Yrittäjyys- ja teknologiakasvatus

Yrittäjyys- ja teknologiakasvatuksen kurssit

IITIN LUKIO

Yrittäjyys- ja teknologiakasvatuskokonaisuuden kurssikuvaukset

YR1: Nuori yrittäjyys – NY24-leiri

NY24-leiri on aloituskurssi ja tutustuminen yrittäjyyskasvatukseen Iitin lukiossa. Leiri järjestetään Heinlahden leirikeskuksessa ja se kestää 24 tuntia. Leiri koostuu ryhmissä tehtävistä rastitehtävistä, joissa opiskelijat harjoittelevat ryhmänä toimimista, ideointia, yrittäjämäisiä taitoja sekä yrittäjämäistä asennetta.

YR2: Nuori yrittäjyys – NY24-tutor

Kurssilla opiskelijat osallistuvat NY24-leirille toimimalla leirin vetäjinä eli tutoreina. Kurssi sisältää yhden päivän mittaisen koulutusjakson, jonka aikana opiskelijat valitsevat ja suunnittelevat leirillä pitämänsä rastit. Leirillä opiskelijat vastaavat rastien pitämisestä ja leirin vetämisestä alusta loppuun 1. vuosikurssin leirille osallistuville opiskelijoille.

YR3-4: Nuori yrittäjyys – Vuosi Yrittäjänä

Kurssilla opiskelijat perustavat Nuori Yrittäjyys -ohjelman sisällä oikean oman yrityksen, jonka toimintaa he pyörittävät läpi lukuvuoden. Kurssin perehdyttää opiskelijat yrityksen johtamiseen ja pyörittämiseen, markkinointiin, laskuttamiseen sekä kirjanpitoon. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja, yrittäjämäistä ajattelua, omien vahvuuksien tunnistamista, ryhmätyötaitoja sekä innovatiivista rohkeaa ajattelua.

YR5: Teknologia ja yrittäjyys

Kurssi perehdyttää opiskelijat nykyteknologiaan osana yritysmaailmaa. Uudet teknologiat kuten automatisaatio, tekoäly, virtuaali- ja lisätty todellisuus, 3D-tulostaminen, drone-lennokit ja 360-kuvaus ovat yritysten teknologiaa nyt ja tulevaisuudessa. Sama teknologia tulee myös määrittämään yhä enenevässä määrin tämän päivän ja tulevaisuuden työpaikkoja. Kurssin tehtävänä on antaa ymmärrys tämän teknologian käyttömahdollisuuksista sekä mitä hyötyä siitä voisi olla niin opiskelussa kuin työelämässä. Kurssi toimii samalla kivijalkana Iitin lukion muille yrittäjyys- ja teknologiakasvatuskursseille.

YR6: Yrittäjyyden arki

Kurssilla opiskelijat tutustuvat laajasti yrittämiseen sekä lähialueen yrityksiin ja niiden johtamiseen. Kurssin keskeinen tavoite on antaa kattava kuva siitä, millaista yrittäminen ja yrityksen toiminta muuttuvassa ympäristössä on. Kurssi koostuu yritysvierailuista, case-tutkimuksesta yrityksestä, päivästä yrittäjän mukana sekä lähiopetustunneista. Kurssi on myös samalla erinomainen lisä YR3-4 Vuosi Yrittäjänä -kursseille.

YR7: Minecraft Education

Kurssi tutustuttaa opiskelijat Minecraft Education -pelimaailmaan, joka koostuu 3D-kuutioista rakennettavista rakennelmista, joiden rajana on vain oma mielikuvitus. Kurssilla opiskelijat tekevät, kokeilevat, visualisoivat ja toteuttavat mieleisiään oppiainerajat ylittäviä Minecraft-rakennusprojektejaan. Pelin sisällä tehtävien rakennusprojektien tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen sekä luovan työskentelyn taitoja heitä kiinnostavissa oppiaineissa ja näihin kuuluvissa teemoissa.

 

YR8: Virtuaalimaailma ja kuvaaminen

Kurssi tutustuttaa opiskelijat virtuaalimaailmaan sekä kuvaamiseen 360°-kameran ja drone-lennokin avulla. Kuvauslaitteiden avulla opiskelijat tuottavat kuvamateriaalia virtuaalimaailmaan sekä sovittujen yhteistyötahojen kanssa todellisen elämän tarpeisiin. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille tietotaitoa virtuaalimaailmasta ja kuvaamisesta sekä hyvät lähtökohdat näillä laitteilla tapahtuvaan materiaalin tuottamiseen. Kurssin sisältö on myös yhdistettävissä osaksi muita yrittäjyysopintoja.

YR9: Robotiikka ja tekoäly

Robotiikka ja tekoäly ovat teknologian kaksi suurinta trendiä tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Kurssin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat robotiikkaan ja tekoälyyn teoriassa ja käytännössä. Kurssin sisältöön kuuluu tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen opiskelu- ja työelämässä sekä ohjelmoitavan robotin ohjelmointiharjoituksia. Mahdollisena lisänä kurssiin kuuluu vierailut robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviin yrityksiin.

YR10: 3D-tulostaminen

3D-tulostaminen on merkittävä uusi teknologia, jonka merkityksen on ennustettu kasvavan vuosi vuodelta. 3D-tulostamisella kolmiulotteinen malli muutetaan konkreettiseksi esineeksi kolmiulotteisen tulostimen avulla. Prosessin aikana opiskelijat tutustuvat tutkittavaan ilmiöön monipuolisesti ja mallintavat sen konkreettiseksi esineeksi. Toisaalta 3D-tulostamisen hyödyt eivät rajoitu pelkästään tulostettavaan lopputuotteeseen. Kun oppilaat perehtyvät tulostuksen ympärille rakennettuihin tehtäviin ja sisältöihin, omaksuvat he samalla niin ryhmätyöskentelytaitoja kuin soveltavaa ongelmanratkaisuakin. Tarkoitus ei ole opettaa 3D-tulostusta vaan oppia asioita 3D-tulostusta hyödyntäen. 3D-tulostamiseen perehtymällä voidaan täyttää monia Iitin lukion opetussuunnitelman sekä tiedollisia että taidollisia tavoitteita. Kyseessä on tulevaisuuden taito, jota monet yritykset käyttävät jo nyt tuotteidensa prototyyppien kehittelyssä ja yksilöllisten tuotteiden valmistuksessa.

YR11: Työelämäopinnot ja -taidot

Kurssin tarkoitus on antaa 3. vuosikurssin opiskelijoille viime hetken opiskelu- ja työelämävalmiuksia lukion jälkeiseen elämään. Kurssilla tutustutaan lukion jälkeisessä opiskelussa ja työelämässä tarvittaviin taitoihin, sovelluksiin sekä pyritään saamaan vieraiksi eri alojen asiantuntijoita kertomaan tärkeistä taidoista ja valmiuksista.

YR12: Talotekniikan mittaus- ja laboratoriokurssi

Talotekniikan kurssien tavoitteena on tarjota lukion opiskelijoille mahdollisuus perehtyä nykyaikaiseen talotekniikkaan, lisätä teknistä yleissivistystä lukiossa, herättää mielenkiintoa tekniikkaan ja teollisuuden tarjoamiin työtehtäviin sekä parantaa valmiuksia tekniikan alojen opiskeluun. Tavoitteena on myös tutustua paikkakunnan suurimman teollisuusyrityksen Halton Oy:n toimintaan ja niihin erilaisiin työtehtäviin, joita yhtiössä on tarjolla.

Opettajina toimivat oppimiskeskuksen opettajat ja Haltonin eri alojen asiantuntijat. Jokaisesta kurssista kantaa suunnittelu- ja koordinointivastuun nimetty lukion opettaja. Halton on valmis tarjoamaan talotekniikkakurssien opiskelijoille kesätyöpaikkoja ja mahdollisuuksien mukaan harjoittelu- tai työpaikkoja myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

utustutaan Haltonin tuotekehityslaboratorioon. Perehdytään ilmastoinnissa esiintyviin fysikaalisiin ilmiöihin. Tehdään muutama perusmittaus ilmavirtauksista ja äänimittauksista.  Tulosten analysointi ja raportointi sekä matemaattinen mallintaminen.

YR 13: Elektroniikan perusteet ELPER1/LUT

Kurssi antaa opiskelijoille perustiedot elektroniikasta. Kurssin teemoja ovat analogiset ja digitaaliset signaalit, elektroniikan passiiviset komponentit, suodatus ja vahvistus, puolijohteet ja yleisimmät puolijohdekomponentit sekä katsaus digitaalielektroniikkaan ja elektroniikan valmistustekniikkaan.

  • tunnistaa keskeiset elektroniikan passiiviset ja aktiiviset komponentit ja luetella niiden käyttökohteita
  • selittää analogisen ja digitaalisen elektroniikan keskeiset erot
  • määritellä vahvistuksen ja suodatuksen käsitteet
  • selittää ideaalisen diodin fysikaalisen rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin
  • kuvailla transistorin toiminnan ja tärkeimmät käyttösovellukset
  • kertoa loogisen porttipiirin toimintaperiaatteen ja luetella yleisimmät loogiset funktiot
  • tunnistaa keskeiset elektroniikkalaitteen valmistukseen liittyvät työvaiheet ja materiaalit
  • tehdä laskelmia yksinkertaisissa elektroniikan piireissä Ohmin ja Kirchhoffin jännite- ja virtalakia sekä sähkötehon määritelmää soveltaen
  • (A) suorittaa yksinkertaisen transistorivahvistimen DC- ja AC-analyysin
  • (A) tehdä elektroniikan prototyyppirakentamiseen liittyviä perusmittauksia.