6.7 Huittinen: paikallisesti päätettävät asiat

Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

OPPIMISTA TUKEVA ARVIOINTIKULTTUURI

Huittisissa pidetään tärkeänä arvioinnin monipuolisuutta. Opettaja kokoaa säännöllisesti tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja eri oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä esimerkiksi: oppilas ymmärtää tehtäväksi annon, saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen ja hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilailla on mahdollisuus antaa suullisia näyttöjä ja käyttää tarvitsemiaan apuvälineitä tai avustajapalveluita.

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin tulee aina perustua tavoitteisiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat sekä oppilaiden että huoltajien tiedossa. Oppilaita tiedotetaan tavoitteista ja arviointiperusteista esim. uuden jakson alussa. Tavoitteista ja arviointiperusteista tiedotetaan huoltajia esim. vanhempainilloissa, arviointikeskusteluissa, Wilman avulla tai luokkien/koulujen tiedotteissa.

Rohkaisevalla ja yrittämään kannustavalla ilmapiirillä nähdään olevan tärkeä merkitys oppilaan oppimisprosessissa. Opettajan tehtävä on luoda tilanteita, joissa annetaan yhdessä keskustellen edistävää ja motivoivaa palautetta.

 

ARVIOINNIN KOHTEET

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, edistymiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Tärkeää on, että näitä osa-alueita havainnoidaan ja dokumentoidaan monipuolisesti.

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin.

Osaamisen tasolla tarkoitetaan sitä, miten oppilas osoittaa osaamisensa eri tavoin. Osaamista verrataan asetettuihin tavoitteisiin ja sitä arvioidaan oppilaan suoristusten perusteella. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteereitä.

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia.

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja kehittyä työskentelytaidoissaan. Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä tekemisen taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit ovat suuntaa antavia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan opettajan arvioinnin apuvälineitä. Tason ylittyminen joidenkin kriteereiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden kriteerien osalta.

 

Käyttäytymisen tavoitteet

Oppilas

 • toimii luotettavasti ja puhuu totta
 • ottaa toiset ihmiset ja ympäristön huomioon eli hänellä on kyky ja halu ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä
 • noudattaa hyviä käytöstapoja
 • toimii vastuuntuntoisesti ja arvostaa sekä omaa että toisen tekemää työtä
 • sitoutuu yhteisesti sovittuihin sääntöihin

Erinomainen (10)

Oppilas

 • pitää omalta osaltaan yllä työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • noudattaa omaehtoisesti koulun sääntöjä, yhteisiä sopimuksia ja hyviä tapoja sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • on halukas yhteistyöhön
 • ottaa toiset huomioon ja auttaa oma-aloitteisesti muita
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtäväistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • toimii rehellisesti

Kiitettävä (9)

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • noudattaa koulun sääntöjä, yhteisiä sopimuksia ja hyviä tapoja sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • osoittaa yhteistyökykyä ja ottaa toiset huomioon
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtäväistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • toimii rehellisesti

Hyvä (8)

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä, yhteisiä sopimuksia ja hyviä tapoja
 • osoittaa yhteistyökykyä ja tulee toimeen toisten kanssa
 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä sekä yhteisistä tehtäväistä ja välineistä
 • toimii yleensä rehellisesti

Tyydyttävä (7)

 • häiritsee ajoittain työrauhaa
 • koulun sääntöjen, yhteisten sopimusten ja hyvien tapojen noudattaminen on vaihtelevaa
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • suhtautuu vaihtelevasti ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti

Välttävä (6)

 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi koulun sääntöihin, yhteisiin sopimuksiin ja hyviin tapoihin
 • on toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa
 • vastuunkantaminen vähäistä
 • käyttäytyy vilpillisesti

Heikko (5)

 • häiriökäyttäytyminen tavallista
 • vastustaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia
 • ei tule toimeen muiden kanssa
 • kiusaa toisia
 • ei ota vastuuta
 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin

 

OPINTOJEN AIKAINEN ARVIOINTI

Arviointi lukuvuoden aikana

Huittisissa pääosa arvioinnista on formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi.

Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oppimisen eri vaiheita. Opettajan antaman palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Formatiivista arviointia toteutetaan opiskelujakson aikana monipuolisella tiedonkeruulla ja jatkuvalla palautteella.

Syyslukukauden päätteeksi oppilas voi saada välitodistuksen tai hänelle voidaan pitää arviointikeskustelu. Mikäli koulussa pidetään arviointikeskustelu, se kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan aikaväli, jonka aikana arviointikeskustelu pidetään. Wilmaan kirjataan arviointikeskustelun ajankohta ja keskusteluun osallistuneet sekä mahdollisesti yhdessä sovitut tavoitteet seuraavalle lukukaudelle. 

Välitodistus on 1.-2.- luokilla sanallinen ja käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä. 3.-4.- luokalla välitodistus sisältää sekä sanallista että numeerista arviointia. Taito- ja taideaineet arvioidaan sanallisesti. 5.-9.- luokilla arviointi on numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi tapahtuu sanallisesti, jos hänellä on yksilöllistettyjä oppiaineita.

 

Arviointi lukuvuoden päättyessä

Huittisissa 1.-2.- luokilla oppilaille annetaan lukuvuoden päätteeksi sanallinen arvio opintojen

edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä. 3.-4.-luokilla oppilaiden lukuvuositodistus sisältää sekä sanallista että numeerista arviointia. Taito- ja taideaineet arvioidaan sanallisesti. 5.-9.- luokilla arviointi on numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan joko sanallisesti tai numeerisesti riippuen siitä, millä luokka-asteella oppilas opiskelee. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi tapahtuu sanallisesti, jos hänellä on yksilöllistettyjä oppiaineita.

Lukuvuositodistuksissa käytetään kaikissa Huittisten kaupungin peruskouluissa yhtenäistä todistuspohjaa.

 

Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä. Opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan vahvuuksiaan ja onnistumisiaan sekä tulemaan tietoiseksi tavoitteista. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkkailu nousee myös tärkeäksi.

Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voin onnistua työssään. Oppilaille pitää antaa mahdollisuus palautteen antamiseen ja rakentavan palautteen saamiseen. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoiseksi edistymisestään ja ymmärtää, miten voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen.

 

Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Huittisissa huolehditaan siitä, että opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan niin, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia osaamisen osoittamisen mahdollisuuksia. Huoltajien ja oppilaan kanssa tulee hyvissä ajoin keskustella ja sopia opetuksen tukemiseksi vaadittavista toimenpiteistä, jos oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossain oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi.

Jos oppilas on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja, siirtyy hän seuraavalle vuosiluokalle.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Koe järjestetään lukuvuoden päätyttyä ja tämä päivämäärä merkitään lukuvuosisuunnitelmaan.

 

Nivelvaiheisiin liittyvä arviointi

Huittisissa toisen ja kuudennen luokan kevätlukukaudella järjestetään arviointikeskustelu, jossa ovat mukana oppilas, huoltaja ja opettaja.

 

Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Ennen arviointikeskustelua huoltajat täyttävät yhdessä oppilaan kanssa Wilmassa olevan arviointikeskustelukaavakkeen. Arviointikeskustelussa käydään läpi tämä kaavake ja mietitään yhdessä, miten oppilaan oppiminen, käyttäytyminen ja työskentelytaidot ovat kehittyneet.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä näkökulmia, joihin opettaja kiinnittää huomiota arvioidessaan oppilaan edistymistä ja antaessaan siitä palautetta oppilaalle ja huoltajalle ovat:

edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti

- kysymisen ja kuuntelemisen taidot

- vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin

edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti

- taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä
 

edistyminen taidoissa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä

Lisäksi annetaan palautetta oppilaan etenemisestä eri oppiaineissa.

 

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Ennen arviointikeskustelua sekä oppilaat että huoltajat täyttävät Wilmassa olevan arviointikeskustelukaavakkeen. Arviointikeskustelussa käydään läpi tämä kaavake ja mietitään yhdessä, miten oppilaan oppiminen, käyttäytyminen ja työskentelytaidot ovat kehittyneet.

Oppilaalle annetaan yksityiskohtaista palautetta edistymisestään eri oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation tukemiseen.

 

Valinnaisten aineiden arviointi

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.

 

Todistukset

Huittisissa 1.-2.- luokilla oppilaille annetaan lukuvuoden päätteeksi sanallinen arvio opintojen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä.

3.-4.-luokilla oppilaiden lukuvuositodistus sisältää sekä sanallista että numeerista arviointia. Taito-ja taideaineet arvioidaan sanallisesti.

5.-9.- luokilla arviointi on numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan joko sanallisesti tai numeerisesti riippuen siitä, millä luokka-asteella oppilas opiskelee. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi tapahtuu sanallisesti, jos hänellä on yksilöllistettyjä oppiaineita.

 

Erotodistus

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun.

Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arvioita.

 

VUOSILUOKALTA SIIRTÄMINEN

Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtämisestä vuosiluokalta seuraavalle. Siinä voidaan päättää myös oppilaan jättämisestä luokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänellä on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja arvioidaan, ettei hän selviydy seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Oppilas voidaan jättää myös yleisen heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään hylättyä suoritusta. Huoltajalle varataan tällöin mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Yhteistyötä oppilaan huoltajan kanssa tiivistetään, kun huomataan, että oppilaan suoritustaso yhdessä tai useammassa oppiaineessa on heikentynyt huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää päättövaiheessa olevien oppilaiden osalta.

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, keskustellaan asiasta huoltajan ja oppilaan kanssa pedagogisessa tiimissä, jossa sovitaan toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Oppilasta opettaneet opettajat tekevät päätöksen oppilaan siirtämisestä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä arvosanoja sekä luokalle jättämisestä, vaikka oppilaalla ei olisi hylättyjä arvosanoja.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle varataan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot hylätyssä oppiaineessa. Tämä mahdollisuus voidaan järjestää lukuvuoden viimeisten kouluviikkojen aikana tai lukuvuoden päättymisen jälkeen. Ehtojen suorittamisen ajankohta ilmoitetaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymisestä päättää pedagoginen tiimi ja päätös kirjataan HOJKSiin tai oppimissuunnitelmaan.

Luokalle jätetyn oppilaan suoritukset ko. lukuvuodelta raukeavat ja hän joutuu suorittamaan vuosiluokan uudestaan. Jos oppilas etenee opinnoissaan vuosiluokkiin sitomattomasti, hän ei jää luokalle eivätkä jo hyväksytysti suoritetut opinnot eivät raukea.

 

PÄÄTTÖARVIOINTI

Huittisissa huolehditaan siitä, että sen lukuvuoden alussa, jolloin päättöarviointi suoritetaan, oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa päättöarvioinnin kohteena olevan oppiaineen tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja päättöarvioinnin kriteereistä.

Päättöarvioinnin lähestyessä lukuvuoden vielä ollessa käynnissä opettaja antaa oppilaille tietoa suoriutumisen tasosta sekä eteenpäin ohjaavaa palautetta.

Päättöarviointi määrittelee, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettu. Arvosanaa ei siis muodosteta aiempien arvosanojen keskiarvosta. Mikäli oppilas on vapautettu jonkin oppiaineen opetuksesta, tätä oppiainetta ei arvioida.

Päättöarviointi perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaisten aineiden päättöarviointi suoritetaan suhteessa valinnaisaineoppaassa määriteltyihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Huittinen: Paikallisesti päätettävät asiat

OPPIMISTA TUKEVA ARVIOINTIKULTTUURI

Huittisissa pidetään tärkeänä arvioinnin monipuolisuutta. Opettaja kokoaa säännöllisesti tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja eri oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä esimerkiksi: oppilas ymmärtää tehtäväksi annon, saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen ja hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilailla on mahdollisuus antaa suullisia näyttöjä ja käyttää tarvitsemiaan apuvälineitä tai avustajapalveluita.

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin tulee aina perustua tavoitteisiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat sekä oppilaiden että huoltajien tiedossa. Oppilaita tiedotetaan tavoitteista ja arviointiperusteista esim. uuden jakson alussa. Tavoitteista ja arviointiperusteista tiedotetaan huoltajia esim. vanhempainilloissa, arviointikeskusteluissa, Wilman avulla tai luokkien/koulujen tiedotteissa.

Rohkaisevalla ja yrittämään kannustavalla ilmapiirillä nähdään olevan tärkeä merkitys oppilaan oppimisprosessissa. Opettajan tehtävä on luoda tilanteita, joissa annetaan yhdessä keskustellen edistävää ja motivoivaa palautetta.

 

ARVIOINNIN KOHTEET

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, edistymiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Tärkeää on, että näitä osa-alueita havainnoidaan ja dokumentoidaan monipuolisesti.

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin.

Osaamisen tasolla tarkoitetaan sitä, miten oppilas osoittaa osaamisensa eri tavoin. Osaamista verrataan asetettuihin tavoitteisiin ja sitä arvioidaan oppilaan suoristusten perusteella. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteereitä.

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia.

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja kehittyä työskentelytaidoissaan. Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä tekemisen taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit ovat suuntaa antavia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan opettajan arvioinnin apuvälineitä. Tason ylittyminen joidenkin kriteereiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden kriteerien osalta.

 

Käyttäytymisen tavoitteet

Oppilas

 • toimii luotettavasti ja puhuu totta
 • ottaa toiset ihmiset ja ympäristön huomioon eli hänellä on kyky ja halu ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä
 • noudattaa hyviä käytöstapoja
 • toimii vastuuntuntoisesti ja arvostaa sekä omaa että toisen tekemää työtä
 • sitoutuu yhteisesti sovittuihin sääntöihin

Erinomainen (10)

Oppilas

 • pitää omalta osaltaan yllä työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • noudattaa omaehtoisesti koulun sääntöjä, yhteisiä sopimuksia ja hyviä tapoja sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • on halukas yhteistyöhön
 • ottaa toiset huomioon ja auttaa oma-aloitteisesti muita
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtäväistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • toimii rehellisesti

Kiitettävä (9)

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • noudattaa koulun sääntöjä, yhteisiä sopimuksia ja hyviä tapoja sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • osoittaa yhteistyökykyä ja ottaa toiset huomioon
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtäväistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • toimii rehellisesti

Hyvä (8)

 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä, yhteisiä sopimuksia ja hyviä tapoja
 • osoittaa yhteistyökykyä ja tulee toimeen toisten kanssa
 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä sekä yhteisistä tehtäväistä ja välineistä
 • toimii yleensä rehellisesti

Tyydyttävä (7)

 • häiritsee ajoittain työrauhaa
 • koulun sääntöjen, yhteisten sopimusten ja hyvien tapojen noudattaminen on vaihtelevaa
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • suhtautuu vaihtelevasti ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti

Välttävä (6)

 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi koulun sääntöihin, yhteisiin sopimuksiin ja hyviin tapoihin
 • on toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa
 • vastuunkantaminen vähäistä
 • käyttäytyy vilpillisesti

Heikko (5)

 • häiriökäyttäytyminen tavallista
 • vastustaa koulun sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia
 • ei tule toimeen muiden kanssa
 • kiusaa toisia
 • ei ota vastuuta
 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin

 

OPINTOJEN AIKAINEN ARVIOINTI

Arviointi lukuvuoden aikana

Huittisissa pääosa arvioinnista on formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi.

Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oppimisen eri vaiheita. Opettajan antaman palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Formatiivista arviointia toteutetaan opiskelujakson aikana monipuolisella tiedonkeruulla ja jatkuvalla palautteella.

Syyslukukauden päätteeksi oppilas voi saada välitodistuksen tai hänelle voidaan pitää arviointikeskustelu. Mikäli koulussa pidetään arviointikeskustelu, se kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan aikaväli, jonka aikana arviointikeskustelu pidetään. Wilmaan kirjataan arviointikeskustelun ajankohta ja keskusteluun osallistuneet sekä mahdollisesti yhdessä sovitut tavoitteet seuraavalle lukukaudelle. 

Välitodistus on 1.-2.- luokilla sanallinen ja käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä. 3.-4.- luokalla välitodistus sisältää sekä sanallista että numeerista arviointia. Taito- ja taideaineet arvioidaan sanallisesti. 5.-9.- luokilla arviointi on numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi tapahtuu sanallisesti, jos hänellä on yksilöllistettyjä oppiaineita.

 

Arviointi lukuvuoden päättyessä

Huittisissa 1.-2.- luokilla oppilaille annetaan lukuvuoden päätteeksi sanallinen arvio opintojen

edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä. 3.-4.-luokilla oppilaiden lukuvuositodistus sisältää sekä sanallista että numeerista arviointia. Taito- ja taideaineet arvioidaan sanallisesti. 5.-9.- luokilla arviointi on numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan joko sanallisesti tai numeerisesti riippuen siitä, millä luokka-asteella oppilas opiskelee. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi tapahtuu sanallisesti, jos hänellä on yksilöllistettyjä oppiaineita.

Lukuvuositodistuksissa käytetään kaikissa Huittisten kaupungin peruskouluissa yhtenäistä todistuspohjaa.

 

Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä. Opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan vahvuuksiaan ja onnistumisiaan sekä tulemaan tietoiseksi tavoitteista. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkkailu nousee myös tärkeäksi.

Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voin onnistua työssään. Oppilaille pitää antaa mahdollisuus palautteen antamiseen ja rakentavan palautteen saamiseen. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoiseksi edistymisestään ja ymmärtää, miten voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen.

 

Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Huittisissa huolehditaan siitä, että opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan niin, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia osaamisen osoittamisen mahdollisuuksia. Huoltajien ja oppilaan kanssa tulee hyvissä ajoin keskustella ja sopia opetuksen tukemiseksi vaadittavista toimenpiteistä, jos oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossain oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi.

Jos oppilas on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja, siirtyy hän seuraavalle vuosiluokalle.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Koe järjestetään lukuvuoden päätyttyä ja tämä päivämäärä merkitään lukuvuosisuunnitelmaan.

 

Nivelvaiheisiin liittyvä arviointi

Huittisissa toisen ja kuudennen luokan kevätlukukaudella järjestetään arviointikeskustelu, jossa ovat mukana oppilas, huoltaja ja opettaja.

 

Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Ennen arviointikeskustelua huoltajat täyttävät yhdessä oppilaan kanssa Wilmassa olevan arviointikeskustelukaavakkeen. Arviointikeskustelussa käydään läpi tämä kaavake ja mietitään yhdessä, miten oppilaan oppiminen, käyttäytyminen ja työskentelytaidot ovat kehittyneet.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä näkökulmia, joihin opettaja kiinnittää huomiota arvioidessaan oppilaan edistymistä ja antaessaan siitä palautetta oppilaalle ja huoltajalle ovat:

edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti

- kysymisen ja kuuntelemisen taidot

- vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin

edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti

- taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä
 

edistyminen taidoissa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä

Lisäksi annetaan palautetta oppilaan etenemisestä eri oppiaineissa.

 

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Ennen arviointikeskustelua sekä oppilaat että huoltajat täyttävät Wilmassa olevan arviointikeskustelukaavakkeen. Arviointikeskustelussa käydään läpi tämä kaavake ja mietitään yhdessä, miten oppilaan oppiminen, käyttäytyminen ja työskentelytaidot ovat kehittyneet.

Oppilaalle annetaan yksityiskohtaista palautetta edistymisestään eri oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation tukemiseen.

 

Valinnaisten aineiden arviointi

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.

 

Todistukset

Huittisissa 1.-2.- luokilla oppilaille annetaan lukuvuoden päätteeksi sanallinen arvio opintojen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä liitteellä.

3.-4.-luokilla oppilaiden lukuvuositodistus sisältää sekä sanallista että numeerista arviointia. Taito-ja taideaineet arvioidaan sanallisesti.

5.-9.- luokilla arviointi on numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisesti. Yksilöllistetyt oppimäärät arvioidaan joko sanallisesti tai numeerisesti riippuen siitä, millä luokka-asteella oppilas opiskelee. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi tapahtuu sanallisesti, jos hänellä on yksilöllistettyjä oppiaineita.

 

Erotodistus

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun.

Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arvioita.

 

VUOSILUOKALTA SIIRTÄMINEN

Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtämisestä vuosiluokalta seuraavalle. Siinä voidaan päättää myös oppilaan jättämisestä luokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänellä on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja arvioidaan, ettei hän selviydy seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Oppilas voidaan jättää myös yleisen heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään hylättyä suoritusta. Huoltajalle varataan tällöin mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Yhteistyötä oppilaan huoltajan kanssa tiivistetään, kun huomataan, että oppilaan suoritustaso yhdessä tai useammassa oppiaineessa on heikentynyt huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää päättövaiheessa olevien oppilaiden osalta.

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, keskustellaan asiasta huoltajan ja oppilaan kanssa pedagogisessa tiimissä, jossa sovitaan toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Oppilasta opettaneet opettajat tekevät päätöksen oppilaan siirtämisestä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä arvosanoja sekä luokalle jättämisestä, vaikka oppilaalla ei olisi hylättyjä arvosanoja.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle varataan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot hylätyssä oppiaineessa. Tämä mahdollisuus voidaan järjestää lukuvuoden viimeisten kouluviikkojen aikana tai lukuvuoden päättymisen jälkeen. Ehtojen suorittamisen ajankohta ilmoitetaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymisestä päättää pedagoginen tiimi ja päätös kirjataan HOJKSiin tai oppimissuunnitelmaan.

Luokalle jätetyn oppilaan suoritukset ko. lukuvuodelta raukeavat ja hän joutuu suorittamaan vuosiluokan uudestaan. Jos oppilas etenee opinnoissaan vuosiluokkiin sitomattomasti, hän ei jää luokalle eivätkä jo hyväksytysti suoritetut opinnot eivät raukea.

 

PÄÄTTÖARVIOINTI

Huittisissa huolehditaan siitä, että sen lukuvuoden alussa, jolloin päättöarviointi suoritetaan, oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa päättöarvioinnin kohteena olevan oppiaineen tavoitteista, arvioinnin periaatteista ja päättöarvioinnin kriteereistä.

Päättöarvioinnin lähestyessä lukuvuoden vielä ollessa käynnissä opettaja antaa oppilaille tietoa suoriutumisen tasosta sekä eteenpäin ohjaavaa palautetta.

Päättöarviointi määrittelee, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettu. Arvosanaa ei siis muodosteta aiempien arvosanojen keskiarvosta. Mikäli oppilas on vapautettu jonkin oppiaineen opetuksesta, tätä oppiainetta ei arvioida.

Päättöarviointi perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaisten aineiden päättöarviointi suoritetaan suhteessa valinnaisaineoppaassa määriteltyihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.