YH01 - Yhteiskuntatieto

YH1 - Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla

 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta

 • pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä analyyttisesti erilaisista näkökulmista

 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa

 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät

Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus

 • kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta

Hyvinvointi ja tasa-arvo

 • hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet
 • yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot
 • demokratia ja muut poliittiset järjestelmät
 • Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
 • kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • muuttuva mediakenttä

Arviointi

Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat yhteiskuntaopin tiedonaloille ominaisten tietojen, taitojen ja toimintatapojen hallinta sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan kykyä hallita keskeisiä käsitteitä ja suuria kokonaisuuksia sekä arvioida asioiden välisiä yhteyksiä, syy-seuraussuhteita ja niiden merkitystä.

Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön. Huomiota kiinnitetään opiskelijan tiedonhankintataitoihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti sekä taitoa arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota.


Kurssin arvosana koostuu seuraavista osioista:
 • koe 70p
 • essee 20p
 • testit 20p
 • itsearviointi 10p (yhteensä viisi)
yhteensä 120 pistettä

Esimerkkejä:
 • 114p = 10-
 • 97p = 9-
 • 81p = 8-
 • 64p = 7-
 • 47p = 6-
 • 30p = 5-

Parityö: vaikuttaminen

1. Valitkaa ryhmäänne kiinnostava asia tai epäkohta, johon haluatte muutosta. Aiheen pitää olla yhteiskunnallinen, kuten esimerkiksi opintotuen korottaminen, nuorisotilojen rakentaminen, lähiruoka, eläinten oikeudet tai kasviruokapäivän lisääminen kouluun.

2. Selvittäkää, mitkä tahot tekevät asiasta päätöksiä ja miten päätökset tehdään. Käyttäkää apuna oppikirjaa ja Internettiä.

3. Miettikää, miten teidän kannattaa järjestäytyä, jotta saatte mukaanne kaikki asiasta kiinnostuneet ihmiset.

4. Laatikaa suunnitelma, miten alatte viedä asiaanne eteenpäin.
Suunnitelmassa on hyvä miettiä ainakin seuraavia asioita:
 • Kenen kanssa tehdään yhteistyötä?
 • Kuinka suuri vastustus asiallanne yhteiskunnassa on?
 • Miten perustelette vaatimustanne?
 • Miten vastustajat torjuvat teidän esittämiänne mielipiteitä?
 • Kuinka saatte itsellenne lisää kannatusta, ja miten mainostatte asiaanne?
 • Miten viette asiaanne eteenpäin? Mihin päättäjiin otatte yhteyttä ja miten, ja mitä perusteluja käytätte vakuuttaaksenne heidät?
 • Media: SOME, lehdet, televisio, radio
5. Laatikaa yksi kuviitteellinen materiaali, esimerkiksi juliste, esite, kirje, mielipidekirjoitus tai muu vastaavat, jonka avulla pyritte saamaan huomiota asiallenne.

Valmistautukaa esittämän oma työnne muulle ryhmälle.