8.5 Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

Oppilashuollolla laissa tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä toimintaa, jolla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä. Perusopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset.

Oppilashuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja sitä tarkennetaan tarvittaessa. Yhteistyön kuvaukset löytyvät oppilaanohjauksen suunnitelmasta.

Kaupungin monialaisessa oppilashuollon ohjausryhmässä sekä koulujen yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä on edustus opetustoimesta sekä sosiaali- ja terveystoimesta.

 

HUITTISTEN KAUPUNGIN KOULUJEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Oppilashuollon toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia siirtää painopistettä nykyistä enemmän yksilökeskeisestä työstä yhteisölliseen työhön siirtää painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmallisuutta ja toteuttamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilöstöllä ja se on kaikkien yhteisössä työskentelevien tehtävä.

Huittisten kaupungin oppilashuollon suunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä.

 

YHTEYS HYVINVOINTISUUNNITELMAAN

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on yksi Huittisten kaupungin strategisista asiakirjoista. Huittisten kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelma tarkistetaan valtuustokausittain kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman sisällöstä on määrätty lastensuojelulain 12 §:ssä ja oppilas ja opiskelijahuoltolain 12 §:ssä.

 

Lastensuojelulaki 12 §:

 • lasten ja nuorten kasvuolot sekä hyvinvoinnin tila
 • ehkäisevät toimet ja palvelut
 • lastensuojelun tarve ja resurssit
 • lastensuojelun palvelujärjestelmä
 • yhteistyö
 • suunnitelma ohjelman toteuttamisesta ja seurannasta

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 §

 • opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet
 • arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltoalveluista
 • ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta
 • toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa ja oppilaiden varhaista tukea
 • tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista laadunarvioinnista

 

Koulun riskien ja vaarojen arviointi

Kouluilla huolehditaan vuosittain riskien ja vaarojen arvioinnista. Riskien arviointia tehdään tiimeittäin tai yksilötyönä. Arviointi kirjataan joko erillisille riskien arvioinnin lomakkeille tai tiimien muistioon. Arvioinnissa voidaan hyödyntää kouluterveyskyselyjen (THL) ja zef-kyselyjen tuloksia kouluympäristön osalta. Rehtori tai koulunjohtaja huolehtii arvioinnissa huomattujen epäkohtien korjaamisesta yhteistyössä henkilökunnan ja esim. kiinteistönhoitajan kanssa.