Taustaa Jämsän lukion ilmasto-ohjelmalle

Jämsän lukiossa ilmasto-ohjelma laa­dit­tiin Green Planet-kurssin yhteydessä ja Opetushallitus tuki sen laadintaa. Kurssi oli osa lukion kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus­ta, jonka aiheena oli kestävä kehitys ja il­mas­ton muu­tos. Kurssilla apuopettajina toimivat Aiesec-järjestön opis­ke­li­jat Sak­sas­ta ja Espanjasta.

Green Planet-kurssin opettajana on toiminut lukion biologian ja maan­tie­teen tuntiopettaja Iisa Orell ja hän on myös vastannut il­mas­to-oh­jel­man laadinnasta.

Ilmasto-ohjelma koostuu kolmesta osasta, joiden tarkoituksena on tar­jo­ta keinoja koulun henkilökunnalle ja opiskelijoille kestävään ja il­mas­to­vas­tuulli­seen toimintaan. Tavoitteena on luoda pelosta va­paa il­ma­pii­ri lisäämällä opiskelijoiden tieteellistä tietoutta asiasta ja vai­kut­ta­mi­sen keinoja. Ilmasto-ohjelma sisältää useita toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia keskittyen opetukseen, energiaan, kuluttamiseen, ruo­kaan ja liikkumiseen.

Liitteet:

Jämsän lukion ilmasto-ohjelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä