Pakolliset opinnot

Kemia ja minä (KE1) 1 op

Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä. Tutustuminen ainemäärän käsitteeseen esittelee kemiasta kvantitatiivisen puolen. Kokeellisessa työssä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä.

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian alan ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin 
 • saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta 
 • oppii käyttämään jaksollista järjestelmää kemiallisen päättelyn apuna 
 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuudesta arjen valinnoissa 
 • osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat. 

Keskeiset sisällöt 

 • arjen aineiden turvallisuuden arviointi ja kemian merkitys omassa elämässä 
 • kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa 
 • jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla 
 • puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät 
 • ainemäärä ja konsentraatio 

Opintojakson keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: elintarvikkeet ja elintarvikelisäaineet, hivenaineet ja terveys sekä kuluttajan valinnat. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: seoksen koostumuksen tai pitoisuuden selvittäminen erotusmenetelmiä käyttäen sekä liekkikokeet. 

Laaja-alainen osaaminen

Tällä opintojaksolla painottuvat laaja-alaisen osaamisen tavoitteista hyvinvointiosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen ja vuorovaikutusosaaminen. Hyvinvointiosaamiseen kuuluu turvallisuus, joka ilmenee esimerkiksi kemikaalien varoitusmerkkeihin ja haitallisten lisäaineiden AD-arvoihin tutustuttaessa. Yhteiskunnallista osaamista ja vuorovaikutusosaamista vahvistetaan tarkastelemalla kemian merkitystä työelämässä ja teollisuudessa. Käytännössä opiskelijaryhmät valitsevat jonkin kemian alan yrityksen, etsivät siitä tietoa verkosta ja koostavat materiaalista kattavan esityksen.

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on lähinnä opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoitavaa palautetta. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista mittaavista kokeista saaduista arvosanoista.

Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Arvioinnissa voidaan käyttää myös itse- ja vertaisarviointia sekä ryhmätuotosten arviointia. Erilaisten kirjallisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida opiskelijan kokeellisen työskentelyn taitoja sekä esimerkiksi tiedon hankintaa ja tutkimisen taitoja. Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana opintojakson formatiivista ja summatiivista arviointia.
Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kemia ja kestävä tulevaisuus (KE2) 1 op

Opintojaksossa opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opintojaksolla tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. 

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian merkitykseen kestävän elämäntavan edistämisessä 
 • tutustuu luonnontieteellisen tiedon luonteeseen ja sen kehittymiseen sekä tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa 
 • osaa tutkia aineen ominaisuuksia kokeellisesti 
 • osaa soveltaa aineen rakenteen malleja aineen ominaisuuksien vertailussa 
 • ymmärtää kemian merkityksen ympäristölle ja yhteiskunnalle ratkaisujen tarjoajana yhdessä muiden luonnontieteiden kanssa. 

Keskeiset sisällöt 

 • tutustuminen joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä luonnontieteissä 
 • aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen 
 • alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus 
 • aineiden ominaisuuksien tutkiminen kokeellisesti ja selittäminen aineen rakenteen avulla 

Opintojakson keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: vesi ja ilma, alkuaineiden kierto ja riittävyys, elinkaariajattelu ja kiertotalous, vihreä kemia sekä atomi- tai sidosmallien historiallinen kehittyminen. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: aineiden ominaisuuksien tutkiminen ja selittäminen sidosten avulla sekä veden ominaisuuksien tutkiminen. 

Laaja-alainen osaaminen: 

Tällä opintojaksolla painottuvat laaja-alaisen osaamisen tavoitteista monitieteinen ja luova osaaminen sekä eettisyys ja ympäristöosaaminen. Monitieteisen ja luovan osaamisen kehittymistä tuetaan käyttämällä opetuksessa monipuolisia ja luovia menetelmiä kuten simulaatioita ja videoanalyysejä. Simulaatioilla ja videoilla tutkitaan esimerkiksi veden vetysitoutumista eri olomuodoissa. Ympäristöosaamista vahvistetaan tutustumalla siihen, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa hiilidioksidin sitoutumiseen vesistöihin.

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on lähinnä opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoitavaa palautetta. Summatiivinen arviointi koostuu esimerkiksi opiskelijan tuotoksista ja/tai tavoitteisiin pohjautuvaa osaamista mittaavista kokeista saaduista arvosanoista.

Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja vertaisarviointia sekä ryhmätuotosten arviointia. Erilaisten kirjallisten
 tai suullisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida opiskelijan kokeellisen työskentelyn taitoja sekä esimerkiksi tiedon hankintaa, kysymysten muodostamista, ongelmanratkaisuprosessin kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Laaja-alainen osaaminen arvioidaan osana opintojakson formatiivista ja summatiivista arviointia. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä