Kuuhankaveden koulu

Koulukeskuksen rakennusvaiheet

Uuden koulukeskuksen rakennustyöt alkoivat Kuuhankaveden yhtenäiskoulun ja lukion piha-alueella vkolla 9/2019. Työmaa-alue raivattiin ja aidattiin. Louhinta, räjäytystyöt ja louheen poisajo kestivät viikolle 16 asti, minkä jälkeen alkoivat perustusten työt.

Koulun aloitusviikolla 32 on edetty maavaraisten lattioiden raudoituksiin ja putkituksiin, seinien muurauksiin sekä vesikattoelementtein asennuksiin.

Uusi koulukeskus toteutetaan ns. Kasvun kaari -ajattelulla; koulussa on omat solunsa ala- ja yläluokille, lukiolle, julkiselle kohtaamolle sekä taito- ja taideaineiden solulle. Tiloja leimaa visuaalinen yhteneväisyys, ja myös pihat noudattavat kasvunkaarta. Tilojen ja pihojen teemoina ovat liikkuminen, kulttuuri ja taide, luonto.

Rakennussuunnittelua ja pedagogista toimintaa on ohjannut opetussuunnitelma 2016. Tilat mahdollistavat yhteisölliset ja monikäyttöiset toimintavat; on erilaisia ryhmätyö- ja neuvottelutiloja sekä hiljaisen työskentelyn tiloja. Oppimisympäristö on avoin ja yhteistyöhön kannustava, mutta muuntojoustavat tilat sallivat myös perinteisen luokkahuonetyöskentelyn

rehtori Pertti Terho 12.4.2019
päivitys 7.8.2019

--------------------------------------------------------

Meidän koulu

Kuuhankaveden koulu on 315 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita 0.- 9. -luokilla. Koulu toimii Hankasalmen kunnan koulukeskuksessa, yhdessä Hankasalmen lukion kanssa.

Koulumme haluaa olla hyvän arjen koulu, jossa kaikilla yhteisön jäsenillä on hyvä olla. Koulustamme löytyy useita erityispiirteitä ja monenlaista osaamista; oman kulttuurin arvostamisen lisäksi olemme liikunnallisia, joustavia ja kansainvälisiä, samalla kun kehitämme niin kerhotoimintaa, välituntitoimintaa kuin tieto- ja viestintätekniikkaakin.

Olemme siis iloisia koulustamme ja etenkin sen aktiivisista ihmisistä; saamme toisistamme ja ympäriltämme paljon tukea ja apua työhömme ja siksi sitä on täällä hyvä jatkaa. Toivomme valoisia päiviä myös kaikille näitä sivuja lukeville!

Oppilaille tehdyn sisäilmakyselyn tulokset

THL:n kysely toteutettiin Hankasalmen kouluissa 26.3. – 9.4.2018 sähköisenä kyselynä.

Kyselyssä selvitettiin oppilaiden kokemia olosuhdehaittoja sekä oireiluja. Olosuhteista selvitettiin alaluokkien kyselyssä lämpötilaa, ilman tunkkaisuutta, hajua, pölyisyyttä/likaisuutta, melua sekä luokan rauhattomuutta. Yläluokkien ja lukion kyselyssä näiden lisäksi myös vetoisuutta, ilman kuivuutta, homeen tai maakellarin hajua, riittämätöntä ilmanvaihtoa sekä valaistusta.

Oireista kartoitettiin hengitystieoireiden, alahengitystieoireiden, silmä- ja iho-oireiden sekä yleisoireiden yleisyyttä. Koulun tuloksia verrattiin valtakunnalliseen tasoon, jonka perusteella opetuksen järjestäjälle toimitettiin johtopäätökset tutkimuksesta.

Kuuhankaveden koulu, alaluokat

Kuuhankaveden koulun alaluokkien (3.-6. –luokat) 86 oppilaasta kyselyyn vastasi 82 (vastausprosentti 95%).

Olosuhdekartoituksessa alaluokkien oppilaat kokivat valtakunnalliseen tasoon nähden tavanomaista enemmän haittaa liiasta kuumuudesta sekä tunkkaisesta ilmasta. Tavanomaista hieman enemmän koettiin ongelmaksi epämiellyttävä haju, melu sekä luokan rauhattomuus. Muut olosuhteet koettiin tasolla ’tavanomainen’.

Oireiluista tavanomaista enemmän koettiin alahengitystieoireita ja iho-oireita, hieman tavanomaista enemmän hengitystieoireita, silmäoireita ja yleisoireita. Kokonaisuutena oireluiden taso oli valtakunnalliseen tasoon nähden poikkeava.

Kuuhankaveden koulu, yläluokat

Kuuhankaveden koulun yläluokkien (7.-9. –luokat) 170 oppilaasta kyselyyn vastasi 128 (vastausprosentti 75%).

Olosuhdekartoituksessa yläluokkien oppilaat kokivat valtakunnalliseen tasoon nähden tavanomaista enemmän haittaa liiasta kuumuudesta, kuivasta ilmasta, tunkkaisesta ilmasta, homeen tai maakellarin hajusta, muusta epämiellyttävästä hajusta, riittämättömästä ilmanvaihdosta sekä liian kirkkaasta tai hämärästä valaistuksesta. Tavanomaista hieman enemmän koettiin ongelmaksi vaihteleva lämpötila, liika kylmyys sekä luokan rauhattomuus. Muut olosuhteet (veto, melu) koettiin tasolla ’tavanaomainen’.

Oireiluista tavanomaista enemmän koettiin iho-oireita, hieman tavanomaista enemmän hengitystieoireita, alahengitystieoireita ja yleisoireita. Tavanomaisella tasolla olivat silmäoireiden määrät. Kokonaisuutena oireluiden taso oli valtakunnalliseen tasoon nähden hieman poikkeava.

Hankasalmen lukio

Hankasalmen lukion 48 opiskelijasta kyselyyn vastasi 40 (vastausprosentti 83%). Vastaajien lukumäärään vaikutti kyselyn ajankohta; abiturienttien ikäluokka oli jo poistunut opiskelusta, joten lukiossa läsnä olivat vain alkavien ja jatkavien ikäluokat.

Olosuhdekartoituksessa lukiolaiset kokivat valtakunnalliseen tasoon nähden tavanomaista enemmän haittaa vaihtelevasta lämpötilasta, vetoisuudesta, kuivasta ilmasta, tunkkaisesta ilmasta, homeen tai maakellarin hajusta, muusta epämiellyttävästä hajusta, riittämättömästä ilmanvaihdosta sekä liian kirkkaasta tai hämärästä valaistuksesta. Tavanomaista hieman enemmän koettiin ongelmaksi liika kylmyys, pölyisyys/likaisuus sekä melu. Kuumuus koettiin tavanomaisella tasolla, luokan rauhattomuus tavanomaista vähemmällä tasolla (=valtakunnalliseen tasoon nähden pienempi ongelma).

Oireiluista tavanomaista enemmän koettiin hengitystieoireita, alahengitystieoireita, silmäoireita ja yleisoireita. Tavanomaisella tasolla olivat iho-oireiden määrät. Kokonaisuutena oireluiden taso oli valtakunnalliseen tasoon nähden poikkeava.

Kyselyn tekemisen jälkeen Kuuhankaveden koulun tiloihin on hankittu parhaat mahdolliset sisäilmapuhdistimet, tehty lisää tiivistyskorjauksia ja ylipaineistettu tilat. Lukion opetusta on siirretty Monitoimitalolle ja 1-2 luokkalaisten koulua käydään Asemalla. Näillä toimenpiteillä turvataan tilojen käyttökelpoisuus koulun käyntiin uuden koulukeskuksen rakentamisen ajan.

Kysely osoitti osaltaan sen, että oppilaiden sisäilmakokemusten kauttakin tarve uuden koulun rakentamiselle on olemassa. Mitään erityisen hälyttävää ei onneksi ilmennyt kyselyn tuloksissa. Kouluhanke etenee aikataulussaan ja marraskuussa saadaan urakoitsijoiden tarjoukset. Joulukuussa valtuusto tekee päätöksen koulukeskuksen toteuttajasta. Työt alkavat heti alkukeväästä.

Tiedote alkuopetuksen siirrosta 5.2. alkaen

Kuuhankaveden koulun alkuopetuksen (1.-2. –luokat) oppilaat siirtyvät lukuvuosiksi 2018-2019 ja 2019-2020 Aseman koulun tiloihin.

Siirto koskee oppilaiden lisäksi luokanopettajia, erityisopettajaa ja koulunkäynninohjaajaa. 

Siirto on väistötilaratkaisu, joka on voimassa koulukeskuksen uudisrakennuksen valmistumiseen asti. Oppilaat ovat tämän ajan edelleen Kuuhankaveden koulun oppilaita, mutta arjessa toimivat yhdessä Aseman koulun oppilaiden kanssa ja myös osittain samoissa opetusryhmissä. 

Käytännön järjestelyistä:

  • Oppilaat tulevat siirron aikana aamuisin Kuuhankaveden koululle, josta erillinen tilausajo kuljettaa heidät aikuisten saattamana Aseman koululle. Koulupäivän päättyessä tilausajo tuo oppilaat takaisin Kuuhankaveden koululle, josta osa siirtyy normaaliin tapaan ip-toimintaa. Siirtokuljetukset ajoitetaan siten, että ne eivät aiheuta muutoksia varsinaisiin koulukuljetuksiin.

  • Oppilaat vievät mukanaan Kuuhankaveden koululta omat koulutarvikkeensa sekä tarpeellisen määrän opetusmateriaalia. Kalusteita ja esim. tvt-välineistöä siirretään tarpeen mukaan. 

  • Aseman koululla on väistöä varten käytettävissä kolme erillistä luokkatilaa sekä jonkin verran eriyttämiseen käytettäviä tiloja.

  • Lukuvuosisuunnitelmaan kuuluvien erityispäivien osalta (mm. liikuntapäivät) järjestelyt tehdään tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Siirto on kevään 2018 kokemusten mukaan ollut niin oppilaille kuin aikuisille sekä uuden opettelua ja käytännön yksityiskohtien järjestelyä, mutta myös iloisia yllätyksiä, uusia kokemuksia ja ystävyyssuhteita. Koetamme molemmilla kouluilla tehdä väistötila-ajasta oppilaille turvallisen ja mukavan kokemuksen. Parhaiten tätä voimme tehdä avoimella keskustelulla eri osapuolten välillä.

Mieltä askarruttaviin kysymyksiin vastaavat niin Kuuhankaveden koulun rehtori (014-2671235, satu.lahti@hankasalmi.fi) kuin Aseman koulunjohtaja Heli Ikonen (heli.ikonen@hankasalmi.fi).

Terveisin,
Satu Lahti

Tiedote Jopo-luokan siirrosta 12.2.18 alkaen

Joustavan perusopetuksen ryhmä siirtyy helmikuussa 2018 kunnan keskustassa oleviin nuorisotoimen ja perusturvan tiloihin osoitteeseen Valkolantie 1

Siirrossa on kyse väistöratkaisusta, jolla pyritään turvaamaan opetuksen jatkuminen koulukeskuksen uudisrakennusvaiheen aikana turvallisesti ja mahdollisimman pienin häiriöin. Siirto on osa koko koulukeskuksen väistötilaratkaisua, pyrimme löytämään pakollisten väistöjen lisäksi myös synergiaetua eri ryhmien toiminnalle ja joustavan perusopetuksen ryhmälle siirto tuo myös mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä mm. nuorisotoimen kanssa

Siirron käytänteistä:

- Väistötilat ovat nuorisotoimen käyttöön keväällä 2018 remontoituja tiloja

- Tiloissa on mahdollisuus pitää luokkaopetusta samaan tapaan kuin Kuuhankaveden koululla, mutta myös eriyttää ja hyödyntää tiloissa olevia pienempiä huoneita ja tiloja.

- Oppilaat ovat tiloissa ne tunnit, jotka heidän työjärjestykseensä on merkitty erityisopettajan (Jari Matikainen) pidettäväksi. Valinnaisaineet, liikunta sekä muiden opettajien pitämät tunnit pyritään edelleen järjestämään koulukeskuksessa. Varaudumme tässä kuitenkin myös joustoihin ensimmäisten kokemusten jälkeen, tarvittaessa siirtymisiä voidaan miettiä vielä uudelleen. Myös ruokailut säilyvät edelleen koulukeskuksessa.

- Koulukuljetuksiin ei tule muutoksia, ne saapuvat ja lähtevät edelleen koulukeskuksesta.

- Järjestely aiheuttaa päivien sisälle siirtymiä, joiden osalta oppilaat ohjeistetaan käyttämään turvallisinta ja lyhyintä kulkureittiä. Oppilaat kulkevat nämä siirtymät omatoimisesti. Koulupäivien rytmityksellä voidaan siirtymiin varata riittävästi aikaa.

- Väistötiloissa noudatetaan lukuvuodelle suunniteltua ohjelmaa, mutta tilat mahdollistavat myös joustavamman yhteistyön kunnan muiden toimijoiden kanssa. Näitä mahdollisuuksia hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla, opetussuunnitelmaan noudattaen. 

Järjestelyyn liittyviä kysymyksiä voi esittää sähköisesti tai puhelimitse:

satu.lahti@hankasalmi.fi, 014-2671235, sähköpostitse tai Wilman kautta.

Terveisin,

Satu Lahti 

Tiedotteita

Tiedotustilaisuus huoltajille to 7.9. klo 18

Kuuhankaveden koululla ja Hankasalmen lukiossa on tehty kesän 2017 aikana laaja kuntotutkimus sekä korjaustöitä. Kiinteistöjohtaja Tomi Jylänki saapuu koulukeskukseen kertomaan huoltajille näiden tuloksista to 7.9. klo 18. Tilaisuu aloittaa sama...

Kuuhankaveden koulun sisäilmasta - 23.5.2017 järjestettiin koulukeskuksen henkilöstölle tiedotustilaisuus koulukeskuksen kiinteistön kuntoon ja sisäilmaan liittyvistä asioista. Asiaa esitteli kiinteistöjohtaja Tomi Jylänki, jonka esityksestä on koottu alla oleva kooste.

Kuuhankaveden koululla tulee esille oireiluilmoituksia ajoittain sekä oppilailta että henkilöstöltä. Oppilaiden oireiluepäilyt ohjataan kouluterveydenhoitajalle, joka ohjaa oppilaan hoidollisten toimien piiriin ja toimittaa tietoa myös rehtorille ...

Opetussuunnitelma

1.8.2016 otettiin valtakunnallisesti käyttöön 1.-6. -luokilla uudistettu opetussuunnitelma. Valtakunnalliset opetusuunnitelman perusteet sisälsivät paljon kohtia, joista opetuksen järjestäjän tulee sopia ja päättää paikallisella tasolla. Alla ole...