PS1

Opintojakson itsearviointia:

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Arvioi ajan käyttösi tällä opintojaksolla (valitse parhaiten omaa toimintaasi kuvaava vaihtoehto):Arvioi tehtyjen tehtävien määrä opintojakson aikana:

Opintojakson aikaiset palautettavat tehtävät:

Mikä oli arvosanatavoitteesi opintojaksolle?

Täyttyikö arvosanatavoitteesi?Avointa pohdintaa:
Oppimistavoitteita, joita minulla on/oli tämän kyseisen opintojakson suhteen (ei arvosanatavoite, vaan taitotavoite)?


Olen saanut opettajalta ohjeita, kommentteja, palautetta, joka on auttanut minua ymmärtämään, mitä minun tulisi vielä harjoitella. Katsoin nämä kohdat vielä huolella läpi.Millaista:


Omat opintojaksolle asettamani tavoitteet täyttyivät?Jos eivät, miksi luulen näin käyneen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Toimiva ja oppiva ihminen (PS1)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää, millainen tiede psykologia on ja että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin
 • osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta
 • osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja
 • osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta
 • osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää tämän tiedon pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Keskeiset sisällöt

Psykologia tieteenä
Ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista
 • psyykkinen näkökulma: perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista
 • biologinen näkökulma: perustietoa hermoston toiminnasta ja evoluutiopsykologian lähestymistavasta
 • sosiaalinen näkökulma: perustietoa sosialisaatiosta ja tilannetekijöistä
 • kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä
 • tietoinen ja ei-tietoinen toiminta
Oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista
 • psyykkinen näkökulma: ehdollistuminen, perustietoa työmuistin ja säilömuistin toiminnasta, sisäiset mallit, oppimisstrategiat, metakognitio, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset
 • biologinen näkökulma: aivojen plastisuus ja unen vaikutus oppimiseen
 • sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä oppimisen sosiaalisuudesta ja erilaisista oppimiskulttuureista
Psykologinen tutkimus
 • tieteellinen tieto ja arkitieto
 • tieteellisen tutkimuksen prosessi
 • otoksen ja perusjoukon merkitys tutkimuksen arvioinnissa
 • psykologisen tutkimuksen eettiset periaatteet
 • esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä psykologian tutkimuksista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä