Säännöt

Aikuislukioliiton säännöt (hyväksytty 6.6.2018)

 

Aikuislukioliiton säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Aikuislukioliitto ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Näissä säännöissä aikuislukiolla tarkoitetaan aikuislukioita, lukioiden aikuislinjoja ja muita vastaavia aikuisoppilaitoksia, joissa annetaan yleissivistävää opetusta. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Liiton tarkoituksena on

- edistää aikuislukioiden ja aikuiskoulutusjärjestöjen yhteistyötä strategisella ja operatiivisella tasolla

- edistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa

- lisätä koulutuksen kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta sekä kehittää yhteyksiä aikuiskoulutuksen ulkomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin

- edistää alan pedagogista ja hallinnollista kehitystä

- kehittää alan suhteita korkeakouluihin ja muuhun opetustoimeen

- hoitaa yhteyksiä opetustoimen eri viranomaisiin.


3 §

Liiton toiminnan tarkoituksena on

- järjestää kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia

- harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa

- harjoittaa alan tutkimustoimintaa

- tekee esityksiä ja aloitteita opetustoimen eri viranomaisille

- edistää muilla samantapaisilla toimilla aikuiskoulutusta yhteiskunnassa.

Liitolla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä asianomaisen luvan hankittuaan.

4 §

Liiton perustajajäseniä ovat Aikuislukioiden opettajien yhdistys AIO ry (ent. Iltakoulujen opettajien yhdistys IOY r.y.), Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry (ent. Iltakoulujen rehtorien yhdistys IRY r.y.) ja Touko Voutilaisen koulusäätiö (ent. Käpylän iltaoppikoulun kannatusyhdistys r.y.).

Liiton muiksi jäseniksi voivat liittyä aikuislukioita ylläpitävät kunnat, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden tarkoituksena on tavoitteellisen aikuiskoulutuksen ylläpito tai edistäminen. Liiton hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Uudet jäsenet suorittavat liitolle vuosikokouksen määräämän liittymismaksun.

Liiton jäsenet suorittavat liitolle vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.

5 §

Liiton toimielimiä ovat liiton vuosikokous ja hallitus.

6 §

Liiton sääntömääräinen kokous on vuosikokous. Liiton ylimääräinen kokous pidetään lisäksi, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta sitä kirjallisesti pyytää erikseen mainitun asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö kokouksen pitämiseksi on jätetty hallitukselle.

Liiton hallitus kutsuu koolle liiton kokoukset vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenille osoitetulla kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla. Liiton kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Jäsenten esitykset, jotka aiotaan kokousten käsiteltäviksi, on jätettävä kirjallisesti liiton hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Perustajajäsenillä on oikeus lähettää liiton kokouksiin kolme äänioikeutettua edustajaa ja muut jäsenet yhden äänioikeutetun edustajan. Edustaja voi käyttää valtakirjalla yhden poissaolevan jäsenen äänioikeutta.

Kokousten pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään kuukauden kuluessa jäsenille.


7 §

Liiton vuosikokous pidetään hallituksen tarkemmin määräämänä aikana maalis-huhtikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- esitetään liiton toimintakertomus

- esitetään tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja niihin liittyvä toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- valitaan vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja kuusi muuta jäsentä

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

- määrätään liittymismaksu ja meneillään olevan kalenterivuoden jäsenmaksu

- käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma meneillään olevaksi kalenterivuodeksi

- käsitellään hallituksen laatima talousarvio meneillään olevaksi kalenterivuodeksi

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset ja näiden sääntöjen 6 § määräykset.

8 §

Liiton hallitus valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarvittaessa avukseen työvaliokunnan ja muita toimikuntia niille antamiensa tehtävien hoitamista varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti.

9 §

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi aina yhdessä.

10 §

Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut liiton hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun loppuun mennessä annettava liiton toiminnantarkistajille. Toiminnantarkistajien tulee helmikuun loppuun mennessä antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

12 §

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos liitto purkaantuu, on sen varat luovutettava liiton tarkoitusta palvelevaan toimintaan purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

13 §

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä