Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koulun järjestyssäännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Jos kouluyhteisön jäsen ei noudata koulun sääntöjä, häneltä voidaan evätä mahdollisuus osallistua koulun yhteisiin tapahtumiin eikä hän myöskään saa edustaa koulua. 

Säännöt ovat voimassa kouluaikana.

Kouluaikaa on työjärjestyksen mukainen aika. Kouluaikaan kuuluu myös koulun järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat.

Koulualueen rajat ovat Rieskalantie, Mustalammentie, uimahallin parkkipaikan metsän reuna ja koulun piha-alueen pururadan reuna. 

2. Kouluyhteisön jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

Jokaisella on oikeus työrauhaan, fyysiseen koskemattomuuteen ja tulla kohdelluksi asiallisesti ja yhdenvertaisesti. Jokainen saa olla erilainen ja toteuttaa itseään muut huomioiden.

Kiusaamista ei suvaita missään muodossa. Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitusta kiusaamisesta koulun henkilökunnalle.

Oppilaan velvollisuudet

Koulun alueelta poistumiseen täytyy pyytää lupa. Kesken koulupäivän saa poistua vain luokanopettajan/ohjaajan, tai hänen ollessaan estynyt, toisen opettajan tai rehtorin luvalla. 

Ennalta tiedettyjä poissaoloja varten tulee anoa lomaa. Enintään kolmen päivän lomat anotaan luokanvalvojalta ja sitä pidemmät lomat rehtorilta. 

Oppilaan huoltajalla on velvollisuus toimittaa koululle selvitys poissaolosta viipymättä. 

Mikäli tuntia pitävä opettaja ei saavu tunnille, oppilaiden pitää ilmoittaa asiasta rehtorille tai toiselle opettajalle. 

Oppilailla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Tekemättömistä tehtävistä voidaan oppilas määrätä läksypiiriin.

Luvattomat poissaolot

Luvattomista poissaoloista tai oppitunneilta myöhästymisestä keskustellaan ensisijaisesti oman luokanopettajan / luokanohjaajan kanssa. Pidemmistä luvattomista poissaoloista ollaan välittömästi yhteydessä oppilaan huoltajaan.

Jos oppilaalle alkaa kertyä useita poissaoloja saman oppiaineen tunnilta, keskustellaan oppilaan kanssa kuunnellen tämän käsitystä tilanteesta. Kasvatuskeskustelussa tehdään oppilaan kanssa suunnitelma poissaolojen loppumisesta ja koulutyöhön palaamisesta.

Jos poissaolot jatkuvat em. toimien jälkeen, kutsutaan huoltaja ja oppilas palaveriin, johon pyydetään tarvittaessa oppilashuollon palveluiden työntekijä työpariksi. 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja sujuva opiskelu

Hyvä käytös

Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja, kuten toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen. 

Ulkovaatteet jätetään naulakkoon tai omaan kaappiin, sisätiloissa ei käytetä päähineitä.

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja eikä käytetä puhelinta. 

Oppitunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti lukujärjestyksen mukaan.

Toisen henkilön valokuvaaminen tai videoiminen ilman lupaa on kielletty.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Kouluun tulee pukeutua asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Allergisoivia aineita, kuten hiuslakkaa ja voimakkaita hajusteita ei saa suihkuttaa koulun sisätiloissa. 

Oleskelu ja liikkuminen

Välitunnille siirrytään viipymättä ja ne vietetään ulkona.

Välituntialue on oheiseen karttaan punaisella rajattu alue. Välituntialueelta ei saa poistua koulupäivän aikana.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Oppilailla on velvollisuus pitää tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan ja käsitellä niitä asianmukaisesti. 

Oppituntien aikana syöminen ja juominen on kielletty. Energiajuomien hallussapito on kielletty.

Jokaisen velvollisuus on huolehtia koulun ja koulualueen siisteydestä. 

Ilmoitustaulun ja keskusradion käyttöön on pyydettävä lupa rehtorilta tai opettajalta. 

Koulun ja kouluyhteisön jäsenten omaisuuden turmeleminen ja varastaminen on kielletty. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasiallisella toiminnallaan aiheuttamansa vahingot. 

Turvallisuus

Kouluaikana jokaisen on noudatettava turvallisuusohjeita. Koko kouluyhteisöllä on velvollisuus noudattaa koulun turvallisuussuunnitelmaa. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on myös velvollisuus ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä puutteista tai epäkohdista.

Polkupyörät, mopot, mopoautot sekä muut kulku- ja harrastusvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.

Lumipallojen heittely on kielletty koulun alueella. Poislukien lumipallon heittämiseen tarkoitettuun seinään.

Koulun alueella on kattava ja tallentava kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Opetukseen kuulumattomien laitteiden, kuten puhelinten käyttö on kielletty oppitunneilla ja vastaavissa tilanteissa ilman opettajan lupaa.

Opettaja päättää AINA, mitä välineitä oppitunnilla käytetään

  • Jos oppilas ei pyydettäessä laita esim. puhelinta pois, opettaja määrää mihin se laitetaan oppitunnin ajaksi esim. luokissa oleviin telineisiin. 
  • Jos oppilas ei tuo puhelinta itse, opettajalla on oikeus ottaa se oppilaalta pois, kuten mikä tahansa esine, joka häiritsee opetusta tai oppimista. 
  • Jos on ilmeistä, että häiriö toistuu, voidaan puhelin ottaa pois koko loppukoulupäiväksi.

Alaluokkien oppilaat eivät saa käyttää mobiililaitteita koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa. Oppilas saa ottaa mobiililaitteen käyttöön vasta poistuttuaan koulun alueelta.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Päihtyneenä esiintyminen ja päihteiden, teräaseiden, tupakkatuotteiden, ilotulitteiden, tulentekovälineiden, laserosoittimien sekä vastaavien vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen koulualueelle on kielletty. 

Kurinpito

Kasvatuskeskustelu

Koulun sääntöjä rikkonut oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun, johon huoltajilla on mahdollisuus tulla mukaan. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käyttäytymiseen.

Kasvatuskeskustelussa käydään läpi tapahtunut tilanne ja täytetään yhdessä kasvatuskeskustelulomake, joka näkyy huoltajalle/huoltajille wilmassa.

Jälki-istunto

  • Jälki-istunnon pituus on 60 min.
  • Jälki-istunnot suoritetaan lukuvuosittain sovittuna ajankohtana.

Jälki-istunnossa on muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten sekä muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävien tehtävien teettäminen mahdollista. Edelleenkin voidaan oppilas myös velvoittaa istumaan hiljaa. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella ja istunto kirjataan Wilman kurinpitolomakkeeseen sekä koulun rangaistuskirjaan. 

Jälki-istuntoa voidaan antaa myös silloin, jos oppilasta on kuultu, kasvatuskeskustelut on pidetty, rike on toistunut ja toiminta ei ole muuttunut. Jos oppilaalle tulee jälki-istuntoja toistuvasti (3 x samasta aiheesta), asia otetaan puheeksi oppilashuoltoryhmässä.

Jälki-istunto seuraa suorana rangaistuskeinona esim. tupakoinnissa koulukeskuksen alueella, vaaran aiheuttamisesta sekä vilpillisestä käytöksestä.

Alaluokkien jälki-istunnot suoritetaan oman opettajan valvonnassa erikseen sovittuna aikana.  

Yhden tunnin jälki-istuntoa saa muun muassa:

 ▪ sopimattomasta käytöksestä 

 ▪ valehtelusta 

 ▪ tupakoinnista koulun alueella 

 ▪ vaaran aiheuttamisesta 

 ▪ luvattomista poissaoloista 

Kaksi tuntia jälki-istuntoa saa muun muassa:

 ▪ röyhkeästä tupakoinnista koulualueella 

 ▪ väkivaltaisesta käytöksestä 

 ▪ vilpistä koetilanteessa 

 ▪ nimen väärentämisestä 

 ▪ varastamisesta 

Mikäli rangaistuksen saanut oppilas ei pääse kyseisenä ajankohtana paikalle, on korvaavasta järjestelystä sovittava viimeistään jälki-istuntoa edeltävänä päivänä vararehtorin kanssa. 

Muut rangaistuskeinot

 ▪ kirjallinen varoitus 

 ▪ koulusta määräajaksi erottaminen 

 Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt käydään läpi lukuvuoden alkaessa ja ne ovat nähtävissä mm. koulun ilmoitustauluilla. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain.

Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei määrätä, noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja kuhunkin tilanteeseen erikseen annettuja ohjeita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä