Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt


Järjestyssäännöt

1.

Järjestyssäännöt ohjaavat oppilaitoksen päivittäistä työskentelyä ja niiden avulla turvataan työrauha.

2.

Lukion alue käsittää Talonpojantien, Urheilutien ja Opintien välisen alueen siten, että Talonpojantien ja Urheilutien puolelta alue rajoittuu lämpökeskuksen, kirjaston ja ala-asteen kentän vieritse kulkevaan tiehen sekä lukion ja entisen ammattioppilaitoksen alueen ja käytössä olevat tiealueet näihin tiloihin. Koulun alueella on kameravalvonta.

3.

Kouluaikaa ovat oppitunnit, välitunnit, koulun järjestämät tilaisuudet ja koulun ulkopuolella tapahtuva opetus sekä koulumatkat. Vapaatunnit eivät ole kouluaikaa.

4.

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti klo 8.00 - 16.15 välillä. Opetusta voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Koeviikolla ja teemapäivinä voidaan poiketa päivittäisestä työajasta.

5.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja häiriöttömään koulutyöskentelyyn.

6.

Opiskelijalla tulee olla keskimäärin kuusi kurssia jaksossa tai 10 kurssia lukukaudessa ellei toisin sovita. Poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, pitemmäksi aikaa rehtori. Koko jakson poissaoloa on hyvissä ajoin etukäteen anottava rehtorilta.

Poissaoloselvitys on välittömästi poissaolon päätyttyä ilmoitettava Wilmaan.

Alaikäisen opiskelijan poissaoloselvityksen tekee huoltaja.

Opiskelijan on tarkoin harkittava poissaolon tarpeellisuus, koska oppitunnilta poissaolo voi johtaa kurssisuorituksen arvostelematta jättämiseen puutteellisen näytön vuoksi. Opiskelijan tulee täsmällisesti pitää kiinni sovituista aikatauluista.

7.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö voidaan kieltää oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta häiritsevänä.
Lisäksi opiskelijan tulee muistaa lähteiden käyttöön liittyvät säännöt ja se, että plagiointi on kieletty.

8.

Opiskelija, jonka opiskelussa on ongelmia, ohjataan keskustelemaan rehtorin, opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan tai kuraattorin kanssa. Tarvittaessa käytetään muuta ammattihenkilökuntaa.

9.

Opiskelijaa, joka käyttäytyy järjestyssääntöjen tai muutoin hyvien tapojen vastaisesti, voidaan ojentaa. Lukioasetuksen mukaiset ojennuskeinot ovat:

  1. Opettaja poistaa opiskelijan oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Asiasta tehdään merkintä Wilmaan.
  2. Rehtori keskustelee opiskelijan kanssa ja tarvittaessa antaa kirjallisen varoituksen.
  3. Sivistyslautakunta voi erottaa määräajaksi, enintään vuodeksi.

Ennen kuin rehtori antaa kirjallisen varoituksen tai sivistyslautakunta erottaa opiskelijan, on rikkomus yksilöitävä ja opiskelijaa, tarvittaessa myös huoltajaa, kuultava. Ilmoitus rangaistuksesta lähetetään tiedoksi huoltajalle.

10.

Tupakointi on kielletty koulun tiloissa ja alueella (tupakkalain muutos 698/2010) ja koulun tilaisuuksissa. Päihteiden ja huumeiden alaisena esiintyminen on kielletty. Mikäli opiskelija syyllistyy em. päihteiden ja huumeiden käyttöön kouluaikana, edetään hyväksytyn säännön mukaisesti.

11.

Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Vahingosta on ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Tapaturmasta on ilmoitettava opettajalle tai rehtorille.

12.

Tiedotteet jaetaan suullisesti, kirjallisesti, Wilmalla tai sähköpostilla. Opetusta koskevista järjestelyistä tiedotetaan Wilmalla, ilmoitustaululla ja/tai sähköpostilla.

13.

Opiskelutilojen käytöstä vapaa-aikana päättää perusopetuksen rehtori.

11.8.2015 15 §

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä