Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma lukuvuonna 2017-2018

"Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet annettiin 22.12.2014. Opetussuunnitelman perusteissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen on sitouduttu monin tavoin. Tasa-arvolain täydennys 30.12.2014 toi perusopetuslain piirissäoleville kouluille koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoitteen. Perusopetuksen oppivelvollisten perusteita on täydennetty 21.10.2015 määräyksellä, joka koskee koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman laadintaa."
(http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf)

Tasa-arvon edistäminen
"Tasa-arvon edistämissäännökset koskevat viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien velvollisuutta edistää tasa-arvoa. Viranomaisten tulee arvioida kaikkea toimintaansa eri sukupuolten näkökulmasta ja luoda toimintatavat tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvoa edistetään myös kiintiöillä. Oppilaitoksissa ja työelämässä tasa-arvoa edistetään muun muassa tasa-arvosuunnitelmien avulla." (https://www.tasa-arvo.fi/tasa-arvolaki)

Mäkirinteen koulun tasa-arvosuunnitelma
Toteutimme Mäkirinteen koulun ensimmäisen tasa-arvosuunnitelman yhteistyössä henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kesken. Kävimme keskustelua tasa-arvosta ja pyysimme huoltajilta kommentteja oppilaiden tasa-arvoon liittyen. Keskustelujen ja kyselyn pohjalta nostimme esille kolme keskeistä, konkreettista tavoitetta, joihin alamme nyt kiinnittää huomiota omassa työskentelyssämme.

Koulun tasa-arvon edistämisen tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018

      Yhdessä asetetut tavoitteet koulumme tasa-arvon lisäämiseksi ovat:

1. Ei jaeta ryhmiä sukupuolen perusteella.
Kiinnitämme opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa huomiota tähän asiaan ja samalla tulemme entistä enemmän tietoisiksi omista, ehkäpä tiedostamattomista asenteistamme.

2. Kohtaamme oppilaat yksilöinä.
Pyritään minimoimaan oppilaan sukupuolen, temperamentin tai sosiaalisen taustan vaikutus omaan käyttäytymiseemme ja kohtaamaan oppilas yksilöllisesti. Tullaan samalla tietoiseksi omista tausta-ajatuksista ja -oletuksistamme sekä mahdollisista tiedostamattomista ennakko-oletuksista.

3. Alamme kokonaisvaltaisesti kiinnittämään enemmän huomiota positiivisuuden ja positiivisen asenteen edistämiseen työyhteisössämme.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan aloittaa Pro-koulu- periaateen hyödyntämisen, jossa positiivisen palautteen kautta pyritään ehkäisemään ja vaikuttamaan erilaisiin käyttäytymisen ongelmiin (http://www.prokoulu.fi/)

Vanhempien kyselyssä ei noussut esiin mitään erityistä tasa-arvoasian suhteen.
Opettajat huomioivat seuraavaa:
-ennakointi, sekaryhmät esim. liikunnassa, oppilaiden valitseminen arpomalla, ei rajoiteta värimaailmalla oppilaita, oppilaskunnan toiminta (demokratia), kiusaamiseen puututaan
Oppilaat nostivat esiin seuraavia asioita:
-osa oppilaista oli sitä mieltä, että koulun aikuiset kohtelevat kaikkia oppilaita tasa-arvoisesti,
-epäreilut joukkueet esim. liikunnassa pois
-hyvästä käytöksestä pitäisi palkita tasapuolisesti
-poikia rangaistaan koulussa herkemmin
-6.-luokan koetaan saavan tiukempaa ja epäystävällisempää kohtelua aikuisilta kuin muut
-tunnilla vastaamisessa toivotaan, että oppilaat saavat oikeudenmukaisesti vuoroja
-oppilaatkin saattavat kohdella koulun aikuisia eriarvoisesti
-opettajat voisivat esim. sopia tasa-arvoiset säännöt erityispäivistä; esim. jos kouluun saa tuoda herkkuja, millä hinnalla, mitä saa tuoda ja mitä ei.
-opettajan tulisi auttaa jokaista vuorollaan; tulee auttaa kaikkia
-opettajan tulisi pyytää jokaista vuorollaan näyttämään esim. liikunnassa
-lisää välituntivalvojia
-opettajan tulee huolehtia siitä, että kaikki saavat tehdä "kivoja juttuja" (ei vain nopeat oppilaat)
-opettajien pitää itsekin noudattaa koulun sääntöjä
-tehtävät tulisi antaa taitojen mukaan
-riitojen selvittelyssä tulisi kuunnella kaikkia osapuolia

Tavoitteiden saavuttamisen arviointi:
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan toukokuussa 2017. Tarvittaessa tavoitteita voidaan arvioida ja tarkentaa jo aiemmin. Asetetut tavoitteet pidetään aktiivisesti esillä ja niihin palataan myön ennen varsinaista arviointia. Tarkoituksena on, että koko koulun henkilökunta on tietoinen tasa-arvosuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista ja osaa huomioida ne omassa arkipäivän työssään.