6.2.4 Opinnoissa edistyminen

6.2.4 Opinnoissa edistyminen

"Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. (Lukioasetus 810/1998, 6 § 1 mom.) Kts. kohta 4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä, lukio edellyttää huoltajan allekirjoitusta tai vastaavaa sähköistä kuittausta tiedotteisiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä.

"Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti, tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen." (Lukioasetus 810/1998, 7 § 1 mom.)

Ryhmänohjaajat ja opintojen ohjaaja seuraavat opiskelijan opintojen edistymistä. Opintojen etenemiseste muodostuu kahdesta peräkkäisestä hylätystä kurssista.

Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa hylätyn kurssin arvosanaa kaksi kertaa lukuvuoden aikana ja hyväksytyn kurssin arvosanaa kerran lukuvuoden aikana uusintakuulustelupäivänä. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.