4.5 Paikallisesti päätettävät asiat

Harjavallan perusopetuksen painotukset ja tarkennukset

Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Harjavallan kaupungin peruskoulujen arjessa vaalimme oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Kannustamme oppilaita ja huoltajia osallistumaan ja vaikuttamaan. Vahvistamme oppilaiden ja huoltajien kokemusta siitä, että koulun arkeen ja toimintatapoihin on mahdollista yhdessä vaikuttaa. Toimintakulttuurista ja sen periaatteista keskustelemme kouluyhteisössä sekä yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Järjestämme tilaa yhteiselle keskustelulle, toinen tosiltamme oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle.

Huomioimme sen, että kulttuurinen ja kielellinen tausta vaikuttavat oppimiseen. Tuemme oppilaitamme toimimaan monikielisessä ja -kulttuurisessa luokka- ja kouluyhteisössä. Edistämme kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja kestävään elämäntapaan sisältyvien periaatteiden toteutumista kaikissa oppiaineissa ja kaikilla luokka-asteilla.

Näemme kaikki nämä periaatteet yhtä tärkeinä ja huomioimme ne valinnoissamme. Toimintakulttuurin tasapainoinen kehittäminen on mielestämme tärkeää, jotta yhtenäisyys koulujen välillä toteutuu. Tavoitteena on, että kouluissamme on vahva, yhteisöllinen toimintakulttuuri, joka tukee ja edistää oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Toimintakulttuuriamme arvioidaan ja uudelleen suunnataan hyväksi havaituilla menettelytavoilla, itsearvioinnilla ja ulkoiseen arviointiin osallistumalla.Harjavallan peruskouluissa käytetään monipuolisia, oppilaan oppimisen tarpeet huomioivia työtapoja. Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat vaikuttaa työtapojen valintaan ja kehittämiseen. Osallisuus oman oppimisen suunnitteluun lisää oppilaiden motivaatiota ja oppimisen iloa. Työtapojen valinnat ja eriyttäminen edistävät oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä parantavat oppimistuloksia. Tekemällä oppiminen, toiminnallisuus, draama, fyysinen aktiivisuus ja ulkona oppiminen ovat opetuksessa aktiivisesti käytössä. Kunkin oppiaineen opetuksessa opettaja huolehtii siitä, että myös oppiaineelle ominaisia työtapoja käytetään.

Tieto- ja viestintäteknologia tuo oppimiseen kokemuksellisuutta, pelillisyyttä ja leikillisyyttä sekä tukee oppilaan yksilöllisiä vahvuuksia ja oppimisen eheyttä. Se mahdollistaa verkostoitumisen ja oppimiskokemusten jakamisen. Ohjelmointia, robotiikkaa ja muuta teknologiaa hyödynnetään oppimisessa. Kielen merkitys oppimisessa on keskeinen. Kielitietoisessa koulussamme jokainen opettaja on myös oppiaineensa kielen opettaja.

Opetuksen eheyttämisen toteutamme järjestämällä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Monialaiset oppimiskokonaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan kouluittain. Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät oppiaineet määritellään koulu- ja lukuvuosikohtaisesti koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opiskelujaksot suunnitellaan niin, että kaikki oppiaineet ovat edustettuina oppilaan kouluvuosien aikana.

Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jonka suunnitteluun he osallistuvat. Monialainen kokonaisuus on vähintään viikon työmäärää vastaava opiskelujakso. Jakson pituuteen vaikuttaa käsiteltävän teeman laajuus, mukana olevien oppiaineiden lukumäärä ja oppimiskokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden osaaminen ja ikä.

Monialaisia kokonaisuuksia on mahdollista järjestää myös koulujen ja esiopetuksen yhteistyönä. Toteuttamiseen voi tilanteen mukaan osallistua koulun ulkopuolisia tahojakin. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien päätteeksi järjestetään aina palautekysely tai muu arviointi oppilaille. Kyselyiden ja palautteiden perusteella kokonaisuuksia kehitetään seuraavia vuosia varten.

Harjavallassa jokainen kouluyksikkö täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat sekä tarkennetaan oppimiskokonaisuuksiin liittyvät oppilaan arvioinnin käytänteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä