Kiusaamisen vastainen työ

Pöljän koulun koulukiusaamisen ehkäisemisen toimintamalli (päivitetty 2018)

Kodin ja koulun yhteistyö on keskiössä alakoulussa, jossa halutaan korostaa yhteistä kasvatusvastuuta. Yhteistyö edellyttää molemminpuolista tahtotilaa, jossa yhteydenottamiselle ja asioista puhumiselle on mahdollisimman matala kynnys. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja ymmärrykseen siitä, että sekä koulu että koti pyrkivät lapsen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Hyvinvointiajattelulla ja hyvinvointiin vaikuttavien asioiden esille nostamisella ja niiden tarkastelulla on suuri merkitys. Koulukiusaamisen ehkäisy on yksi tärkeimmistä asioista oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Perusopetuslain 29§:n mukaisesti jokaisella koululaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

”Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteuttamista”.

KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN TOIMINTAMALLI:

ennaltaehkäisy:

 1. Tuetaan oppilaan vahvuuksia ja vahvistetaan itsetuntemusta.
 2. Koulussa vahvistetaan lukuvuoden alussa selvät järjestyssäännöt, jotka käydään luokissa läpi ja varmistetaan, että sekä henkilökunta ja oppilaat ovat niistä tietoisia.
 3. Luokissa opettajat ja oppilaat laativat yhdessä luokan säännöt, joilla edistetään yhteistyön ja yhteisymmärryksen löytymistä.
 4. Koko koulun henkilökunnalla on puuttumis-ja ojentamisvelvollisuus, kasvatusvastuu on yhteinen.
 5. Kodin ja koulun välillä on tiivistä yhteydenpitoa wilmalla ja puhelimitse, opettajat ja huoltajat tapaavat toisiaan vähintään kerran lukukaudessa.
 6. Ennakoinnilla, suunnitelmallisuudella ja oppilaan tuntemuksella pyritään ennaltaehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen.
 7. Yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta ja yhteistyötä vahvistetaan oppilaskuntatoiminnalla, eri luokkien välisellä yhteistyöllä, kummioppilastoiminnalla ja yhteisillä tapahtumilla ja toiminnoilla kuten aamunavauksilla.
 8. Vanhemmat ja vanhempainyhdistys huomioidaan koulun toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

toimintamalli:

 1. Jokainen koulun henkilökunnan jäsen on velvollinen puuttumaan heti.
 2. Oppilaita rohkaistaan kertomaan epäkohdista heti opettajille ja huoltajille.
 3. Mikäli kyseessä on yksittäinen ja pieni asia, jonka lapset voivat ratkaista itse, opettaja ohjaa heidät Versoon. Verso-toimintaan on varattu paikka ja aika joka päivä (klo11.25 IiPeen tilassa)
 4. Mikäli kyseessä on toistuva asia, opettaja ottaa asian hoitoonsa (kiusaamisen selvittelyyn on lomakkeet), selvittää asian osapuolien kanssa, tiedottaa ja osallistaa huoltajat, kirjaa tavoitteet ja pitää seurantaa, jolla varmistetaan asian korjaantuminen sovitusti.
 5. Mikäli asia ei korjaannu, järjestetään asianosaisten huoltajien tapaaminen, tapaamisesta tehdään asianmukaiset kirjaukset ja tarvittaessa kutsutaan mukaan oppilashuollon asiantuntijoita. Tässä yhteydessä päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä molempien osapuolten kannalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä