HI4

Koealue

Tekijä: Mikko Palonen
Koealueena oppikirjan kappaleet: 1-16.

 • Käytä kokeeseen kertaamisessa hyväksesi oppikirjan taitoaukeamia sekä maalausten ja rakennusten "kuvanauvauksia".
 • Oppikirjan aukeamalla 194-195 on kertausaukeama (taulukko) kurssin aihealuista.

Kurssin tavoitteet

Tekijä: Mikko Palonen
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
 • kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

Kurssin keskeiset sisällöt

Tekijä: Mikko Palonen
Antiikin kulttuuripiiri
 • kulttuurit ja elämäntavat
 • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

Keskiajan kulttuuri
 • keskiaikainen maailmankuva
 • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

Uuden ajan murros
 • renessanssi ja tiedon vallankumous
 • reformaation merkitys
 • itsevaltiuden ajan kulttuuri

Valistuksen aikakausi
 • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys
 • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset
 • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

Aatteiden ja teollistumisen aika
 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
 • tiede uskonnon haastajana
 • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

Monimuotoinen nykyaika
 • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen
 • kulttuurin globalisoituminen
 • sukupuoliroolien murros
 • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys

Kurssin suorittaminen

Tekijä: Mikko Palonen
 • Aktiivinen osallistuminen eri työskentelymuotoihin; parityö, ryhmätyö, opettajan luento, Kirjallisten tehtävien ajoissa palauttaminen, keskustelu, kysyminen jne..
 • Kurssilla opettaja ei "kaada" kaikkea tietoa päähäsi, vaan sinulla itselläsi on vastuu oppimisesta.
 • Tehtävien tekeminen on osa kurssisuoritusta, tehtävien tekemättä jättäminen näkyy kurssiarvosanassa.
 • Muista lukea kotona säännöllisesti tunneilla käsiteltyjä kappaleita. Kurssin asioita ei opi lukemalla kirjan kappaleita parina viimeisenä iltana...
 • Esitelmiä kurssin aikana
 • Kurssikoe koeviikolla
 • Älypuhelin ei kuulu lukion oppitunneille!


Muistiinpanojen rooli opiskelussasi
 • Opettaja jakaa osan luentomuistiinpanoista pedanetissa. Otetaan esille oppitunnilla ja niitä voi täydentää open puheesta
 • Luo itsellesi kansio Driveen, johon kokoat kaiken materiaalin
 • On omalla vastuullasi kerätä muistiinpanoja Driveen kokeeseen kertaamista varten