9.5 Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Perusopetus voidaan järjestämistavaltaan jakaa kaikille oppilaille tarkoitettuun perusopetukseen, ohjaukseen ja tukitoimiin sekä kotouttavaan maahanmuuttajaoppilaiden tarpeiden mukaiseen opetukseen, ohjaukseen ja tukeen.

Maahanmuuttajaoppilas ei ole erityisoppilas kielitaitonsa, koulu- tai kulttuuritaustansa perusteella. Nämä seikat tulee kuitenkin ottaa huomioon koulun arjessa ja suunniteltaessa opetuksen sisältöjä mm. henkilökohtaisen oppimissuunnitelman arvioinnissa ja koetehtävissä. Muilta osin maahanmuuttajaoppilas osallistuu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn ja heitä koskevat samat käytännöt kuin muitakin oppilaita.

Maahanmuuttajaoppilas opiskelee suomea toisena kielenä ja muita oppiaineita toisen kielen kautta, jolloin suomen kieli on samanaikaisesti sekä oppimisen kohde että oppimisväline. Selviytyäkseen mahdollisimman hyvin suomen kielellä opiskelusta maahanmuuttajaoppilas tarvitsee opetusta vieraankielen oppijan näkökulmasta. Huittisissa tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta, mikäli ryhmän oppilasmäärä on riittävä. Valmistavaa opetusta voidaan antaa joko valmistavan opetuksen opetusryhmässä tai lähikoulussa muun opetuksen yhteydessä. Valmistavan opetuksen pituus voi vaihdella yhdestä lukuvuodesta useampaan.

Suomi toisena kielenä (S2)-opetus on perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvää opetusta. S2 on tarkoitettu kaikille niille oppilaille, joiden kielitaito ei ole äidinkielen tasoinen kielen kaikilla osa-alueilla. S2-opetusta järjestetään äidinkielen tunneilla eriytettynä, erillisinä S2-tunteina tai tukiopetuksena. Oppilaan todistuksessa S2-oppimäärä arvioidaan suomi äidinkielenä – oppimäärän sijasta.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi maahanmuuttajaoppilas ja hänen perheensä tarvitsevat riittävästi ohjausta ja tietoa koulujärjestelmästä, perusopetuksen ja kouluyksikön tavoitteista, mutta eri näkökulmasta kuin suomalaiset oppilaat ja vanhemmat, joille koulumaailma on jo tuttu.

Maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan oppimissuunitelma.

 

Lasten ja nuorten kotouttamista edistävät toimenpiteet

 

a) JÄRJESTETTÄVÄT TOIMENPITEET, b) KENELLE TARKOITETTU, c) JÄRJESTÄMISESTÄ VASTAAVA TAHO

  1. a) Esiopetus- / oma oppimissuunnitelma, b) 6-vuotiaat esiopetuksessa olevat lapset, c) Päiväkoti tai koulu
  2. a) Maahanmuuttajien harkinnanvarainen äidinkielen opetus, b) Perusopetuksessa oleva maahanmuuttajaoppilas, c) Perusopetus
  3. a) Perusopetukseen valmistava opetus, b) Valmistavassa opetusryhmässä tai lähikoulun perusopetusryhmässä, c) Perusopetuksen koulut
  4. a) Perehdytys koulujärjestelmään ja koulun toimintakulttuuriin, b) Maahanmuuttajaoppilas ja hänen vanhempansa, c) Perusopetuksen koulut, ulkomaalaistoimisto, vastaanottokeskus
  5. a) Maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma, b) Perusopetuksessa oleva ja sen päättävä maahanmuuttajaoppilas, c) Oppilaan opettajat
  6. a) Suomi toisena kielenä –opetus, b) Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat, c) Perusopetuksen koulu, valmistavan opetuksen opettaja, S2-opettaja tai muu taho
  7. a) Maahanmuuttajien harkinnanvarainen äidinkielen opetus, b) Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat, c) Opetuksen järjestäjän päättämä taho
  8. a) Oman uskonnon opetus, b) Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat, c) Perusopetuksen koulu
  9. a) Koulun oppilaskerhotyö ja muu koulun harrastustoiminta, b) Oppivelvollisuusikäiset maahanmuuttajat, c) Perusopetuksen koulu tai muu oppilaskerhotyöstä vastaava taho