7.lk MUSIIKKI

SYYSLOMALLE LOMPS! "Miten meni noin omasta mielestä?" Osaatko nämä?

Osaatko nämä asiat?

 • Saan ääneni auki äänenavauksessa

 • Laulan reippaasti yhteislauluja

 • Kuuntelen muita laulaessani

 • Tiedän mitä tarkoittavat D.S.al Coda- ja Coda-merkinnät nuoteissa

 • Tunnistan erilaisia laulutapoja

 • Tiedän erilaisia kuoroja

 • Tiedän mitä ovat ihmisäänialat

 • Tiedän mistä äänenmurros johtuu

 • Osaan käyttää vahvistinta

 • Tiedän rumpujen osat

 • Työskentelen turvallisesti muut huomioiden

Mikä oli mielestäsi tämän jakson paras laulu?

Mikä oli helpointa tunneilla?

Mikä oli haastavinta? 

Arvointi

Musiikintunneilla minä...

työskentelen arvosanan 5 mukaisesti kun...
VÄLTTÄVÄ
työskentelen arvosanan 7 mukaisesti kun...
TYYDYTTÄVÄ/VAIHTELEVA
työskentelen arvosanan 8 mukaisesti kun...
HYVÄ
työskentelen arvosanan 9 mukaisesti kun...
KIITETTÄVÄ

Osallistun musisoivan ryhmän toimintaan opettajan konkreettisen ohjeen mukaan.

Käytän ääntäni osana musiikillista ilmaisua.

Osallistun soittamiseen konkreettisen ohjauksen alaisena.

Osallistun musiikkia ja liikettä yhdistävään toimintaan ryhmän jäsenenä.

Kuuntelen ääniympäristöä ja musiikkia.

Osallistun luovan tuottamisen prosessiin.

Kokeilen joitakin musiikkiteknologian työkaluja opettajan konkreettisten ohjeiden mukaan.

Tunnistan joitakin tapoja käyttää musiikkia viestimiseen ja vaikuttamiseen. Tunnistan joitakin musiikkikulttuureja.

Tunnistan joitakin musiikin käsitteitä ja symboleja.

Noudatan annettuja turvallisuusohjeita.

Kehitän osaamistani opettajan tukemana jollakin musiikillisen osaamisen alueella annetun tavoitteen suuntaisesti.Osaan toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.

Käytän ääntäni musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistun yhteislauluun.

Soitan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistun yhteissoittoon pyrkien sovittamaan osuuteni kokonaisuuteen.

Sovitan liikkumistani musiikkiin ja osallistun ryhmän jäsenenä musiikkiliikunnalliseen ilmaisuun.

Kuuntelen ääniympäristöä ja musiikkia esittäen kuulemastani yksittäisiä huomioita.

Osallistun luovan tuottamisen prosessiin tuottaen yksittäisiä musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

Kokeilen musiikkiteknologian mahdollisuuksia musiikin tekemisessä itsenäisesti.

Tunnistan joitakin musiikin monista käyttötavoista ja kulttuurisista ilmenemismuodoista ja osaan kertoa havainnoistani.

Käytän yksittäisiä musiikkikäsitteitä, musiikin merkintätapoja ja joitakin musiikkitermejä musiikillisessa toiminnassa.

Otan huomioon ääniympäristön turvallisuuteen liittyvät tekijät sekä käytän laitteita ja soittimia turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Asetan itselleni ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita ja toimin sekä työskentelen niiden suuntaisesti. Toimin itsenäisesti musisoivan ryhmän ja musiikillisen yhteisön jäsenenä huolehtien osuudestani.

Käytän ääntäni musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistun yhteislauluun sovittaen osuuteni osaksi kokonaisuutta.

Soitan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistun yhteissoittoon melko sujuvasti.

Sovitan liikeilmaisuani kuulemaani musiikkiin ja ilmaisen musiikkia liikkuen, myös rytmisesti perussykettä seuraten ja ilmaisten.

Kuuntelen ääniympäristöäni ja musiikkia ja osaan kertoa havainnoistani.

Käytän musiikillisia tai muita äänellisiä elementtejä kehittäen ja toteuttaen musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

Käytän musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa.

Jäsennän musiikin käyttötapoja ja kulttuurisia ilmenemismuotoja kertoen havainnoistani.

Käytän musiikkikäsitteitä, musiikin merkintätapoja sekä musiikkitermejä musiikillisessa toiminnassa.

Käytän laitteita ja soittimia musisointitilanteissa ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät.

Asetan ohjattuna itselleni musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita, harjoittelen niiden suuntaisesti sekä arvioin edistymistäni suhteessa tavoitteisiini.Toimin rakentavasti musisoivan ryhmän ja musiikillisen yhteisön jäsenenä huolehtien osuudestani sekä kannustaen ja auttaen toisia.

Käytän ääntäni musiikillisen ilmaisun välineenä tehtävän ja tilanteen mukaisesti sekä ylläpidän ja kehitän äänenkäyttöäni ja laulutaitoani.

Soitan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistun yhteissoittoon sujuvasti.

Käytän koko kehon liikettä monipuolisesti ja luovasti musiikin oppimisessa sekä musiikillisessa ilmaisussa ja vuorovaikutuksessa.

Kuuntelen ääniympäristöäni ja musiikkia keskustellen havainnoistani sekä perustellen näkemyksiäni.

Käytän musiikillisia tai muita äänellisiä elementtejä kehittäen moninaisia sekä kekseliäitä musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

Käytän monipuolisesti musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa.

Analysoin ja arvioin musiikin käyttötapoja ja kulttuurisia ilmenemismuotoja ja osaan keskustella niistä.

Käytän ja sovellan sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti musiikkikäsitteitä, musiikin merkintätapoja ja musiikkitermejä musiikillisessa toiminnassa.

Huolehdin vastuullisesti musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.

Asetan musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita ja työskentelen niiden mukaisesti.

Arvioin toimintaani ja mukautan työskentelyni tavoitteitteni pohjalta.

Opetussuunnitelman mukaan 7.luokalla...

Musiikki on oppiaine, jossa oppilaat opettelevat vuorovaikutustaitoja yhdessä musisoiden erilaisten kokoonpanojen (esim. bändi, kuoro, lauluryhmä, orkesteri) jäseninä:

TAVOITTEET:


 • Oppilaan omien musiikillisten vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen.
 • Pyritään rakentamaan turvallinen ja kannustava oppimisympäristö.
 • Oppilaita kannustetaan toisten huomioon ottamiseen ja luovuuteen ja musiikilliseen keksintään. Myönteinen opiskeluilmapiiri.
 • Musiikkikäsitteiden ja teorian opettelua ja osin kertausta musisoinnin yhteydessä.
 • Oppilas pohtii omaa suhdettaan musiikkiin ja sen vaikutuksiin.
 • Harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden.
 • Oppilas arvioi edistymistään.
SISÄLLÖT:

Äänenkäyttö

Soittimet ja musisointi

  • Kaanon (Pachelbel)
  • Oodi ilolle (Beethoven)
  • Sugarplum fairy -Pähkinänsärkijä-oopperasta

Käsitteitä

Musiikkiliikunta ja tanssi

Kuuntelu
 • Kuuntelemisen prosessin harjoittelu (hiljaa oleminen, rauhoittuminen, kuuntelu, havainnointi, havaintojen ilmaiseminen, musiikin arviointi, mielipiteen ilmaisu)

Muita aihealueita:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä