1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat
•lukiolaki (629/1998) ja -asetus (810/1998)
•valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014)
•Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista
•koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
•lukioasetuksen (810/1998) 3 §:n mukainen vuosittainen suunnitelma.