Pakolliset opinnot

Ihminen, ympäristö ja historia (HI1) 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa että nykyisyyden selittämisessä. Ilmiötä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta. Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan sekä harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää ja tuottaa historian tiedonalalle ominaista asiatekstiä sekä hallitsee tilastojen lukutaidon
 • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen ja osaa käyttää historiallisia lähteitä sekä arvioida niitä kriittisesti
 • tuntee eurooppalaisten yhteiskuntien ja globaalin talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit
 • ymmärtää nykypäivän taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja väestöllisiin ilmiöihin johtaneen kehityksen sekä osaa eritellä siihen vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa analysoida väestön, talouden ja yhteiskuntarakenteiden kehitystä ja riippuvaisuutta ympäristöstä
 • osaa arvioida kriittisesti teknologian ja informaation muutoksen merkitystä ihmisten elinolojen muokkaajana.

Keskeiset sisällöt

Historia tieteenalana
 • historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan
 • historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö
Maatalous luomassa pohjaa yhteiskuntien kehitykselle
 • ihminen ympäristön muokkaajana eri aikoina
 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
 • väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen
 • rahatalouden ja kaupan kehitys
Maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen
 • eurooppalaiset tutkivat ja valloittavat maailmaa
 • kansainvälisen kaupan monipuolistuminen ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
Teollistuminen muuttaa ihmisen ja luonnon suhdetta
 • teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
 • väestökehitys ja muuttoliikkeet
 • jälkiteollinen yhteiskunta ja globaali talous

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuu eettisyys ja ympäristöosaaminen. Tavoitteiden kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan dokumentti- tai media-analyysin avulla. 

Arviointi

Arviointi kohdistuu historian yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojakson tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Opintojakson aikana annettu arviointipalaute auttaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi oppimisestaan ja työskentelytavoistaan sekä kehittämään omaa osaamistaan esimerkiksi kestävän kehityksen vaatimusten ymmärtämiseksi. Arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen osaamisen näyttöön sekä opiskelijan kykyyn soveltaa osaamistaan esimerkiksi historiallisten lähteiden tulkinnassa ja nykyisyyden ymmärtämiseksi historiallisten kehityskulkujen tuloksena.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Itsenäisen Suomen historia (HI2) 2 op

Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Opintojaksossa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää Suomen valtiollisen kehityksen, kansainvälisen aseman ja yhteiskunnan muotoutumisen osana eurooppalaista ja kansainvälistä kehitystä
 • tuntee suomalaisen kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden keskeiset muutokset, ymmärtää niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään ja osaa arvioida tulevaisuuden mahdollisuuksia
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään
 • pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan
 • osaa eritellä suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuriin eri aikoina liitettyjä ominaisuuksia, mielikuvia ja ihanteita sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen.

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan juuret
 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa
 • demografiset muutokset ja väestön moninaisuus
 • suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen
Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa
 • itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti
 • eheyttämisen aika ja demokratian kriisi
 • Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana
Suomi kansainvälisissä konflikteissa
 • Suomi toisessa maailmansodassa
 • kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan
Kohti nykyistä Suomea
 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio
 • kulttuuri, tiede ja osaaminen
 • kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä
Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuu hyvinvointi- ja yhteiskunnallinen osaaminen. Tavoitteiden kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan elokuva-analyysin, kirja-analyysin tai oppimispäiväkirjan avulla. 

Arviointi

Arviointi kohdistuu historian yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojakson tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Opintojakson aikana annettu arviointipalaute auttaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi oppimisestaan ja työskentelytavoistaan sekä kehittämään omaa osaamistaan esimerkiksi historiallisten lähteiden tulkinnassa. Arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen osaamisen näyttöön sekä opiskelijan kykyyn soveltaa osaamistaan. Arvioinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi Suomen historiasta tehtyjen erilaisten tulkintojen ymmärtämistä.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä