

Esimerkkejä soveltuvista työtavoista: 

 • Tilankuvaamisen keinot,  
 • perspektiivi-, -mittakaava ja projektiopiirtäminen 
 • Kolmiulotteinen työskentely 
 • Pienoismallit 
 • Julkinen tilataide, ympäristötaide 
 • seinämaalaukset 
 • installaatio 
 • 3d työskentely 
 • Virtuaalinäyttely, Arkkitehtuurikävely, virtuaaliset kaupunkikierrokset 
 • Tietokone- ja mobiilisovellusten käyttö 
 • Interaktiivinen näyttely 
 • Sarjakuva 
 • Ympäristöanalyysi 
 • Virtuaaliympäristöt 
 • Pakkausmuotoilu 
 • Tuotesuunnittelu 
 • palvelumuotoilu 

Yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä teoksia, tuotteita ja palveluita sekä digitaalisia, rakennettuja ja luonnon ympäristöjä 
 • perustelee ympäristöihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 
 • tarkastelee ympäristön kuvien yhteyksiä omiin kuviinsa, taiteeseen ja kulttuuriperintöön  
 • soveltaa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen prosesseja, teknologioita ja toimintatapoja kuvailmaisussaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä 
 • tutkii ja tulkitsee rakennettua ympäristöä, tuotteita ja palveluja yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista  
 • kehittää osaamistaan ympäristön kuvien tekijänä, tulkitsijana, arvottajana ja toimijana 
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksiä tuotteiden, palveluiden ja arkkitehtuurin kestävässä suunnittelussa, viestinnässä ja käyttämisessä 
 • ymmärtää kuvilla vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia omassa elämässään esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden kannalta

Keskeiset sisällöt
 

Omat kuvat
 
 • opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti  
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana  
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa ympäristön kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana 

Ympäristön kuvat  

 • kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja ympäristössä, mediassa ja taiteessa 
 • arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöihin ja kuvastoihin tutustuminen 
 • visuaalisen kulttuurin teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista 
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen 
 • ympäristön ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa 
 • vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin 

 

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opintojakson aikana tapahtuvaa kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää, ei dokumentoivaa arviointia. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Summatiivisessa arvioinnissa painotetaan kuvataiteellisen osaamisen kehittymistä, prosessia ja työskentelyn tuloksia.

Laaja-alaisen osaamisen toteutumista voidaan arvioidaan keskusteluilla ja itsearvioinnilla omista prosesseista ja tuotoksista. 

Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. 

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 4 –10.

Kuva viestii ja vaikuttaa (KU3) 2 op

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

Opintojaksossa syvennytään median maailmaan sekä käyttäjän, tuottajan että tulkitsijan rooleissa. Perehdytään erityisesti digitaaliseen kuvaankuvan muokkauksen keinoihin ja mediataiteeseen. Opintojakso laajentaa kulttuurin tuntemusta ja tietämystä median, taiteen, mainonnansosiaalisen median, teknologian ja audiovisuaalisen viestinnän alalla. Opintojaksossa tutustutaan kuvataiteen uusiin mediateknologian keinoihin, työtapoihin ja mahdollisuuksiin suunnittelussa.  

Globaali- ja kulttuuriosaamista painotetaan opintojaksolla rohkaisemalla opiskelijoita esimerkiksi käsittelemään kulttuuriseen moninaisuuteen ja globalisaatioon liittyviä ilmiöitä kuvallisessa työskentelyssä.  Opiskelijan monimuotoiset osallistumis-vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflektointi ovat yhteiskunnallisen osaamisen lähtökohtana. Opinnot syventävät opiskelijan ymmärrystä omasta roolistaan, vastuustaan ja mahdollisuuksistaan tukea tasa-arvon toteutumista sosiaalisessa mediassa ja omassa ympäristössään. Vuorovaikutusosaamisen kehittämisessä pohditaan esimerkiksi sananvapauden merkitystä, sen vastuullista käyttöä sekä tiedonkäsityksen ja tiedonvälityksen muuttumista eri näkökulmista. Opiskelija hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen merkityksen kestävälle tulevaisuudelle, demokratialle ja rauhalle.

Laaja-alaisista osaamisalueita tuetaan myös esimerkiksi kannustamalla oppilaita arviointikeskusteluihin sekä yksin että ryhmässä ja antamalla palautetta työtavoista, opiskeluympäristöistä ja tietolähteistä. Omaan identiteettiin vaikuttavaa sosiaalista mediaa voidaan myös tutkia kriittisesti ja tehdä näkyväksi. Opiskelijaa voidaan myös esimerkiksi rohkaista käsittelemään omissa töissään yhteiskunnallisia aiheita ja kulttuurillisia arvoja, sekä osallistumaan keskusteluihin ja vaikuttamaan töillään esimerkiksi kestävän tulevaisuuden puolesta.

Esimerkkejä soveltuvista työtavoista: 

 • Virtuaalitodellisuus, virtuaalinäyttely, interaktiivinen näyttely 
 • Kuvalla vaikuttamisen keinot, vastamainokset, kuvajournalismi 
 • Multimedia, äänitaide, podcast 
 • Tietokone- ja mobiilisovellusten käyttö 
 • Kuvakerronta, sarjakuva, montaasi, elokuva- ja videoilmaisu 
 • Graafinen suunnittelu, taitto, pakkaussuunnittelu, julistetaide, blogin, nettisivujen suunnittelu 

Yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  

 • syventää omakohtaista suhdettaan digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja teknologiaan ajattelun ja ilmaisun taitojaan kehittämällä  
 • laajentaa median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemustaan perehtymällä erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin  
 • tutkii mediakulttuuria tuottaessaan ja tulkitessaan teoksia, tuotteita ja palveluja  
 • hyödyntää mediateknologian keinoja, työtapoja ja prosesseja suunnittelussa, vuorovaikutuksessa ja osallistumisessa itsenäisesti sekä osana ryhmää  
 • tulkitsee tiedon tuottamisen tapoja yhdisteleviä visuaalisen kulttuurin tuotteita ja niihin sisältyviä intertekstuaalisia suhteita  
 • tulkitsee mediaesityksiä ja taidetta teoksen, tekijän, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista  
 • ottaa kuvillaan kantaa mediassa, kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin  
 • tutkii median ja taiteen kuvia identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista. 

Keskeiset sisällöt  

Omat kuvat

 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä mediakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti  
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana  
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa median kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin  
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana  

Median kuvat

 • kuvan tuottaminen, muokkaaminen ja esittäminen digitaalisesti ja muilla keinoilla  
 • median, viestinnän ja taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin perehtyminen  
 • mediaesitysten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista  
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen  
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen  
 • opiskelijoiden toimijuus mediassa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa

Opintojakson arviointi 

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opintojakson aikana tapahtuvaa kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää, ei dokumentoivaa arviointia. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Summatiivisessa arvioinnissa painotetaan kuvataiteellisen osaamisen kehittymistä, prosessia ja työskentelyn tuloksia.

Laaja-alaisen osaamisen toteutumista voidaan arvioidaan keskusteluilla ja itsearvioinnilla omista prosesseista ja tuotoksista. 

Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. 

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 4 –10.

Taiteen monet maailmat (KU4) 2 op

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen oppimisen tavoitteet 

Tämän opintojakson keskeisenä päämääränä on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen, sen historian ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään. Opiskelijat havainnoivat, tuottavat, tulkitsevat ja arvottavat kuvia hyödyntämällä visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelija perehtyy erilaisiin taidekäsityksiin. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan perustelemaan mielipiteitään ja näkemyksiään kuvataiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista. 

Kuvataiteen opetuksessa tutkitaan opiskelijoille tuttuja ja heille uusia visuaalisen kulttuurin teoksia, tuotteita ja ilmiöitä. Opetuksessa tarjotaan edellytykset työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle. Opiskelijaa kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat, mediaympäristöt ja audiovisuaalisen kulttuurin muodot ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvailmaisun välineitä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös museoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia.  

Tässä opintojaksossa kehitetään vuorovaikutusosaamista rakentamalla dialogia ja ymmärrystä ihmisten välille erilaisia kuvakulttuureja tarkastelemalla, niitä jakamalla ja niistä keskustelemalla. 

Kuvataide syventää opiskelijan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa, jonka avulla myös monitieteinen ja luova osaaminen kehittyy. Taiteelle ominainen työskentely hyödyntää erilaisia tutkimisen, ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja. Opinnoissa kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttämällä.  

Globaali- ja kulttuuriosaamista syvennetään kuvataiteessa tutkimalla todellisuuden kulttuurista monimuotoisuutta. Kulttuuriperintöä tarkastellaan globaalista, kansallisesta ja opiskelijan kulttuurisen taustan näkökulmasta.

Esimerkkejä soveltuvista työtavoista  

 • Mobiilisovellusten käyttö 
 • Virtuaalisen taidenäyttelyn kuratoiminen 
 • Museovierailu / virtuaalinen museovierailu 
 • Kuvataiteen tekemisen traditiot eri aikakausina 
 • Intertekstuaalisuus työskentelytapana 
 • Taideteoksen tyylipiirteiden tunnistaminen 
 • Symbolien tulkinnat ja merkitykset 
 • Monitaiteisuus 
 • Sekatekniikat

Yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutkii, tulkitsee ja arvottaa taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä 
 • syventää omakohtaista suhdettaan eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun 
 • syventää kuvailmaisun taitojaan omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä 
 • soveltaa kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja 
 • tulkitsee taidetta teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista 
 • tutkii ilmaisussaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä 
 • ottaa kuvillaan kantaa kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista. 

Keskeiset sisällöt 

 Omat kuvat 

 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä taiteen maailmat, joihin he osallistuvat omaehtoisesti 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana 
 •  opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana 

Taiteen kuvat 

 • kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen perinteiset ja uudet keinot 
 • taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin perehtyminen 
 • eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettu taide tutkimuksen kohteena 
 • teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista 
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen 
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen 
 • opiskelijoiden toimijuus kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
Opintojakson arviointi 

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on opintojakson aikana tapahtuvaa kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää, ei dokumentoivaa arviointia. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Summatiivisessa arvioinnissa painotetaan kuvataiteellisen osaamisen kehittymistä, prosessia ja työskentelyn tuloksia.

Laaja-alaisen osaamisen toteutumista voidaan arvioidaan keskusteluilla ja itsearvioinnilla omista prosesseista ja tuotoksista. 

Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. 

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti 4 –10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä