YH02 - Taloustieto

Historian ja yhteiskuntaopin kurssien suorittamisohjeet

 • Opiskelijat ottavat itse vastuun omasta oppimisestaan.
 • Tukea oppimiseen saat muilta opiskelijoilta sekä opettajalta.
 • Opiskelija ymmärtää, että opiskelemme asioita, emme kirjan sivuja.
 • Opiskelija ymmärtää, että opiskeltavasta asiasta löytyy tietoa myös muualta kuin oppikirjasta.

 • Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti ja vertailevasti eri lähteistä saamiin tietoihin.
 • Opetusalustana toimii Pedanet, josta löytyy aikataulu, tehtävät, tärkeitä materiaaleja ja linkkejä kurssiin liittyen.
 • Pedanet on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla (älypuhelin, tabletti, läppäri, pöytäkone jne.)

 • Kurssilla edetään opettajan antamissa puitteissa, mutta yksilöllisesti. Missään vaiheessa ei tulisi olla ns. tyhjäkäyntiä.
 • Pedanetistä löytyy erilaisia kursseihin liittyviä pelejä, joita voi pelata aina, kun ei ole mitään tekemistä
 • Voit auttaa kaveria hankalissa asioissa ja oppia samalla itse lisää
 • Asioita voi opiskella myös etukäteen
 • Samassa tilanteessa olevien kavereiden kanssa voi keskustella aiheeseen liittyvistä asioista
 • Haasta opettajaa!

 • Viikon tavoitteet löytyvät kurssin etusivulta Pedanetistä.
 • Kurssilla ei tehdä perinteisiä muistiinpanoja. Valmiita dioja löytyy suoraan Pedanetistä.

Uuden asian oppiminen

Uuden asian opettelu ja oppiminen tapahtuu erilaisilla menetelmillä, riippuen opiskeltavasta asiasta. Menetelmiä ovat:

 1. Itsenäinen perehtyminen opeteltavaan asiaan kirjan tai Internetin avulla
 2. Pienryhmätyöskentely
 3. Opettajan antama opetus yksittäiselle oppilaalle, pienryhmälle tai koko ryhmälle

Kurssin arviointi

Kurssin arvosana koostuu seuraavista osioista:
 • koe 60p
 • talouspäiväkirja 15p
 • Rahapodi-analyysi 15p
 • testit 20p
 • itsearviointi 10p (yhteensä viisi)
yhteensä 120 pistettä
Opetussuunnitelma

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen
 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
 • tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita
 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja
 • osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja analysoida niiden taustoja ja vaikutuksia

Keskeiset sisällöt

Kansantalous ja yksilön talous
 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen
 • oman talouden hoito
 • työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus


Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus
 • rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta
 • talouden suhdannevaihtelut
 • työttömyys ja työvoimapula


Talouspolitiikka
 • talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
 • verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle
 • talouspolitiikan keinot
 • politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa


Kansainvälinen talous ja Suomi
 • globaalitalous
 • Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys
 • talouden tulevaisuudennäkymä