15.3 Huittisten kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa paikallisesti päätettävät asiat

Siirtymävaihe kuudennelta seitsemännelle ja yläkoulusta seuraavaan koulutusvaiheeseen

Siirtymävaiheen tuki kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle

Kuudennen vuosiluokan keväällä opettaja käy yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa arviointikeskustelun. Arviointikeskustelun pääpaino on oppilaan opiskelumotivaation tarkastelussa.

Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityisen tuen päätös yhteistyössä yläkoulun kanssa.

Yläkouluun siirryttäessä koulujen rehtorit ja koulunjohtajat, erityisopettajat, oppilaanohjaaja sekä luokanopettajat ja luokanohjaajat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan oppilaan eheän koulupolun varmistaminen. Yhteistyön käynnistymisestä vastaa yläkoulu. Tiedonsiirrossa siirretään opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Yläkoulut esittelevät toimintaansa kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen.

Seitsemännen luokan alussa pidetään huolta uusien oppilaiden ryhmäytymisestä. Luokanohjaaja kutsuu syksyn aikana kunkin oppilaan ja hänen huoltajansa keskusteluun, jonka tavoitteena on tutustuminen ja oppilaan koulutyön suunnittelu.Siirtymävaiheen tuki perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen

Jatko-opintoihin siirtymisessä oppilaanohjaaja ja toisen asteen opinto-ohjaaja tekevät keskinäistä ja tarvittaessa monialaista yhteistyötä.