5.2 Aihekokonaisuudet

Paikalliset kirjaukset

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

ReiLussa ohjataan opiskelijaa ymmärtämään työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä perehtymään yrittäjyyden ja työn tekemisen eri muotoihin, talouden toimintaperiaatteisiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Reilussa pyritään kehittämään yrittäjyyskasvatusta yritysvierailuiden, lukiolla järjestettävien yrittäjä- ja asiantuntijavierailujen, työharjoittelun, taksvärkkipäivän sekä tapahtumien muodossa. Lukuvuosittaisessa toiminnan suunnittelussa ja kaikessa koulun toiminnassa pyritään vahvistamaan sisäistä yrittäjyyttä ja mahdollisuuksien mukaan toiminnassa hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategiaa (Liitteessä).

Hyvinvointi ja turvallisuus

ReiLussa jokainen opiskelija suorittaa kansalaisen turvakurssin, jossa harjoitellaan erilaisia pelastus- ja ensiaputaitoja, tutustutaan maanpuolustus- ja pelastuslaitostoimintaan ja opetellaan kriisitilanteisiin varautumista. ReiLussa pyritään edistämään myös kyberturvallisuutta ja kasvattamaa opiskelijoita vastuulliseen internetin käyttöön.

Opiskelijakuntaa kannustetaan edistämään yhteistä hyvinvointia erilaisten toiminnallisten tapahtumien kautta. ReiLussa järjestetään myös yhteisiä virkistystapahtumia ja retkiä.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

ReiLussa toteutetaan kansainvälisyyskasvatusta tekemällä sekä kotimaahan ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaille suuntautuvia retkiä. Ystävyyskoulutoiminta ja opiskelijavaihto kuuluvat myös kulttuurien tuntemukseen ja kansainvälisyyteen.

Monilukutaito ja mediat

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma tukee aihekokonaisuuden toteutusta (Selänteen alueen koulujen TVT-strategia liittessä). Selänteen TVT-strategian mukaisesti ReiLun opetuksessa painotetaan oman verkkoidentiteetin hallintaa, johon kuuluu ymmärrys siitä, että digitaalinen jalanjälki on pysyvä, eikä sitä voi yleensä poistaa. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään moraalinen vastuu sekä tiedon hankkijana että sen jakajana: tieto tulee voida tarkistaa ja sen takana tulee olla luotettava lähde. Monilukutaidon käsitettä syvennetään niin, että verkossa jaettu materiaali koskee sekä tekstejä, kuvia että audiovisuaalista materiaalia, johon tulee suhtautua vastuullisesti ja kriittisesti niin, että opiskelija ymmärtää myös tiedon tuottamisen taustalla vaikuttavat intressit.

Teknologia ja yhteiskunta

Reisjärven lukiossa käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä, joiden avulla pyritään Selänteen TVT-strategiaa mukaillen kannustamaan oppilaita osallistumaan verkkoympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn ja kontaktien luomiseen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Lukiossa annetaan tarpeen vaatiessa myös valmiuksia etäopiskeluun ja siihen liittyvään teknologiaan.

ReiLussa painotetaan tutkivaa ja luovaa työskentelyä esimerkiksi aineistojen keräämisen, analysoimisen ja tulosten raportoimisen kautta, samalla korostetaen ilmiöpohjaista työskentelyä ja asioiden monialaista käsittelyä.

Lukiomme kannustaa opiskelijoitaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen myös verkkoympäristöissä. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita hahmottamaan omat vaikuttamismahdollisuutensa verkostoistuvassa maailmassa ja antaa heille avaimet oman tulevaisuutensa rakentamiseen aina työnhausta lähtien.


5.2 Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita. Aihekokonaisuudet on otettu huomioon perusteiden oppiainekohtaisissa osuuksissa sekä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa teemoissa.

Kaikkien aihekokonaisuuksien yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija

 • havainnoi ja analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä

 • ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä, vuorovaikutussuhteita ja keskinäisriippuvuuksia sekä osaa jäsentää laaja-alaisia kokonaisuuksia tiedon- ja taidonalat ylittävästi ja yhdistävästi

 • saa mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen, vertaisoppimiseen, ratkaisujen yhdessä ideointiin ja tuottamiseen sekä luovaan ongelmanratkaisuun ja ajatteluun

 • osaa esittää perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista sekä rohkaistuu toimimaan hyvän tulevaisuuden puolesta.

Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat

 • aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

 • hyvinvointi ja turvallisuus

 • kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

 • kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

 • monilukutaito ja mediat

 • teknologia ja yhteiskunta.

Näiden aihekokonaisuuksien lisäksi koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä opetussuunnitelmaan muita aihekokonaisuuksia.

Aihekokonaisuuksia täydennetään ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja lukion toimintakulttuurissa. Teemaopintojen sisältöjä voidaan valita aihekokonaisuuksista. Vapaaehtoistyö, työharjoittelu tai jokin muu lukion ulkopuolinen toiminta voivat olla osa aihekokonaisuuden toteutusta.

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

Aihekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tahtoa ja taitoa toimia aktiivisina kansalaisina sekä lisätä heidän työn, työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan. Aihekokonaisuus antaa opiskelijoille oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseen kriittisyyteen. Osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflektointi ovat aihekokonaisuuden keskeistä sisältöä.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen vallan toimintaperiaatteita, analysoi yhteiskunnallisia kysymyksiä ja laajentaa työelämän tuntemustaan

 • ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä perehtyy yrittäjyyden ja työn tekemisen eri muotoihin, talouden toimintaperiaatteisiin ja tulevaisuuden näkymiin

 • saa kokemuksia toimijuudesta kansalaisyhteiskunnassa sekä työ- ja yrityselämässä sekä löytää omia kiinnostuksen kohteita, toimintatapoja ja -kanavia

 • kehittää ja käyttää kansalaisyhteiskunnan sekä työelämän edellyttämiä taitojaan, kuten kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

 • osaa käyttää sananvapauttaan sekä analysoida ajankohtaisten esimerkkien valossa vastuullisen sananvapauden rajoja

 • harjaantuu suunnittelemaan omaa toimintaansa, oppii ennakoivaa ajattelua ja tilannearviointia sekä ottamaan kohtuullisia riskejä ja kestämään myös epäonnistumista ja pettymyksiä

 • rohkaistuu ideoimaan, tekemään aloitteita, käynnistämään keskusteluita ja vaikuttamaan eri yhteisöissä

 • tunnistaa omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä osaa tehdä opintoihin ja työhön liittyvät valintansa harkiten.

Aihekokonaisuuden toteuttamista tukevia opiskeluympäristöjä kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden sekä muiden toimijoiden, kuten erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Lähidemokratia, media eri muodoissaan sekä nuorten toimintaryhmät tarjoavat väyliä aktiiviseen kansalaisuuteen. Elinkeino- ja työelämän sekä yrittäjyyden tuntemusta opiskelijat rakentavat perehtymällä näihin elämänalueisiin käytännössä ja erilaisten tietolähteiden avulla. Harjoitusyritystoiminta sekä yritysten, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävät yhteiset projektit voivat olla osa aihekokonaisuuden toteutusta.

ReiLussa ohjataan opiskelijaa ymmärtämään työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä perehtymään yrittäjyyden ja työn tekemisen eri muotoihin, talouden toimintaperiaatteisiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Reilussa pyritään kehittämään yrittäjyyskasvatusta yritysvierailuiden, lukiolla järjestettävien yrittäjä- ja asiantuntijavierailujen, työharjoittelun, taksvärkkipäivän sekä tapahtumien muodossa. Lukuvuosittaisessa toiminnan suunnittelussa ja koulun toiminnassa pyritään vahvistamaan sisäistä yrittäjyyttä ja mahdollisuuksien mukaan toiminnassa hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategiaa (Liitteessä).

Hyvinvointi ja turvallisuus

Aihekokonaisuuden tavoitteena on luoda yleiskuva hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista psyykkisistä, sosiaalisista, fyysisistä, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Elämänhallinnan taidot ja itsetuntemus sekä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät tiedot, taidot, asenteet, arvot ja tahto ovat aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä. Aihekokonaisuudella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista, vahvistetaan mielenterveyden suojatekijöitä ja opitaan tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvata psyykkistä, sosiaalista, fyysistä ja kulttuurista hyvinvointia ymmärtäen inhimillistä moninaisuutta sekä ihmisten erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita

 • ymmärtää omaan, lukioyhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa pohtia, miten niiden ylläpitämiseen voi osallistua

 • tunnistaa hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten kiusaamisen, häirinnän, rasismin ja yhteisön ulkopuolelle jättämisen, sekä osaa puolustaa itseään ja muita näiltä

 • osaa käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös sovittelun keinoin

 • osaa toimia ongelma- ja poikkeustilanteissa sekä tarvittaessa hakeutua ja ohjata toisia hakeutumaan palvelujärjestelmän tarjoaman avun piiriin

 • osaa toimia oman ja toisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi lukiossa, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnallisesti

 • tuntee hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteiskunnallisia edistämiskeinoja sekä osaa kohdata muuttuvan maailman epävarmuutta.

Aihekokonaisuus on osa lukion hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys ja keskinäinen huolenpito korostuvat. Hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmat liittyvät myös opiskelijakunnan toimintaan, kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön, oppilaitosruokailuun sekä opiskeluhuoltoon. Aihekokonaisuuden toteuttamiseksi lukio voi tehdä yhteistyötä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja sosiaalitoimen sekä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

ReiLussa jokainen opiskelija suorittaa kansalaisen turvakurssin, jossa harjoitellaan erilaisia pelastus- ja ensiaputaitoja, tutustutaan maanpuolustus- ja pelastuslaitostoimintaan ja opetellaan kriisitilanteisiin varautumista. ReiLussa pyritään edistämään myös kyberturvallisuutta ja kasvattamaa opiskelijoita vastuulliseen internetin käyttöön.

Opiskelijakuntaa kannustetaan edistämään yhteistä hyvinvointia erilaisten toiminnallisten tapahtumien kautta. ReiLussa järjestetään myös yhteisiä virkistystapahtumia ja retkiä.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyiselle ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Lähtökohtana on ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnonympäristöjen kantokykyyn ja luonnonvarojen rajallisuuteen sekä ekosysteemipalveluiden toimivuudesta huolehtiminen. Pyrkimyksenä on opiskelijoiden kasvaminen vastuullisiksi toimijoiksi, joilla on taito ja tahto toimia kestävän tulevaisuuden puolesta omassa elämässään.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee perusasiat kestävän elämäntavan ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden yhteensovittaminen tekee elämäntavasta kestävän

 • osaa analysoida ja arvottaa luonnonympäristöissä, rakennetuissa ympäristöissä ja sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuvia muutoksia sekä rohkaistuu toimimaan myönteisten ratkaisujen puolesta

 • tuntee ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tiedostaa niiden merkityksen ympäristölle ja ihmisen toiminnalle

 • osaa analysoida globalisoitumista ja sen vaikutuksia kestävään elämäntapaan paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä tuntee keinoja köyhyyden ja eriarvoisuuden lievittämiseksi

 • osaa analysoida kestävän elämäntavan, tuotanto- ja kulutustapojen sekä poliittisten päätösten välisiä yhteyksiä

 • osaa noudattaa luontoperustastaan ja kulttuuriperinnöstään ylisukupolvisesti huolehtivaa elämäntapaa

 • osaa tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa edistääkseen yhteisvastuullisesti kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä.

Aihekokonaisuuden toteuttamisessa luodaan yleiskuva muutostarpeista ja niiden mittavuudesta sekä tuodaan esiin jo tehtyjä korjauksia ja muutosmahdollisuuksia. Kasvaakseen kestävän kehityksen aktiiviseksi edistäjäksi opiskelija tarvitsee kokemuksia siitä, että hänen omilla valinnoillaan ja teoillaan on merkitystä.

Globaalin vastuun näkökulman sisällyttäminen lukion toimintaan edistää kestävän elämäntavan oppimista. Lukio voi tukea kestävän kehityksen toteutumista laatimalla oman kestävän kehityksen ohjelman. Keskeistä kestävän kehityksen ohjelman toteuttamisessa on opiskelijoiden osallisuus sekä yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja monikielisyyttä, antaa aineksia kulttuuri-identiteettien rakentamiseen sekä vahvistaa heidän toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. Aihekokonaisuuden keskeisenä lähtökohtana on lukion opiskelijoiden oma kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia tutkia, mistä osallisuus ja toimintakykyisyys muodostuvat kulttuurisesti moninaistuvassa yhteiskunnassa, kansainvälistyneessä työelämässä ja monitulkintaisessa, keskinäisriippuvuuksien muovaamassa maailmassa.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee ihmisoikeuksia ja osaa pohtia ihmisoikeuksien edistämistä kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa yhteisöissä

 • osaa reflektoida kulttuuriperintöjä, arvoja, taloudellisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa

 • vahvistaa myönteisiä kulttuuri-identiteettejään ja kulttuurien tuntemustaan sekä oppii näkemään asioita toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin ja harjaantuu toimimaan kulttuuritulkkina

 • ymmärtää, miten aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö ovat muodostuneet sekä mikä voi olla hänen ja hänen yhteisöjensä tehtävä kulttuuriperinnön vaalimisessa ja uusintamisessa

 • vahvistaa kielitietoisuuttaan, monikielisyyttään ja monilukutaitoaan

 • osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä pyrkien keskinäiseen kunnioitukseen ja aitoon vuorovaikutukseen

 • saa tilaisuuksia harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen osaamistaan tehden luovaa, monenkeskistä yhteistyötä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Aihekokonaisuuden teemoja käsitellään mahdollisuuksien mukaan autenttisissa ja monikielisissä opiskeluympäristöissä. Opiskeluympäristöjen rakentamisessa lukio voi hyödyntää kansainvälisen toiminnan verkostojaan ja kotikansainvälisyyden keinovalikoimia. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Toimintakulttuuria kehitettäessä kiinnitetään huomiota lukioon kieli- ja kulttuuriympäristönä sekä hyvien tapojen edistämiseen. Lukion traditiot, juhlat ja muut tapahtumat voivat olla osa aihekokonaisuuden toteutusta.

ReiLussa toteutetaan kansainvälisyyskasvatusta tekemällä sekä kotimaahan ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaille suuntautuvia retkiä. Ystävyyskoulutoiminta ja opiskelijavaihto kuuluvat myös kulttuurien tuntemukseen ja kansainvälisyyteen.

Monilukutaito ja mediat

Aihekokonaisuus syventää opiskelijoiden ymmärrystä monilukutaidosta ja medioista sekä niiden keskeisestä asemasta ja merkityksestä ihmisenä kasvamiselle ja kulttuurille. Monilukutaidolla tarkoitetaan taitoja tulkita, tuottaa ja arvottaa tekstejä eri muodoissa ja konteksteissa. Medialukutaito on osa monilukutaitoa. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit ovat sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen tai kinesteettisten symbolijärjestelmien tai niiden yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia. Monilukutaito tukee ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä sekä syventää kriittistä lukutaitoa ja kielitietoisuutta. Erilaiset lukutaidot kehittyvät kaikessa opetuksessa ja kaikissa oppiaineissa.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ja kehittää monilukutaitoaan, erityisesti monimuotoisten tekstien tulkintaa, tuottamista ja arvottamista

 • syventää käsitystään eri tieteen- ja taiteenalojen kielten merkityksestä opiskelussa ja työelämässä

 • harjaantuu hakemaan, valitsemaan, käyttämään ja jakamaan monenlaisia tekstiaineistoja tiedonhankinnassa ja opiskelussa

 • syventää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan kehittämällä yhteisen mediatuottamisen osaamistaan yhdessä muiden kanssa eri viestintäympäristöissä ja eri välinein

 • harjaantuu mediakriittisyyteen perehtymällä medioiden toimintaan vaikuttaviin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin

 • tuntee tekijänoikeuksia ja sananvapautta koskevia keskeisiä normeja sekä osaa analysoida medioihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä

 • osaa käyttää monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja vuorovaikutuksessa sekä toimia vastuullisesti sisällön tuottajana, käyttäjänä ja jakajana.

Opiskelijoiden monilukutaidon kehittymistä tukee oppiaineiden välinen yhteistyö, opiskelu monipuolisissa opiskeluympäristöissä, opiskelijoiden omien ideoiden ja toimintaympäristöjen hyödyntäminen sekä yhteistyö esimerkiksi medioiden, kirjastojen sekä tutkimus- ja kulttuurilaitosten kanssa. Opiskelijat oppivat erilaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä mediassa toimimisen tapoja esimerkiksi osallistumalla mediamateriaalin laatimiseen. Lukion tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma voi tukea aihekokonaisuuden toteutusta.

Selänteen TVT-strategian mukaisesti ReiLun opetuksessa painotetaan oman verkkoidentiteetin hallintaa, johon kuuluu ymmärrys siitä, että digitaalinen jalanjälki on pysyvä, eikä sitä voi yleensä poistaa. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään moraalinen vastuu sekä tiedon hankkijana että sen jakajana: tieto tulee voida tarkistaa ja sen takana tulee olla luotettava lähde. Monilukutaidon käsitettä syvennetään niin, että verkossa jaettu materiaali koskee sekä tekstejä, kuvia että audiovisuaalista materiaalia, johon tulee suhtautua vastuullisesti ja kriittisesti niin, että opiskelija ymmärtää myös tiedon tuottamisen taustalla vaikuttavat intressit.


Teknologia ja yhteiskunta

Aihekokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutteisuudesta. Teknologian avulla ihminen rakentaa maailmaa tarpeidensa pohjalta uusia ratkaisuja etsien ja luoden. Teknologisten ratkaisujen perustana on tietämys luonnonlaeista ja ‑ilmiöistä. Luovuus ja ongelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä kestävä tulevaisuus ovat näkökulmia teknologian kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen keskeisiä sisältöjä ovat elämäntapojen, toimintaympäristön ja yhteiskunnan muuttuminen. Aihekokonaisuutta voidaan lähestyä historiallisista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden näkökulmista.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • käyttää eri oppiaineiden tietoja ja taitoja arvioidessaan teknologian eri ilmentymiä sekä pohtiessaan teknologisten innovaatioiden vaikutuksia ja teknologian moninaisia kehittämismahdollisuuksia

 • ymmärtää ihmisen suhdetta teknologiaan sekä osaa pohtia teknologian osuutta ja merkitystä elämäntapojen muotoutumisessa, yhteiskunnan muutoksissa ja ympäristön tilaan vaikuttavana tekijänä

 • ymmärtää tieteen, taiteen ja teknologian kehityksen keskinäistä vuorovaikutusta

 • rohkaistuu käyttämään omia mahdollisuuksiaan, luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan hakiessaan ratkaisuja käytännöllisiin ongelmiin sekä oppii suhtautumaan erehdyksiin luovaan prosessiin kuuluvana kokemuksena

 • oppii yhteistyön taitoja ja yrittäjyyttä sekä tutustuu teknologisilta ratkaisuiltaan kiinnostaviin yrityksiin ja innovatiivisiin työelämän toimijoihin

 • osaa tehdä järkeviä teknologiaa koskevia valintoja kansalaisena ja kuluttajana

 • osaa pohtia teknologian, talouden ja politiikan vuorovaikutusta sekä teknologisten vaihtoehtojen vaikutusta työpaikkojen kehitykseen, työn sisältöön ja työllisyyteen

Ihmisen suhdetta teknologiaan pohditaan kodin, työelämän ja vapaa-ajanvieton näkökulmista. Teknologisen kehityksen suuntia ja vaihtoehtoja arvioidaan eettisin ja taloudellisin perustein sekä hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmista. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan kantaa teknologian kehittämiseen ja osallistumaan sitä koskevaan päätöksentekoon pitäen esillä pyrkimyksiä kestävään elämäntapaan. Aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla teknologioiden soveltamiseen eri aloilla. Työskentely digitaalisissa ympäristöissä ja teknologia-alan eri toimijoiden kanssa voi olla osa aihekokonaisuuden toteutusta. Ohjauksella voidaan edistää tasa-arvoa opiskelijoiden valinnoissa.

Reisjärven lukiossa käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä, joiden avulla pyritään Selänteen TVT-strategiaa mukaillen kannustamaan oppilaita osallistumaan verkkoympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn ja kontaktien luomiseen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Lukiossa annetaan tarpeen vaatiessa myös valmiuksia etäopiskeluun ja siihen liittyvään teknologiaan.


ReiLussa painotetaan tutkivaa ja luovaa työskentelyä esimerkiksi aineistojen keräämisen, analysoimisen ja tulosten raportoimisen kautta, samalla korostetaen ilmiöpohjaista työskentelyä ja asioiden monialaista käsittelyä.

Lukiomme kannustaa opiskelijoitaan aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen myös verkkoympäristöissä. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita hahmottamaan omat vaikuttamismahdollisuutensa verkostoistuvassa maailmassa ja antaa heille avaimet oman tulevaisuutensa rakentamiseen aina työnhausta lähtien.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä