Opinto-ohjaus

Oulun yliopisto lukuvuosi 2021-2022: Avoimen yliopiston opintotarjonta toisen asteen opiskelijoille

Oulun yliopisto tarjoaa toisen asteen opiskelijoille soveltuvia avoimen yliopiston opintojaksoja maksutta. Opintojaksojen laajuus on 2-5 opintopistettä, ja ne ovat Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmiin kuuluvia perusopintojaksoja. Suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea suoraan tutkintoon, jos haettuasi Oulun yliopistoon tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan.

Lisätietoja Oulun yliopiston opintotarjonnasta:

https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opintotarjonta-toisen-asteen-opiskelijoille

Kurkistuskurssit lukiolaisille

Lukiolaki 10.8.2018/714
Laki tulee voimaan 1.8.2019

"Oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin omassa oppilaitoksessaan sekä koulutuksen järjestäjän muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Oppimäärän mukainen opetus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan."

Opinto-ohjaus Ivalon lukiossa

Ivalon lukion opinto-ohjaajana toimii Heikki Hirvonen. Opinto-ohjaajan toteuttamia ohjauksen muotoja ovat luokkamuotoinen, henkilökohtainen sekä pienryhmäohjaus.

Opinto-ohjauksen luokkatunteja on ensimmäisen vuoden opiskelijoille kolme viikkotuntia ensimmäisen jakson aikana ja kakkosvuoden opiskelijoille kaksi viikkotuntia toisessa jaksossa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskeleville opiskelijoille on pakollinen OP 2 kurssi, jossa tuetaan opiskelijaa ammatti- ja urasuunnittelussa. OP 2 kurssi suoritetaan pääosin 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana Wilmassa olevaa Opopassia hyödyntäen. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti lisäksi valinnaisena kurssina on opiskelijoille tarjolla syventävä kurssi (OP3), jossa tutustutaan työelämään.

Opinto-ohjaajan ja opiskelijan välisiä henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja käydään tarpeen mukaan koko lukio-opiskelun ajan. Kolmannen vuoden opiskelijat käyvät opinto-ohjaajan luona keskustelemassa kolmannen jakson aikana.
Keskustelujen tavoitteena on:
- elämäntilanteen kartoittaminen
- suunnitelmien laatiminen
- tavoitteiden selkiyttäminen
- omien vahvuuksien löytäminen
- rohkaiseminen luottamaan omiin valmiuksiin ja kannustaminen niiden kehittämiseen

Myös lukiolaisten vanhemmat voivat olla yhteydessä opinto-ohjaajaan.

puhelin: 040-5710452
email: heikki.hirvonen@inari.fi
Myös Wilman kautta voi lähettää viestiä

Ennen lukio-opintoja

Ivalon lukioon haetaan opiskelemaan kevään yhteishaun kautta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti www.opintopolku.fi sivuston kautta. Lisäksi hakijan on täytettävä jo keväällä lukion ainevalintakortti. Ainevalintakortin täyttämiseen saa ohjeita oman koulun opinto-ohjaajalta.

Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnoissa noudatetaan opetusministeriön asetusta yhteishausta ja asetusta lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista. Hakija voi hakea yhteishaussa viiteen hakutoiveeseen. Lukioon valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon mukaan. Lukuaineisiin lasketaan äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto tai elämänkatsomustieto, matematiikka, fysiikka, kemia, terveystieto, biologia ja maantieto.

Opiskelijavalinta lukioihin tapahtuu kesäkuussa. Hakijat sijoitetaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa oppilaitokseen. Mikäli hakijan keskiarvo ei riitä pääsyyn ensisijalle asetettuun lukioon, otetaan huomioon seuraavalle sijalle asetettu hakutoive. Yhteishaussa on syytä olla useampia kuin yksi hakutoive. Ivalon lukiossa on mahdollista suorittaa myös nk. kolmoistutkinto yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.Työelämään tutustuminen (OP3)

 

Kurssilla opiskelija on mukana työelämässä ja perehtyy vähintään yhden ammattialan työtehtäviin, työn edellyttämään koulutukseen ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin. Opiskelija tutustuu työelämän pelisääntöihin, lainsäädäntöön ja sopimusjärjestelmään yksittäisen työntekijän, organisaation/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmasta.  

Työelämäkurssi voi rakentua myös opiskelijan omaan yritystoimintaan. Opiskelija suorittaa työelämäkurssin koulun loma-aikoina.

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

-tutustuu työelämän sopimusjärjestelmään 

-kehittyy viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa  

-saa tukea oman koulutuspolkunsa suunnitteluun  

-oppii vastuullisuutta ja itsenäistä työskentelyä

Keskeiset sisällöt

-osallistuminen perehdytykseen ja tutustuminen kurssimateriaaliin  

-työssäolojakso/työelämän edellyttämien työtehtävien tekeminen päätoimisesti vähintään kaksi  viikkoa tai 60 tuntia  

-oppimispäiväkirjan laadinta

Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

Opiskelu- ja elämäntaidot/ Opintokamu (OP4)


Kurssi koostuu kolmesta pääteemasta: 1) Opiskelu, 2) Sosiaaliset suhteet sekä 3) Tunteet
ja mieli. Opiskelu-teema käsittelee opiskelumotivaatiota ja -strategioita, oppimisvaikeuksia, tavoitteiden asettamista ja tulevaisuustietoisuutta. Sosiaaliset suhteet -teeman alla käsitellään vuorovaikutusta ryhmissä, sosiaalisen maailman havaitsemista ja siihen vaikuttamista sekä vuorovaikutussuhteiden hankaluuksia kuten yksinäisyyttä ja kiusaamista. Tunteet ja mieli -teema tutustuttaa opiskelijan tunnetietoisuuteen ja tunteiden käsittelyyn sekä hyväksyvän tietoisen läsnäolon (Mindfulness) perusteisiin. Ennen kurssin aloittamista opiskelija tekee verkkokyselyn, jossa hän arvioi omaa elämäntilannettaan kyseisten teemojen aihealueilla. Kurssin aikana opittavia asioita pohditaan paitsi yleisellä tasolla, myös oman elämän kannalta. Kurssi koostuu kirjallisesta materiaalista, videomateriaalista ja reflektointitehtävistä. 

 

Tavoitteet

Opintokamu-kurssin tavoitteena on tarjota perustiedot opiskelutaidoista ja -motivaatiosta, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sen haasteista sekä tunnetaidoista ja opastaa opiskelijaa hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja oman ja opiskelutoverien hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistämiseen.

Keskeiset sisällöt

Verkkopohjainen, omaan tahtiin henkilökohtaisilla tunnuksilla itsenäisesti suoritettava kurssi. Opiskelija etenee kurssilla perehtymällä materiaaliin ja suorittamalla tehtäviä hyväksytysti. 

 

Arviointi

 Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Hyödyllisiä linkkejä tulevaisuudensuunnittelulle

Ammatinvalintatestejä

www.mol.fi/avo
http://www.eximia.fi/urakone/
http://kunkoululoppuu.fi/duunikone/
http://www.studentum.fi/EducationTest/Start/11
http://www.uramyrsky.fi/Mansikkapaikka/

Tietoa ammateista ja koulutusvaihtoehdoista

www.opintopolku.fi
www.ammattinetti.fi
www.opiskelupaikka.fi
www.mytech.fi
www.ammattiosaaja.fi
http://www.korkeakouluosaajat.fi/osaajatutka
www.studentum.fi
Lääketieteen erikoistumisaloja -testi http://erikoisalani.fi/
http://arkkitehdiksi.fi/
Insinöörialasta: www.insinooriksi.fi
Finanssialasta: www.keepitrolling.fi
Yliopistojen/ammattikorkeakoulujen/ammattiopistojen omat kotisivut.

Välivuosi tulossa?

Olethan tutkinut Polkuopinnot-vaihtoehdon (esim. Lapin amk:ssa)?

www.avoinyliopisto.fi sekä yliopistojen omat sivut
http://www.avoinamk.fi/ sekä ammattikorkeakoulujen omat sivut
http://www.kansanopistot.fi/


Kesäopintoja ja valmennusta


Avoin yliopisto ja amk, kesäyliopistot, kesälukiot ja jotkut kansanopistot tarjoavat lukiokursseja kesällä suoritettavaksi sekä kertauskursseja (abikursseja) ennen kirjoituksia. Näistä tiedotetaan tarkemmin keväisin Wilman tiedotteessa, mutta asiaa kannattaa seurata itsekin.

Täysin kaupallisia toimijoita kirjoituksiin ja pääsykokeisiin valmistautuville mm.
Ekonomivalmennus
Epione valmennus
Eximia
Huippuvalmennus

Kauppikseen
Valmennuskeskus
Yliopistovalmennus jne.

Kannattaa tutkia myös korkeakoulujen oma tarjonta, avoimen korkeakoulun tarjonta ja kansanopistojen puolen vuoden tai vuoden mittaiset koulutukset, jotka vahvistavat pääsykokeissa tarvittavia taitoja.

Työelämä

Työ- ja elinkeinotoimisto. Mm. avoimet työpaikat: www.mol.fi
Vinkkejä työnhakuun ja työhakemuksen ja CV:n laatimiseen: http://www.monster.fi/
Työhakemuksen laatimisesta: http://www.youtube.com/watch?v=AKsk0VLFjC8
Töihin ulkomaille: https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage

Ulkomaille

Yleissivusto ulkomaan mahdollisuuksista sekä tietoa eri maissa opiskelusta: www.maailmalle.net
Tietoa opiskelusta ulkomailla, koulutusaloista sekä -vaihtoehdoista, katso myös maaesittelyitä: www.opiskeleulkomailla.fi/
Sivusto, jossa tietoa lähinnä korkeakouluopiskelusta ulkomailla: http://education.kilroy.fi/opas-ulkomailla-opiskeluun
Kesätöihin pohjoismaihin: http://www.nordjobb.org/fi/
Pohjoismaista nuorisovaihtoa, matkoja, kursseja, seminaareja täällä ja Pohjolassa. Tarjolla on kohtaamisia ja kokemuksia, kulttuuria ja koulutusta: http://www.pnn.fi/
Kansainvälinen vapaaehtoistyö: http://www.kvtfinland.org/
Allianssin nuorisovaihto: http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/
Lähde ulkomaille tai ryhdy isäntäperheeksi: http://maailmanvaihto.fi/

Videoita jatko-opinnoista ja työelämästä

Opiskelijaboxi: http://www.youtube.com/user/Opiskelijaboxi
SAK: Työelämän pelisäännöt
Tähtää ammattilaiseksi: http://www.youtube.com/user/TheAmmattilaiseksi
Valmennuskeskus: http://www.youtube.com/user/Valmennuskeskus
Duunimentori: Videoita työelämästä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä