1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

Opetussuunnitelman laatiminen Joensuun aikuislukiossa

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat

  • lukiolaki (714/2018)
  • valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018)
  • Opetushallituksen määräys aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista
  • koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
  • vuosittain laadittava opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma.

Tämä Joensuun Aikuislukion opetussuunnitelma 2021 on laadittu Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa 2019 annettujen määräysten mukaisesti. Aikuisten lukiokoulutus on kokonaisuus, jossa eri toimintojen tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteita, keskeisiä sisältöjä ja opiskelijan oppimisen arviointia koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä.

Tässä opetussuunnitelmassa päätetään Joensuun Aikuislukion opetus- ja sivistystyöstä. Koulutuksen järjestäjä laatii paikallisen opetussuunnitelman pohjalta lukuvuosittaisen suunnitelman opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön tuella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Tätä Joensuun Aikuislukion opetussuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon oppilaitoksen toimintaympäristö ja erityisresurssit. Lisäksi opetussuunnitelmaan ovat vaikuttaneet paikallisesti alueen luonto ja ympäristö, historia, kieliolosuhteet, elinkeino- ja kulttuurielämä sekä muiden oppilaitosten opetustarjonta. Käytännön yhteistyön avulla eri alojen asiantuntijoiden kanssa lisätään opiskelun elämänläheisyyttä ja syvällisyyttä. Tätä opetussuunnitelmaa laadittaessa on myös ajankohtaistettu ja tarkennettu aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa määrättyjä asioita.

Koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt tämän Joensuun Aikuislukion opetussuunnitelman 2021 ennen sen käyttöönottoa suomenkielistä opetusta varten.

Lukiolain (714/2018) 13 §:n mukaan opiskelijan mahdollisuus suorittaa aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot kolmessa vuodessa on turvattava järjestämällä opintojen eteneminen joustavasti ja tarjoamalla tarvittava oppimisen ja opiskelun tuki. Joensuun Aikuislukion aikuisten lukiokoulutusta koskeva opetussuunnitelma on laadittu siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin omassa oppilaitoksessaan sekä halutessaan myös muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Joensuun Aikuislukion opetussuunnitelma 2021 on laadittu yhteistyössä lukiouudistuskoordinaattoreiden, oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Sekä henkilöstölle että opiskelijoille on tarjottu useita tilaisuuksia vaikuttaa läpi opetussuunnitelmaprosessin. Laadintaprosessin aluksi kartoitettiin sekä opettajien että opiskelijoiden toiveita ja kokemuksia lukio-opiskeluun liittyen. Kartoituksessa kerätyn tiedon pohjalta suunniteltiin opetussuunnitelmaprosessin vaiheita sekä opetussuunnitelman sisältöä ja toteutusta. Prosessin kuluessa henkilöstön kanssa käytiin runsaasti keskusteluja opetussuunnitelman eri osa-alueista ja niiden toteutumisesta Joensuun Aikuislukion toimintakulttuurissa. Opetussuunnitelman kirjauksia täsmennettiin ja konkretisoitiin näiden keskustelujen ja yhteisesti sovittujen käytänteiden pohjalta. Henkilöstön sekä opiskelijoiden mielipiteitä kuultiin myös asiakirjan laatimisen loppuvaiheessa, ennen opetussuunnitelman hyväksymistä. Lisäksi alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhemmille ja huoltajille tarjottiin mahdollisuus tutustua opetussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelman laatimisessa on tehty yhteistyötä myös muiden koulutuksen järjestäjien ja eri sidosryhmien, kuten Ohjaamon ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa. Tällä yhteistyöllä on pyritty varmistamaan aikuisten lukiokoulutuksen korkeatasoisuus, yhteiskunnallinen merkittävyys sekä koko yhteisön sitoutuminen yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin.

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on pyritty sellaisiin ratkaisuihin, jotka kehittävät lukion toimintakulttuuria, tukevat opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta sekä monipuolistavat vuorovaikutusta lukion sisällä ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä