Kiusaamiseen puuttuminen

Toimintamalli kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi:

 1. Ennaltaehkäisevä toiminta
 2. Selvittelytoiminta
 3. Toimenpiteet

1. Ennaltaehkäisevä toiminta
a) Koulun toimintamallista (oppilaat, kodit) tiedotetaan oppilaille ja heidän koteihin.

b) Oppilaille tehdään kiusaamista kartoittava kysely. Kyselyn avulla saadaan selville kiusaamisen määrää ja sen kautta voidaan miettiä jatkotoimenpiteitä. Kysely tehdään internetissä KiVa Koulu –ohjelmaan liittyen kerran vuodessa. Luokanvalvoja voi teetättää kiusaamiskyselyn myös omatoimisesti omalle luokalleen. Kyselyistä tehdään yhteenveto ja mahdolliset kiusaamistapaukset viedään asiaa eteenpäin koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään.

c) Luokissa keskustellaan kiusaamisesta ja siihen liittyvistä ryhmämekanismeista sekä

koko ryhmän vastuusta oman luokanvalvojan kanssa (esim. KiVa Koulun-tuntimallit).

d) Luokissa laaditaan häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan vastaiset säännöt oman luokanvalvojan kanssa.

e) Ryhmäyttäminen, erilaisten yhteishenkeä nostattavien leikkien ja pelien avulla esim. KiVa Koulu-materiaalit.

f) Tarvittaessa voidaan tehostaa välituntivalvontaa.

g) Kodin ja koulun toivotaan olevan tiiviisti yhteistyössä niin opiskeluun kuin esim. kiusaamiseen liittyvissä asioissa. Mikäli lapsi kertoo kotona koulussa tapahtuneesta väkivallasta, kiusaamisesta tai häirinnästä, toivotaan sen tiedon kulkeutuvan myös koululle. Samoin koululta lähtee aina tieto koteihin em. tilanteista.

2. Selvittelytoiminta

Kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteisiin puututaan heti. Kaikki kouluyhteisön aikuiset ovat velvoitettuja puuttumaan havaitsemiinsa em. tilanteisiin. Myös vanhempia rohkaistaan ottamaan yhteyttä kouluun em. tapauksissa.

a ) Kuka puuttuu

Se, joka tietää kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä on velvollinen puuttumaan asiaan

 • opettajat, koulunkäyntiohjaajat sekä muu koulun väki
 • oppilaan vanhempi, joka tietää em. tapahtumista on velvollinen ilmoittamaan luokanopettajalle / rehtorille tapauksesta
 • oppilailla on velvollisuus kertoa asiasta vanhemmalle / opettajalle /oppilaanohjaajalle / kuraattorille / terveydenhoitajalle / rehtorille. Oppilaan tulee kertoa jollekin aikuiselle, jolle hänestä tuntuu helpoimmalta puhua ja aikuinen vie asiaa eteenpäin saatuaan tiedon. Oppilas voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai tekstiviestillä, pääasia on, että asia tulee tietoon.

b) Kiusaamis-, väkivalta- tai häirintätapauksen selvittely
 • Tilanteen havainneen henkilön tulee puuttua asiaan välittömästi, lopettaa tilanne heti ja ottaa yhteyttä luokanvalvojaan.
 • Luokanvalvojan tulee selvittää asia mahdollisimman pian: mitä on tapahtunut, kuka ollut mukana ja pyytää tarvittaessa lisäapua tilanteen selvittämiseksi.
 • Em. tilanteet tulee selvittää aina rauhallisesti ja puolueettomasti, mutta jämäkästi. Keskeinen viesti on oltava: Tiedän tapahtuneesta ja vaadin, että siitä on tultava heti loppu.
 • Keskustelut pidetään mahdollisimman pian, kiusatun ja kiusaajan kanssa samana päivänä, kun tieto kiusaamisesta, häirinnästä tai väkivallasta on saatu ja yhteiskeskustelu samana päivänä tai seuraavana. Ajat sovitaan opettajan tai muiden työntekijöiden aikataulujen mukaan, kuitenkin mahdollisimman nopeasti. Tavoite on saada kiusaaminen, häirintä tai väkivalta loppumaan ja saada tilanne selvitetyksi. Mitä nopeammin asiaan tartutaan, sitä paremmin tavoitteet toteutuvat.

3. Toimenpiteet

 1. Kasvatuskeskustelu kiusaajan, häiritsijän tai väkivaltaisesti käyttäytyvän kanssa
 • Selvitetään tapahtumien kulku keskustellen, mitä on tapahtunut.
 • Pyritään saamaan kiusaajalle ymmärrys siitä, että kiusatulla on paha olo.
 • Selvitetään, ymmärtääkö tekijä, miltä itsestä tuntuisi vastaavassa tilanteessa.
 • Pyritään siihen, että tekijä itse ehdottaa, mitä hän voisi tehdä asian lopettamiseksi.
 • Tarjotaan tarvittaessa apua esim. keskustelukäyntejä kuraattorilla ja/tai koulupsykologilla.
 • Vaaditaan, että kiusaaminen, häirintä tai väkivalta loppuu heti ja tilannetta seurataan tarkasti

2. Keskustelu kiusatun tai uhrin kanssa

 • Selvitetään tapahtumien kulku
 • Vakuutetaan, että kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan ilmitulo on oikein, ja että hänen turvallisuudesta pidetään huoli.
 • Etsitään yhdessä selviytymiskeinoja ja tarjotaan kiusatulle/uhrille tukea ja turvaa.
 • Tarjotaan tarvittaessa apua esim. keskustelukäyntejä kuraattorilla ja/tai koulupsykologilla.
 • Kerrotaan miten asiassa nyt edetään.
 • Vaaditaan, että kiusattu/uhri tulee HETI kertomaan, jos kiusaaminen, häirintä tai väkivalta jatkuu.

3. Järjestetään mahdollisesti yhteinen tapaaminen kaikkien osapuolten kanssa

 • Keskustelussa yhteen sovitetaan eri osapuolten näkemykset
 • Sovitaan kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan lopettamisesta, mahdollisista rangaistuksista ja korvauksista.
 • Sovitaan seurantatoimenpiteistä ja –aikataulusta.

4. Seuranta

 • Jos kiusaaminen, häirintä tai väkivalta loppuu, käsittely päättyy ja neuvotaan kiusattua/uhria tulemaan itse kertomaan heti, jos jotakin uutta asiassa ilmenee.
 • Jos kiusaamistilanne tai muu vastaava jatkuu toimenpiteistä huolimatta, siirrytään asiassa eteenpäin koulun vakavamman puuttumismallin mukaan.
 • Tehokas seuranta on tehokas keino lopettaa kiusaaminen, häirintä ja väkivalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä