Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Etiikka (FI2) 2 op

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
 • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin
 • osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta sekä hahmottaa normatiivisten ja kuvailevien väitteiden eron
 • osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti johdonmukaisia eettisiä argumentteja sekä perustella moraalin velvoittavuutta
 • oppii jäsentämään oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
 • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein
 • osaa soveltaa etiikkaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Keskeiset sisällöt

 • moraalin luonne normijärjestelmänä; moraalin, lakien ja tapojen ero; moraalinen objektivismi, relativismi, subjektivismi
 • moraalia tarkasteleva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyveet, seuraukset, oikeudet ja velvollisuudet
 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
 • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
 • ympäristöä ja luontoa koskevia eettisiä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja eläinten oikeudet
 • etiikka ja yhteiskunta: ihmis- ja perusoikeudet

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Eettisyyttä ja ympäristöosaamista voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan dokumenttianalyysin tai väittelyn avulla. Globaali- ja kulttuuriosaamisen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi media-analyysien kautta.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi etiikan keskeisten käsitteiden ja teorioiden soveltamisesta yhteiskunnallisiin tai henkilökohtaisiin kysymyksiin. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa kehittämään omia ajattelutaitojaan ja tulemaan tietoiseksi ihmisten ja yhteiskuntien moraalisista ja eettisistä kysymyksistä. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Yhteiskuntafilosofia (FI3) 2 op

Yleiset tavoitteet

 Tavoitteena on, että opiskelija
 • perehtyy joihinkin yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
 • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
 • pystyy arvioimaan filosofisesti yhteiskunnan rakennetta ja sen oikeutusta
 • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • ymmärtää oikeuksien merkityksen yhteiskunnan perustana.

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat
 • vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot
 • ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys yhteiskunnallisina arvoina
 • poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi; yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat
 • hyvinvoinnin ja talouden suhde; tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen oikeuttaminen; hyvinvointivaltio
 • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: ympäristöongelmat, kulttuurien kohtaaminen, teknologian ja tekoälyn vaikutukset, sukupuoli ja valta, eriarvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja kritiikki

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat hyvinvointiosaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen. Hyvinvointiosaamista  voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevan tutkielman avulla. Yhteiskunnallisen osaamisen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi yhteiskunnan päätöksentekoa koskevien filosofisten lähtökohtien kriittisen arvioinnin kautta.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi yhteiskuntafilosofian keskeisten käsitteiden ja teorioiden soveltamisesta yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa kehittämään omia ajattelutaitojaan ja tulemaan tietoiseksi yhteiskunnallisen vallan ja rakenteiden filosofisista perustoista. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Totuus (FI4) 2 op

Yleiset tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa erottaa mielipiteet tosiasiaväittämistä ja ymmärtää tarpeen perustella tosiasiaväittämät
 • ymmärtää kielen ja merkitysten roolin todellisuuden hahmottamisessa
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
 • osaa arvioida havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen
 • oppii arvioimaan tilanteita, joissa eri tutkimukset antavat erilaisia tuloksia ja toimintavaihtoehtoja.

Keskeiset sisällöt

 • kieli, merkitys ja totuus
 • totuuden luonne ja totuusteoriat; totuuden lähestyminen; välttämätön ja kontingentti totuus
 • todellisuuden ja tietoisuuden luonne; realismi ja antirealismi
 • tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka
 • tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen
 • selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista tällä opintojaksolla painottuvat monitieteinen ja luova osaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen. Monitieteistä ja luovaa osaamista voidaan tukea esimerkiksi opintojaksolla toteutettavan tutkimuksen teon tai tutkimusvertailun avulla. Yhteiskunnallisen osaamisen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi media-analyysin kautta.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi tiedonhankinnasta ja sen luotettavuuden arvioinnista. Opiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa kehittämään omia ajattelutaitojaan, tiedonhankintataitojaan ja tulemaan tietoiseksi tieteenfilosofisista kysymyksistä. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä