OPS 1.lk

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilas

 • kuuntelee toisia ja osallistuu keskusteluun sekä osallistuu leikkeihin ja ilmaisee itseään myös draaman keinoin
 • harjoittelee kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvailemaan omia kokemuksiaan
 • rakentaa kuvaa itsestään viestijänä


S2 Tekstien tulkitseminen

Oppilas

 • opettelee lukemaan
 • harjoittelee kielellisen tietoisuuden taitoja, tekee havaintoja kielestä ja harjoittelee käsitteitä (äänne kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva)
 • laajentaa käsitevarastoaan
 • harjoittelee luetun ymmärtämistä omalla taitotasollaan


S3 Tekstien tuottaminen

Oppilas

 • harjoittelee kirjoittamaan itsenäisesti sanoja ja lyhyitä virkkeitä
 • tutustuu näppäintaitoihin
 • opettelee kirjoittamaan pienet ja isot tekstauskirjaimet


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Oppilas

 • tutustuu lastenkirjallisuuteen ja suomalaiseen juhlaperinteeseen
 • tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön sekä etsii itselleen sopivaa luettavaa
 • kiinnostuu lukuharrastuksesta ja saa myönteisiä lukukokemuksia
 • harjoittelee käyttämään mediavälineitä turvallisesti

ENGLANTI

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

Oppilas 

 • tutustuu englannin kieleen ja kulttuuriin. 
 • vertailee englannin kieltä omaan äidinkieleensä. 
 • oppii arvostamaan kielellistä ja kulttuurillista moninaisuutta. 


Kielenopiskelutaidot
 

Oppilas 

 • harjoittelee työskentelemään parin kanssa ja ryhmässä. 
 • harjoittelee sanojen merkitysten päättelyä puhutun kielen kautta. 
 • harjoittelee kielenopiskelua erilaisin tavoin, kuten laulut, leikit, lorut, liikkuminen, draama, tvt-välineistön käyttö ja pelit. 


Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
 

Oppilas 

 • harjoittelee arkeen liittyviä kielenkäyttötilanteita, kuten tervehtiminen, kiittäminen, kuulumisten kysyminen, itsensä esitteleminen ja hyvästeleminen. 
 • harjoittelee arkeen liittyviä sanastoja, kuten numerot, värit, eläimet, ruoat ja juomat. 
 • harjoittelee hyödyntämään erilaisia apukeinoja, kuten eleitä ja ilmeitä, vuorovaikutustilanteessa. 
 • harjoittelee kielelle ja kulttuurille tyypillisiä kohteliaisuuden ilmauksia. 
 • rohkaistuu käyttämään oppimaansa kieltä. 


Kehittyvä kielitaito, taito tulkita ja tuottaa tekstejä
 

Oppilas 

 • oppii tunnistamaan arkikielen toistuvia fraaseja kuullusta kielestä. 
 • harjoittelee kielen ääntämistä ja ymmärtämistä esimerkiksi laulujen, leikkien, lorujen ja tarinoiden avulla. 

MATEMATIIKKA

S1 Ajattelun taidot

Oppilas

 • löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
 • vertailee, luokittelee ja asettaa järjestykseen
 • havaitsee syy- ja seuraussuhteita
 • oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein
 • saa iloa arjen matemaattisten ongelmien ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta


S2 Luvut ja laskutoimitukset

Oppilas

 • hallitsee lukumäärän, lukusanan ja numerosymbolin välisen yhteyden
 • harjoittelee lukujonotaitoja
 • oppii arvioimaan ja vertailemaan lukumääriä (<, > ja =)
 • tutkii lukujen ominaisuuksia (parillinen, pariton)
 • perehtyy lukujen 1-10 hajotelmiin
 • tutkii kymmenjärjestelmän rakentumista konkreettisin välinein
 • oppii yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-20
 • harjoittelee päässälaskustrategioita
 • harjoittelee hyödyntämään laskutoimitusten välisiä yhteyksiä


S3 Geometria ja mittaaminen

Oppilas

 • tutkii, piirtää ja rakentaa geometrisia tasokuvioita ja kappaleita
 • harjoittelee mittaamista
 • tutustuu suureisiin pituus, massa, tilavuus ja aika
 • harjoittelee kellonaikoja ja ajan yksiköitä
 • harjoittelee rahayksiköiden käyttöä (euro)
 • harjoittelee suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä (esim. vasen, oikea, ylös, alas)


S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Oppilas

 • lukee yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja

YMPÄRISTÖOPPI

S1 Kasvu ja kehitys

Oppilas

 • harjoittelee tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä
 • ymmärtää ja tunnistaa ihmisen kehon osia ja elintoimintoja
S2 Kotona ja koulussa toimiminen

Oppilas

 • harjoittelee turvallista toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä

 • perehtyy turvataitoihin

 • harjoittelee arjen hallintaa ja terveitä elämäntapoja (pukeutuminen, uni, ruokailu, liikunta, hygienia ja harrastukset)

 • harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista

 • pohtii ja harjoittelee kaveritaitoja sekä kiusaamisen ehkäisyä

 • ymmärtää fyysisen koskemattomuuden

 • harjoittelee ajan hallintaa (viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat)S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

Oppilas
 • havainnoi ja tutkii koulun luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä
 • tunnistaa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä luonnossa liikkuen eri vuodenaikoina
 • havainnoi ja kuvailee luonnonilmiöitä kuten säätä


S4 Tutkiminen ja kokeileminen


Oppilas

 • harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita erilaisissa projekteissa (esim. ilma, vesi, liike, kasvien kasvatus)


S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

Oppilas

 • perehtyy elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon osalta

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Oppilas

 • edistää kouluyhteisön hyvinvointia
 • oppii kantamaan vastuuta omista teoistaan ja ymmärtää niiden merkityksen itselle, muille ja lähiympäristölle
 • harjoittelee omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista

USKONTO

S1 Suhde omaan uskontoon

Oppilas

 • tutustuu oman perheen sukuun, historiaan, uskontoon ja katsomuksiin
 • tutustuu oman uskonnon kirkkovuoteen, keskeisiin juhliin ja niihin liittyviin raamatunkertomuksiin ja perinteisiin
 • tutustuu kristilliseen elämänkaareen liittyviin juhliin, niiden sisältöihin ja merkityksiin
 • oppii kirkkovuoteen liittyviä virsiä ja musiikkia


S2 Uskontojen maailma

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

S3 Hyvä elämä

Oppilas
 • rohkaistuu eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään ihmisten ja perheiden erilaisuutta
 • rohkaistuu tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan
 • pohtii arjesta nousevia kysymyksiä
 • pohtii omia tekoja ja niiden seurauksia

MUSIIKKI

S1 Miten musiikissa toimitaan

Oppilas

 • ilmaisee itseään musiikin avulla
 • harjoittelee luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista
 • harjoittelee soittamaan käytössä olevia soittimia
 • toimii ryhmän jäsenenä ja luo myönteistä yhteishenkeä
S2 Mistä musiikki muodostuu

Oppilas

 • tutustuu peruskäsitteisiin toiminnallisesti (taso, kesto, voima ja väri)
 • saa kokemuksia rytmistä, melodiasta, dynamiikasta, sointiväristä, harmoniasta ja muodosta

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Oppilas

 • havainnoi arjen eri ääniympäristöjä
 • pohtii musiikin merkitystä omissa yhteisöissä

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

Oppilas

 • tutustuu lauluihin, leikkeihin, loruihin, liikuntaan ja soitto- ja kuuntelutehtäviin
 • tutustuu monipuolisesti erilaiseen musiikkiin

KUVATAIDE

S1 Omat kuvakulttuurit

Oppilas

 • harjoittelee erilaisia kuvallisen ilmaisun tekniikoita: muovailu, maalaaminen, piirtäminen, rakentelu ja grafiikka
 • harjoittelee kuvasommittelun alkeita (rytmi, muoto ja tasapaino)
 • harjoittelee toimimaan ryhmän jäsenenä tarkoituksenmukaisesti


S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Oppilas

 • tutustuu oman kotipaikan museo- tai taidenäyttelyihin mahdollisuuksien mukaan
 • tutustuu luonnon, rakennusten ja rakennusperinnön tarjoamiin esteettisiin elämyksiin
 • etsii sisältöjä myös mediasta, virtuaalimaailmoista ja painetusta materiaalista


S3 Taiteen maailmat

Oppilas

 • tutustuu kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä
 • käyttää taideteoksia työskentelyn lähtökohtana mahdollisuuksien mukaan

KÄSITYÖ

S1 Ideointi

Oppilas
 • hyödyntää omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä


S2 Kokeilu

Oppilas
 • tutustuu ja kokeilee erilaisia materiaaleja; puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta


S3 Suunnittelu

Oppilas
 • harjoittelee kuvailemaan omaa työskentelyään ja siinä etenemistä


S4 Tekeminen

Oppilas
 • valmistaa omien tai yhteisten suunnitelmien pohjalta käsitöitä
 • käyttää erilaisia välineitä ja laitteita
 • oppii työskentelemään turvallisesti erilaisissa oppimisympäristöissä muut oppilaat huomioiden
 • kiinnostuu käsin tekemisestä
 • harjoittelee askartelua: paperi-, kartonki-, pahvi- ja luonnonmateriaali- ja kierrätysmateriaaliaskartelu
 • harjoittelee erilaisia tekniikoita: ompelu, virkkaus, pujottelu, kankaanpainanta, solmeilu, naulaus, sahaus, hiominen ja maalaus

S5 Dokumentointi


Oppilas
 • kokeilee tieto- ja viestintätekniikkaa ideoinnissa, suunnittelussa ja dokumentoinnissa mahdollisuuksien mukaan


S6 Arviointi

Oppilas
 • oppii arvioimaan omaa tuotostaan käsityönprosessin edetessä
 • oppii arvostamaan omaa ja toisen työtä
 • oppii antamaan rakentavaa palautetta toisille oppilaille

LIIKUNTA

S1 Fyysinen toimintakyky

Oppilas
 • harjoittelee tasapaino- ja liikkumistaitoja; kiipeilyjä, juoksuja, hyppyjä, heittoja
 • totuttautuu veteen ja harjoittelee uinnin alkeita
 • harjoittelee välineenkäsittelytaitoja erilaisilla välineillä ja palloleikkien avulla erilaisissa oppimisympäristöissä
 • harjaantuu hahmottamaan kehoaan ja ilmaisemaan itseään sekä liikkumaan rytmin mukaan erilaisten voimistelu- ja musiikkileikkien avulla
 • oppii käyttämään monipuolisesti lähiympäristön luontoa liikkuessaan
 • kokeilee tai harjoittelee alkeita tai perustaitoja mahdollisuuksien mukaan seuraavissa urheilulajeissa: yleisurheilu, suunnistus, pesä-, jalka-, kori- ja lentopallo, hiihto, luistelu ja voimistelu

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Oppilas

 • harjoittelee yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä sekä yhteistyötä muiden kanssa ja saa kokemuksia muiden auttamisesta


S3 Psyykkinen toimintakyky

Oppilas

 • kokee iloa ja virkistystä, onnistumista ja epäonnistumista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä