Tutkimus ja kehitystyö

Tutkimus

oppilaat1.jpgPeda.net kouluverkko toimii Koulutuksen tutkimuslaitoksen Ihmislähtöisen tieto- ja viestintätekniikan- tutkimusryhmän yhteydessä. Tutkimusryhmän toiminta kohdistuu teknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimis- ja työympäristöissä, profiloituen erityisesti yhteisöllisen verkko-oppimisen ja pelinomaisten oppimisympäristöjen tutkimukseen. Lisäksi arvioidaan kansallisesti ja kansainvälisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä kehitetään innovatiivisia opetus- ja ohjauskäyttänteitä ja niitä edistäviä teknologisia sovelluksia.

Tutkimuksen kohderyhminä ovat yksilöt ja ryhmät sellaisissa elämän eri vaiheissa ja tilanteissa, joissa tieto- ja viestintätekniikalla on merkitystä ja lisäarvoa oppimisen kannalta tai joissa teknologia luo uudenlaisia oppimismahdollisuuksia. Tutkimusryhmän tekemä tutkimus on yhtäältä monitieteistä, teoreettisesti painottunutta perustutkimusta sekä toisaalta käytännöllistä lähtökohdista nousevaa kehittämistutkimusta.

Peda.net kouluverkkoon liittyvä tutkimus on kehittämistutkimusta, joka tapahtuu läheisessä yhteistyössä koulujen ja opettajien kanssa. Eri oppilaitosten ja organisaatioiden henkilöstön lisäksi tutkimusyhteistyössä on mukana myös muita alan kansallisia ja kansainvälisiä asiantutkijoita.

Tutkimusryhmän johtaja:

Päivi Häkkinen
Professori (Tietoteknologian opetuskäyttö)
Puh. 014 260 3231
paivi.hakkinen@ktl.jyu.fi

Lisätietoa:
https://ktl.jyu.fi/tutkimus_vanha/tvt