2.4 Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Huittisten kaupungin perusopetuksen arvoperusta

Huittisissa arvokeskusteluja käydään säännöllisesti oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kesken. Keskusteluissa kiinnitetään erityistä huomiota perusteissa kuvatun oppimiskäsityksen käytännön toteutukseen ja oppilaan osuuteen omassa oppimisessaan.

Työ käynnistyy koulukohtaisella arvokeskustelulla henkilökunnan parissa. Huoltajia ja oppilaita osallistetaan arvokeskusteluun erilaisin menetelmin, kuten wilma-kyselyllä, vanhempainilloissa tai oppilaskuntatyönä.

Koulukohtaisesti määritellyt arvot kirjataan vuosisuunnitelmaan. Koulujen arvotyöskentelyssä ja lukuvuosisuunnittelussa otetaan huomioon kaupungin arvopohja sekä strategia-linjaukset.

Arvoperustan toteutumista seurataan ja arvioidaan kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelun arviointisuunnitelmaan kirjatun mukaisesti koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin yhteydessä. Lisäksi koulut tarkastelevat arvojen toteutumista arjessa lukuvuosittain oman koulun toimintaa arvioidessaan.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen sekä ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja
demokratia –arvojen toteutumiseen pyritään

 • koulujen toiminnan turvallisuuden varmistamisella
 • ammattitaitoisella opetushenkilöstöllä
 • mahdollisuuksien mukaan toteutettavalla lähikouluperiaatteella yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla
 • avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä ja keskustelulla huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa
 • oppilaan kuulemisella ja oppilaskuntatyön kehittämisellä
 • toisen ihmisen kunnioittamisella ja hyvillä tavoilla
 • asianmukaisen kokoisilla opetusryhmillä
 • opetuksen ja työympäristön monimuotoisuudella
 • oppikirjasta ja muualta opitun tiedon yhdistämisellä
 • sähköisten materiaalien käyttämisellä
 • oppiaineiden yhteistyöllä

Kulttuurien moninaisuus rikkautena –arvon toteutumiseen pyritään

 • arvostamalla erilaisuutta
 • tutustumalla eri kulttuureihin
 • kansainvälisellä yhteistyöllä
 • tuomalla kulttuurien moninaisuus näkyviin koulun arkeen
 • korostamalla, että jokainen on ainutlaatuinen; myös kulttuurien sisällä on erilaisuutta
 • omien juurien ja kulttuurin hyväksymisellä
 • avoimella keskustelulla
 • asennekasvatuksella
 • käyttämällä yhteisöllisiä työtapoja

Kestävän elämäntavan välttämättömyys –arvon toteutumiseen

 • jakamalla tietoa tämän päivän ratkaisujen vaikutuksesta tulevaisuuteen
 • korostamalla yhteisöllistä vastuuta; arjen asioista iän karttuessa kohti laajempaa vastuuta
 • huolehtimalla lähiympäristöstä
 • huomioimall akestävä kehitys hankinnoissa
 • huomioimalla arvon mukainen toiminta omassa toiminnassa