Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Haapaveden kaupungin peruskoulun yläkoulun  järjestyssäännöt 2017

 

Järjestyssäännöt on käsitelty opettajainkokouksessa 30.5.2016, oppilaskunnan hallituksessa 2.6.2016, muuta henkilökuntaa on kuultu 11.10.2016, huoltajia on kuultu vanhempainillassa 6.9.2016

 

Yleistä

 

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PL 25 ja 26§) Esimerkiksi tervehtiminen ja sopiva puhuttelu kuuluvat hyvään käytökseen. Järjestyssäännöillä pyritään takaamaan turvallisuus, työrauha ja viihtyvyys.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Sukupuolten tasa-arvo, kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistön oikeuksien toteutuminen otetaan koulussa huomioon.

Asialliseen käytökseen kuuluu myös asianmukainen pukeutuminen. Siihen kuuluu tarkoituksenmukainen pukeutuminen esim. sään mukaan. Pukeutuminen ei saa loukata toisia tai olla hyvän tavan vastaista.

Me kaikki kouluyhteisön jäsenet olemme vastuussa omasta ja työyhteisömme hyvinvoinnista. Henkinen tai ruumiillinen väkivalta tai kiusanteko on ehdottomasti kielletty kaikilta kouluyhteisön jäseniltä. Em. asioista on heti ilmoitettava opettajalle, rehtorille, kuraattorille tai kouluyhteisön muulle aikuiselle jäsenelle asiasta tehdyn toimintamallin mukaan.

Koulunkäyntiin liittyvissä huolissa oppilas voi kääntyä huoltajansa, luokanvalvojansa, opettajien, kuraattorin, terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen. Jos ongelmia ilmenee, huoltajien toivotaan ottavan yhteyttä kouluun. Tapaturman sattuessa siitä tulee välittömästi ilmoittaa lähimmälle opettajalle.

 

II Koulualue ja kouluaika

 

Koulualueella tarkoitetaan koulurakennuksia ja muita mahdollisia opetustiloja sekä niiden piha-alueita. Lukion ja Mäkirinteen alueet ovat myös koulualuetta. Kirjaston sisäpiha. Liitteenä kartta (Liite 3). Koulun välituntialue on pyörätelineisiin rajoittuva sisäpiha.

Kouluajaksi lasketaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja 15 min ennen ja jälkeen sen lisäksi. Kouluajaksi lasketaan myös muut koulun järjestämät tilaisuudet, kuten retket, luokkaretket, leirikoulut, tutustumiskäynnit, kerhot, illanvietot, työharjoittelu yms.

 

III Päivittäinen työskentely

 

  1. Oppitunnit

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina. Oppitunnit loppuvat kellonsoittoon. Työpäivä aloitetaan lyhyellä koulutyötä tukevalla päivänavauksella. Jos oppilas myöhästyy ensimmäiseltä oppitunnilta, hänen tulee odottaa käytävällä päivänavauksen loppumista. Hyvää käytöstä myöhästyttäessä on esittää anteeksipyyntö ja kertoa syy myöhästymiseensä.

Ennen oppitunnin alkamista oppilaat odottavat opettajaansa luokkansa edessä. Päällysvaatteet laitetaan käytävän naulakkoon. Rahaa ja arvotavaraa ei tule jättää taskuihin eikä käytävällä oleviin laukkuihin.

Omien eväiden syöminen ja juominen oppitunneilla on kielletty. Virvoitusjuominen, mehujen, karkkien, sipsien ja energiajuomien käyttöön koulussa voidaan puuttua, jos ne aiheuttavat haittaa koulun siisteydelle tai muulle toiminnalle.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Erikoisluokissa (esimerkiksi kotitalous, tekstiili- ja tekninen työ) noudatetaan opettajan antamia työturvallisuusohjeita.

 

  1. Välitunnit

Välitunnilla ollaan ulkona, mikäli valvovat opettajat eivät anna lupaa oleskella sisällä. Reppu jätetään sen luokan viereen, josta on lähdetty, tai otetaan mukaan välitunnille. (Ei lähdetä kuljettamaan seuraavan tunnin luokan eteen.) Sen jälkeen ulos mennään ripeästi lähimmästä ovesta. WC-tiloissa ei oleskella tarpeettomasti.

Pakkasella (-15° C tai enemmän) oppilaat saavat tulla aamulla suoraan sisälle ja oleskella käytävässä. Pakkasraja on voimassa myös välitunneilla. Huonolla säällä voidaan olla sisällä, mikäli valvovat opettajat antavat siihen luvan. Lakkeja ei käytetä oppitunneilla, ruokailussa eikä muissa yhteisissä tilaisuuksissa.

Kylmällä säällä liikuntatunneilla olleet oppilaat saavat olla seuraavan välitunnin sisällä heille osoitetulla paikalla. Käytännöstä sovitaan erikseen liikunnanopettajien kanssa.

Välitunnilla ollaan koulun välituntialueella. Kouluaikana ei koulun välituntialueelta saa poistua ilman opettajan lupaa. Sisäpihan portaat ja ovisyvennykset eivät ole välituntialuetta, eli niiden kautta kuljetaan, mutta niissä ei oleskella. Välitunnilla kirjastoon saa mennä ainoastaan opettajan antamalla kirjallisella luvalla, joka näytetään ulkovalvojalle.

Kivien, lumipallojen yms. heitteleminen on kielletty. Paperit ja muut roskat laitetaan roska-astiaan. Syljeskely ei kuulu koulussa noudatettaviin hyviin tapoihin.

Polkupyörät ja muut kulkuvälineet laitetaan niille varatuille paikoille, eikä niitä saa käyttää kouluaikana ilman lupaa. Oleskelu välitunnilla polkupyörille ja muille kulkuvälineille varatuilla paikoilla on kielletty. Kulkuvälineet ovat koulun pihalla omistajansa vastuulla.

Koulun käytävillä ja piha-alueella on tallentavat valvontakamerat.

 

  1. Työrauha

Oppilaan tulee noudattaa opettajan ja muun koulun henkilökunnan antamia ohjeita. Jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti. Kukaan ei saa häiritä koulutyötä eikä kohdella ketään loukkaavasti ja väkivaltaisesti. Kännyköiden, soittimien ja muiden häiritsevien esineiden esilläpito ja käyttö oppitunnin aikana on kiellettyä ilman opettajan lupaa. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Opettajalla on oikeus ottaa pois häiritsevät aineet ja esineet. (Liite 2)

 

  1. Ruokailu

Ruokailuun mennään hyvässä järjestyksessä opettajan ohjeita noudattaen. Ruokajonossa ei etuilla. Ruokailussa käyttäydytään asiallisesti ja sotkematta. Ruokaa otetaan sen verran, että lautasen jaksaa syödä tyhjäksi. Jokainen nostaa tuolinsa ja palauttaa astiat ja roskat siististi.

Välipalalle mennään heti välitunnin alkaessa ja välipalan jälkeen mennään pihalle.

 

  1. Omaisuus

Koulun tai toisen henkilön omaisuutta ei saa vahingoittaa. Koulun laitteita oppilas ei saa käyttää/käsitellä ilman lupaa. Vahingosta on heti ilmoitettava opettajalle tai muulle henkilökunnalle. Tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheutetut vahingot on korvattava vahingonkorvauslain mukaisesti. Opettaja ja rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan siivoamaan aiheuttamansa sotkut.

 

  1. Koulumatkat

Noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Linja-autoihin mennään ja niistä poistutaan rauhallisesti ja etuilematta. Valvojan/kuljettajan ohjeita on noudatettava. Koulu ilmoittaa tietoonsa tulleista häiriöistä huoltajille.

 

  1. Poissaolot

Oppilas ei saa olla poissa ilman pätevää syytä, eikä poistua koulusta kesken työpäivän ilman lupaa. Jos oppilas jää saapumatta kouluun, hänen huoltajansa on velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolon syyn luokanvalvojalle. Jollei ilmoitusta ole tehty kolmen päivän kuluessa, luokanvalvoja selvittää syyn poissaoloon yhteydenotolla kotiin.

Poissaolon syyksi kelpaa vain sairaus tai luokanvalvojan (1-3 pv) tai rehtorin (yli 3 pv) antama lupa. Muut poissaolot tilastoidaan luvattomiksi.

Poissaolija on velvollinen ottamaan selvää ja huolehtimaan läksyistä. Lomamatkat tulisi sijoittaa koulun loma-ajoiksi.

Poissaolosta on toimitettava luokanvalvojalle tieto Wilman kautta.

 

  1. Arvoesineet ja luvattomat tavarat

Arvoesineiden ja rahan tarpeeton tuominen kouluun ei ole suotavaa. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Kuvaaminen ja äänittäminen oppitunneilla on ilman lupaa kielletty tuntia häiritsevänä toimintana. Teräaseiden ja muiden aseiden hallussapito kouluaikana on kielletty. Tulentekovälineiden tuonti kouluun on kiellettyä.

Opettajalla on oikeus takavarikoida tuntia häiritsevät ja vaaralliset esineet. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tutkia oppilaan tavarat tietyissä tapauksissa. Takavarikoidut esineet palautetaan joko oppilaalle tai hänen huoltajalleen. (Liite 2)

 

IV Tupakointi, päihteet ja energiajuomat

 

Tupakointi ja nuuskan käyttö kouluaikana on kielletty.

Alkoholin, huumeiden ja niihin rinnastettavien päihteiden hallussapito sekä niiden käyttö ja vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä.

Energiajuomien, energianuuskan ym. vastaavien tuotteiden kouluun tuominen ja käyttäminen kouluaikana on kiellettyä koulun ja huoltajien yhteisellä sopimuksella.

Opettajilla ja rehtorilla on oikeus ottaa pois kielletyt esineet ja aineet. (Liite 2)

 

V Seuraamukset ja rangaistukset

 

Läksynsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää tekemään niitä koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena.

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. (Liite 1)

Kurinpitosäännökset. Perusopetuslaki 36§

 

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, opettaja voi nuhdella oppilasta, poistaa hänet luokasta tai määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

 

Vl Seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla ja lisäksi ne käydään läpi oppilaiden kanssa aina kouluvuoden alkaessa.

Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan jatkuvasti ja tarkistetaan tarvittaessa, vähintään joka kolmas vuosi.

 

 

Kasvatuskeskustelu

 

Tiedote kasvatuskeskustelun käyttöön ottamisesta koulullamme 1.9.2014 alkaen

 

Perusopetuslaissa säädetään oikeudesta puuttua oppilaan asiattomaan tai häiritsevään

käyttäytymiseen. Kasvatuskeskustelu on uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan

häiritsevään ja epäasiallisen käyttäytymiseen. Laki perusopetuslain muuttamisesta, 35 a §

Kasvatuskeskustelu

 

Koulussamme kasvatuskeskustelu etenee tiettyjen vaiheiden kautta.

 

Kasvatuskeskustelun vaiheet:

 

1) Opettaja huomauttaa oppilasta asiattomasta tai häiritsevästä käyttäytymisestä.

 

2) Jos oppilas ei muuta käyttäytymistään tai häntä joudutaan toistuvasti huomauttamaan

käyttäytymiseen liittyvistä asioista, hänen kanssaan pidetään kasvatuskeskustelu.

Kasvatuskeskustelu pidetään oppilaan, keskustelun määränneen opettajan ja luokanvalvojan (tai muu aikuinen) kesken. Keskustelun aikana oppilas soittaa huoltajalle opettajien läsnäollessa.

Kasvatuskeskustelu pyritään pitämään samana tai seuraavana päivänä joko ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen. Ajankohta sovitaan yhdessä oppilaan kanssa.

Keskustelu kirjataan Wilmaan, jossa huoltajat merkitsevät saaneensa asian tiedoksi.

 

3) Jos oppilaan käyttäytyminen on jatkossakin asiatonta ja häiritsevää kutsutaan huoltaja/t

koululle yhteiseen ns. toiseen kasvatuskeskusteluun. Tässä kasvatuskeskustelussa ovat läsnä oppilas ja hänen huoltajansa sekä rehtori/apulaisrehtori ja oppilaan luokanvalvoja.

Mikäli asiaton tai häiritsevä käyttäytyminen jatkuu kasvatuskeskusteluiden jälkeen, siirrytään asteittain muihin rangaistuksiin, joita ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus jne.

 

Milloin oppilas joutuu kasvatuskeskusteluun?

Oppilaan kanssa käydään kasvatuskeskustelu, jos hän

○ myöhästyy tai on luvattomasti poissa oppitunneilta (kolme kertaa)

○ häiritsee toistuvasti oppitunneilla

○ laiminlyö toistuvasti koulutehtävien tekemisen

○ käyttäytyy tai puhuu epäasiallisesti

○ nahistelee

○ tuo tulentekovälineitä kouluun

○ oleskelee ja viivyttelee toistuvasti sisällä välitunneilla

○ käyttää toistuvasti, ilman lupaa puhelinta oppitunneilla

○ rikkoo muuten koulun sääntöjä

 

Tietyistä rikkeistä (tupakointi, lumipallojen heittely, koulualueelta poistuminen, kiusaaminen, lunttaaminen/plagiointi, ilkivalta, varastaminen, luokasta poistaminen, teräaseen tuominen kouluun) seuraa heti kasvatuskeskustelu.

 

 

 

Vaaralliset esineet

 

Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty. Alaikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. Kaikilta on kielletty muun muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen.

 

Tarkastusoikeuden sekä poisotto-oikeuden perusteet

Poisottaminen, tarkastaminen ja voimakeinojen käyttö ovat poikkeuksellisia keinoja. Toteutus on tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti. Jos opettaja tai rehtori turvautuu poisottamisessa voimakeinoihin, hänen tulee antaa kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata ja ilmoittaa huoltajalle.

 

Opettajan ja rehtorin oikeudet ja velvollisuudet tarkastuksissa ja poisottamisissa

Opetuksen tai muun koulun toiminnan aikana rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää oppilasta antamaan pois kielletty, turvallisuutta vaarantava tai vaarallisena pidetty esine tai aine. Ellei hän suostu, opettaja ja rehtori saavat yksin tai yhdessä ottaa sen haltuunsa oppilaalta. Opettaja ja rehtori voivat käyttää voimakeinoja, jos oppilas tekee vastarintaa.Voimakeinojen on oltava oikeassa suhteessa oppilaan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen.

Poisottamisessa voidaan käyttää oppilaan kiinni pitämistä. Mikäli vastarinta on voimakasta, on suositeltavaa pyytää poliisi paikalle turvallisuuden vuoksi. Lisäksi oppilaalta saa pyytää ja ottaa pois välttämättömiä voimakeinoja käyttäen myös esineitä ja aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen. Häirinnän on oltava tosiasiallista. Niitä ei saa ottaa sillä perusteella, että niitä mahdollisesti voidaan käyttää häirintään.

 

Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta pyydettyjä, turvallisuutta vaarantavia, kiellettyjä aineita ja esineitä, joiden hallussapito on ilmeistä, opettajalla ja rehtorilla on oikeus opetuksessa tai muussa koulun toiminnassa tarkastaa oppilaan tavarat, hänen hallinnassaan olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja. Oppilaalle on ennen tarkastusta ilmoitettava tarkastuksen syy. Luotettava tieto voi olla toisen rehtorin, opettajan, oppilaan tai koulun henkilökuntaan kuuluvan näköhavainto tai oppilaan omaisen tai toisen viranomaisen ilmoitus. Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla tarkastajan lisäksi läsnä myös toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Tämän saa oppilas pyynnöstään valita, jos tämä henkilö on mahdollista saada paikalle. Näistä tarkastuksen suorittamistavoista voidaan poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja turvallisuus ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat. Tarkastaminen suositellaan toteutettavaksi rehtorin huoneessa tai käytävällä, kun muut oppilaat tai opiskelijat ovat jo menneet luokkiin. Laukkua tutkittaessa sen sisältöä ei pidä paljastaa muille oppilaille. Tarkastusta tehtäessä on syytä muistaa, että oikeutta esineen tai aineen pois ottamiseen oppilaan vaatetuksen ja ihon väliseltä alueelta ei ole. Tällöin poisottaminen kuuluu aina poliisille. Samoin poliisille kuuluu aina vaatteiden päällisin puolin tunnustelu erogeeniseksi luokiteltavien alueiden kohdalta. Tarkastusta tehtäessä on oltava erityisen varovainen.

 

Kiellettyjen ja vaarallisten esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

Haltuun otetut kielletyt tai vaaralliset esineet tai aineet luovutetaan oppilaalle tai hänen huoltajalleen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kyseisen työpäivän päätteeksi. Vain huoltajalle voidaan luovuttaa esimerkiksi alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen. Luovutus oppilaan ja huoltajan sijaan tulee tehdä poliisille välittömästi aina silloin, kun on kyse huumausaineista, ampuma-aseista, aseen osista tai muusta vastaavasta.  Luovutukseen asti esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa esineen tai aineen huostaanottoa koskevasta ilmoituksesta nouda sitä, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee aina kirjata.

 

Peruskoulussa häirintään käytetyn esineen tai aineen luovuttaminen

Peruskoulussa pois otettu häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Vain jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, esine tai aine voidaan luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.

 

Peruste: Laki perusopetuksen muuttamisesta 2014

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä